فرم تعهدنامه و فرم اظهارنامه تعارض منافع

نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله پر کردن فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع (موجود در قسمت راهنمای نویسندگان) و ارسال به همراه فایل مقاله الزامی می باشد.