بررسی اثرکشندگی قارچ بیمارگر حشرات،Beauveria bassiana در ترکیب با فوزالون و لامبداسای هالوترین علیه شپشه گندم، Sitophilus granarius

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

چکیده

غلات بعنوان منبع عمده و مهم غذایی برای بشر، معمولاً پس ازبرداشت تا زمان مصرف در انبار نگهداری شده و مورد حمله آفات انباری قرار می گیرند. یکی از آفات مهم غلات بخصوص گندم، شپشه گندم Sitophilus granarius  است. در این پژوهش، اثر کشندگی دو حشره ­کش فوزالون و لامبداسای­ هالوترین،  دو جدایه مختلف از قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana و هم چنین اثر ترکیبی آنها روی شپشه گندم بررسی شد. زیست­ سنجی حشره ­کش ­ها به روش تماس با باقیمانده سمی و زیست ­سنجی قارچ بیمارگر به روش غوطه ­وری انجام شد. مرگ و میر حشرات کامل تیمار شده با حشره­ کش­ ها پس از 24 ساعت و با جدایه­ های قارچ بیمارگر پس از ده روز ثبت شد. همچنین اثر اختلاط LC30 حشره کش­ ها با LC50 قارچ بیمارگر بر مرگ و میر حشرات کامل بررسی شد. مقادیر LC50 فوزالون و لامبدا­سای هالوترین به ترتیب g a.i./mlµ 82/2 و 22/0 بدست آمد. مقادیر LC50 جدایه­ های OZ1 و OZ2 قارچ B. bassiana به ترتیب 104×3/9 و 104×03/9 کنیدی در میلی لیتر بود. نتایج بررسی اثر ترکیبی حشره­ کش ­ها و جدایه­ های قارچ بیمارگر نشان داد که فوزالون و لامبداسای هالوترین اثر سینرژیستی بر کشندگی جدایه ­های قارچ داشتند. بطور کلی می توان نتیجه گرفت که تیمار اولیه این آفت بوسیله غلظت­ های پایین حشره­ کش­ های فوزالون و یا لامبداسای­ هالوترین، اثر کشندگی قارچ بیمارگر B. bassiana را تقویت می­ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lethal effects of entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana in combination with phosalone and lambda-cyhalothrin on the wheat weevil, Sitophilus granarius

نویسندگان [English]

  • Atefeh Armak 1
  • Moosa Saber 1
  • Mahdi Arzanlou 1
  • Fariba Sohrabi 2
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

Cereals, as the major and important sources of food for humans, are usually stored in warehouses until consumption so they may be attacked by stored products pests. Therefore, it is necessary to prevent the economic damages of such pests as the main issue. One of the important pests of cereals, especially wheat, is the wheat weevil, Sitophilus granarius. In the current study, the sole and combined effects of phosalone, lambda-cyhalothrin and Beauveria bassiana, were studied on wheat weevil. Bioassays of the insecticides were carried out by contact residue exposure method, while B. bassiana bioassay was done by immersion method. Mortality of the adult treated by insecticides was recorded after 24 hours, while the exposure time was 10 days for B. bassiana. Also, the combined effect of the insecticides and the isolates of fungus B. bassiana were evaluated on adult insects. The LC50 values of phosalone and lambda-cyhalothrin were 2.82 and 0.22 µg a.i./ml, respectively, while the LC50 values of OZ1 and OZ2 isolates of B. bassiana were reported to be 9.3×104 and 9.03×104 conidia per ml, respectively. Results of the combined effect of insecticides and B. bassiana isolates showed that phosalone and lambda-cyhalothrin were synergistic for B. bassiana lethality against S. granarius. In general, it can be concluded that the initial treatment with low concentrations of phosalone and lambda-cyhalothrin significantly enhances the killing effect of B. bassiana.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lethal effect
  • Wheat weevil
  • Microbial control
  • Virulence
  • Organophosphate
  • Pyrethroid