پارازیتیسم زنبور Ooencyrtus telenomicida روی تخم‌ سن گندم: تاثیر سن و پارازیتیسم قبلی توسط Trissolcus grandis

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 97-109

10.22034/arpp.2024.17481

نیلوفر حاتمی صدر؛ شهزاد ایرانی پور؛ رقیه کریم زاده


تاثیر عناصر غذایی و دوره های مختلف آبیاری بر میزان جمعیت و خسارت تریپس پیاز Thrips tabaci

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 99-107

10.22034/arpp.2022.15444

مسعود جمالی قهدریجانی؛ اسماعیل محمودی؛ ابراهیم سلیمان نژاد؛ علیرضا جلالی زند


بیان هترولوگ ژن پروتئین پوششی ویروس موزائیک گل‌کلم در E. coli و تشکیل ذرات شبه ویروسی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 111-121

10.22034/arpp.2022.15200

مهین پوراسمعیل؛ مقصود پژوهنده؛ اکبر شیرزاد؛ احمد یاری خسروشاهی


Functional response of the green lacewing, Chrysoperla carnea larvae on two aphid pests of the citrus: Aphis spiraecola and Aphis gossypii

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 119-130

10.22034/arpp.2023.15869

محبوبه مرادی؛ مهدی حسن پور؛ سید علی اصغر فتحی؛ علی گلی زاده


ردیابی آلودگی ویروس وای سیب زمینی (Potato virus Y) در حجم وسیع توده‌های بذری سیب زمینی با استفاده تلفیقی از روش‌های مولکولی و کشت تک جوانه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 121-126

10.22034/arpp.2021.13587

کبری مسلم خانی؛ فاطمه خلقتی بناء؛ محمد محمدی؛ جهانبخش حسین نژادیان؛ فرشید حسنی؛ شمس اله نیکجه فراهانی؛ کمال الدین عباسی


Monitoring the susceptibility of different populations of tomato leaf miner, Tuta absoluta to indoxacarb and its combination with azadirachtin

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 131-139

10.22034/arpp.2023.15914

محسن طلعه؛ عزیز شیخی گرجان؛ هوشنگ رفیعی؛ عسگر عباداللهی؛ سویل نوروزی نیا


Co-infection of tomato brown rugose fruit virus and cucumber mosaic virus in tomato in Iran

دوره 13، شماره 2، تیر 1403، صفحه 147-156

10.22034/arpp.2024.17485

فرشته اسماعیل زاده؛ داود کولیوند


افزایش میزان تحمل خربزه به ویروس زردی شته زاد کدوئیان و ویروس کوتولگی زرد کدوئیان با استفاده از محرک‌های سیستم دفاعی

دوره 13، شماره 2، تیر 1403، صفحه 167-177

10.22034/arpp.2024.17688

منصور صلاتی؛ کاوه بنانج؛ سارا قارونی کاردانی؛ محمدرضا حسینی؛ زهرا غلامپور


The impact of host plant on biological parameters of Diuraphis noxia

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 399-411

10.22034/arpp.2023.16895

حمیده طبسیان؛ شیلا گلدسته؛ غلامحسین مروج؛ الهام صنعتگر؛ محمد قدمیاری