بانک ها و نمایه نامه ها

نشریه پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی در پایگاه های زیر نمایه می شود: 

Google scholar, LinkedIn, SID. ISC and Magiran