فصلنامه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، یک نشریه علمی با دسترسی آزاد است. فایل تمام متن مقالات به صورت Pdf در سایت نشریه قرار گرفته و مراجعه‌کنندگان می­‌توانند به صورت رایگان آن را دانلود نمایند.  

   اطلاعات اصلی نشریه

این نشریه از سال 1391 تا 1395 به صورت دوفصلنامه منتشر می شد و  از سال 1396  به صورت فصلنامه منتشر می شود.

دوره انتشار: فصلنامه

تاریخ انتشار اولین شماره: پاییز 1391

قالب و شکل مقالات:  مقاله کامل پژوهشی، مقاله کوتاه و گزارش علمی کوتاه 

زمینه های پذیرش مقاله:

تمام زمینه های گیاهپزشکی شامل بیماری شناسی گیاهی (قارچ شناسی، باکتری شناسی، ویروس شناسی، نماتد شناسی، گیاهان عالی انگل، بیماری های فیزیولوژیک و ...)، حشره شناسی کشاورزی، مدیریت آفات، عوامل بیماری زای گیاهی و علف های هرز. 

زبان: فارسی و انگلیسی

صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز

متوسط زمان ارزیابی مقالات:  1 الی 2 ماه 

نسبت مقالات پذیرش شده به کل مقالات واصله: 50 درصد 

سیاست داوری: بدون نام دو سویه

 هزینه چاپ مقاله: 1500000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود (به اخبار و اعلانات مراجعه شود).

 نشانی: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه آموزشی مهندسی گیاهپزشکی

کدپستی: 5166614766

سایت اختصاصی: arpp@tabrizu.ac.ir

نشانی الکترونیک: arppirut@gmail.com

 این فصلنامه در پایگاه‌های ISC ،Linkedin ،SID ،Google Scholar ، MagIran و ....نمایه می‌شود.

این فصلنامه از سامانه مشابه‌یاب سمیم نور استفاده می‌نماید.

 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-103 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2383-1855
شاپا الکترونیکی
2717-3178

بانک ها و نمایه نامه ها