راهنمای نویسندگان

شرایط پذیرش و راهنمای تهیه مقاله برای نشریه"پژوهش‌های کاربردی در گیاه‌پزشکی"

**دریافت فایل PDF راهنمای نویسندگان**

**الگوی مقاله**

 1- مقاله ای برای چاپ پذیرفته می ­شود که با زمینه­ های علمی تعیین شده توسط شورای دبیران که در وب سایت دانشگاه تبریز به آدرس www.https://arpp.tabrizu.ac.ir/journal/authors.note  و در "بخش اهداف و چشم انداز" قابل دسترسی است، همخوانی داشته باشد. بدیهی است که تایید نهایی انطباق موضوع مقاله با زمینه ­­های علمی مجله به عهده شورای دبیران مجله خواهد بود.

2- مقاله ارسالی باید پژوهشی و حاصل بررسی نویسنده(گان) باشد؛ متن مقاله ارسالی یا مشابه آن در مجموعه مقاله­ های همایش­ ها و هیچ نشریه­ دیگری به صورت مقاله کامل منتشر و یا همزمان برای چاپ ارسال نشده باشد.

3- مقالات " مروری " از اشخاص صاحب نظر در زمینه­ های علمی تعیین شده با دعوت شورای دبیران قابل چاپ می­ باشند.

4- مقاله در قطع A4‏ و به صورت تک ستونی، فاصله سطور یک و نیم سانتیمتر و حاشیه ­سه سانتیمتر، با پنج حرف تورفتگی در شروع پاراگراف­ ها در قالب  doc یا docx تهیه شود. همچنین لازم است فایل مقاله بدون اسامی نویسندگان در قالب word و pdf، فایل مشخصات نویسندگان و فایل تعهدنامه (فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع) به صورت جداگانه ضمیمه شوند. شکل ­ها و جدول ­ها در متن مقاله و بعد از توضیحات مربوطه قرار داده شوند. در صورت حجیم بودن شکل­ ها،  نویسندگان می­ توانند شکل ­ها را جداگانه از طریق سامانه بارگزاری نمایند. شکل ­ها به صورت یکی از فرمت‌های (jpg) JPEG، (tif) TIFF و (gif) GIF ارائه شوند و حداقل وضوح (resolution) تصاویر 300 دی پی آی. مقاله از طریق سامانه نشریات دانشگاه تبریز به آدرس زیر http://arpp.tabrizu.ac.ir ارسال شود.

5- ساختار مقاله به ترتیب شامل عنوان، چکیده (به انضمام واژگان کلیدی) فارسی، عنوان، چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی و متن اصلی مقاله (شامل مقدمه، مواد و روش­ ها، نتایج، بحث، سپاسگزاری و References) می ­باشد و ساختار مقاله انگلیسی به ترتیب شامل Title, Abstract, Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion (or Results and Discussion), Acknowledgement  و References می باشد.

بخش نتایج و بحث در صورت ضرورت در یک عنوان قابل ارایه می­ باشد. در مقالات کامل، هر عنوان اصلی در متن می­ تواند زیرعنوان (درجه یک و دو) نیز داشته باشد. زیرعنوان ­های درجه یک و دو به صورت ایتالیک نوشته شوند. زیرعنوان‌ درجه یک در سطری جداگانه و جدا از متن قرار می‌گیرد، در حالی‌که متن مربوط به زیرعنوان درجه دو در ادامه مطلب آمده و با دو نقطه از آن جدا می‌شود.

 • عنوان مقاله با قلم بی­ نازنین (B Nazanin) اندازه قلم 16بولد، عنوان انگلیسی (Times New Roman, Bold, Pt.14)، متن فارسی با قلم بی نازنین(B Nazanin) اندازه قلم14 و متن انگلیسی با قلم Times New Roman و اندازه قلم 12 نوشته شود. عناوین اصلی در متن فارسی با قلم بی­ نازنین (B Nazanin) اندازه قلم 14 بولد نوشته شود.

6- مقالاتی که از نظر کمی یا کیفی شرایط یک مقاله کامل را نداشته باشند به صورت مقاله کوتاه (Short Article) قابل ارایه هستند. ساختار مقاله کوتاه مشابه ساختار مقاله کامل بدون زیر عنوان‌های درجه یک و دو می ­باشند. مقاله کوتاه حداکثر در پنج الی شش صفحه تنظیم شده و حداکثر دو شکل، یا دو جدول  و یا یک شکل و یک جدول را شامل می ­شود.

7- یافته‌های موردی در قالب گزارش کوتاه علمی (Short Report) قابل ارایه می­ باشند. گزارش علمی کوتاه حداکثر در دو صفحه (شامل حداکثر یک شکل و یا یک جدول) و با حداکثر پنج منبع تنظیم می ­شود.

8- عنوان مقاله خلاصه، روان و گویای محتوای مقاله بوده و حداکثر در 20 کلمه تنظیم ­شود. در عنوان استفاده از نام علمی موجودات زنده به اسامی عمومی ترجیح داده می ­شود. از علامت­ های اختصاری و فرمول­ های شیمیایی در عنوان استفاده نشود. همچنین، به کار­بردن کلماتی مانند "مطالعه" و "بررسی" در ابتدای عنوان توصیه نمی ­شود.

9- چکیده در یک پاراگراف تهیه شده و مجموعه ­ای فشرده و گویا شامل اهمیت موضوع، هدف­ ها، روش­ ها، نتایج پژوهش و جمع­ بندی است.  چکیده حداکثر در 250 کلمه تنظیم شود. در پایان چکیده فارسی و انگلیسی، پنج واژه کلیدی (Key words) از واژه­ هایی که در عنوان استفاده نشده باشد درج شود.

10- اسامی علمی (جنس و گونه) در متن مقاله، چکیده ­های فارسی و انگلیسی، واژه­ های کلیدی و منابع مورد استفاده با حروف ایتالیک تایپ ­شوند. اسامی علمی در عنوان و چکیده بدون نام نامگذار (Author) ولی در متن مقاله، در اولین استفاده نامگذار نوشته شود. نام علمی در صورت تکرار بدون نامگذار و نام جنس با حرف اول آن (حرف بزرگ) و یک نقطه نوشته می ­شود، مگر آنکه اختصار سبب آمیختگی نام­ های با مخفف مشابه شود.

11- اعداد و ارقام (اوزان  و مقادیر) در صورتی‌که در آغاز جمله آمده باشند، با حروف نوشته شوند. ارقام یک رقمی (به استثنای عدد 9) در هر حال باید با حروف نوشته شوند. برای اوزان و مقادیر از سیستم متریک استفاده شود.

12- زمانی که ارایه نتایج در متن سبب دشواری استنباط مطالب شود، استفاده از جدول توصیه می­ شود. لازم است تمام جدول­ ها ارجاع در متن داشته باشند. رعایت نکات زیر در تهیه جدول ضروری است:

 • عنوان جدول باید کامل و گویا باشد به نحوی که به صورت مستقل از متن قابل استنباط باشد.
 • عنوان در بالای جدول و به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود (عنوان انگلیسی باید برگردان کامل عنوان فارسی باشد). عنوان فارسی با قلم بی نازنین (B Nazanin) اندازه قلم 12 و عنوان انگلیسی (Times New Roman, Pt.11) نوشته شود. متن داخل جدول به زبان انگلیسی  و قلم Times New Roman و اندازه قلم 10-9 نوشته شود. اندازه قلم برای سرستون­ های جدول 10 و به صورت بولد می ­باشد.
 • اسامی علمی در عنوان جدول و شکل در اولین استفاده به صورت کامل ارائه شود و در صورت تکرار نام جنس با حرف اول آن (حرف بزرگ) و یک نقطه نوشته می ­شود. تمام مطالب داخل جدول و شکل انگلیسی باشد. شماره گذاری جدول به ترتیب بوده و به صورت "جدول 1. عنوان جدول" (در متن انگلیسی Table 1. Title) نوشته شود.
 •  تعداد رقم اعشار با توجه به تعداد رقم معنی دار کمیت اندازه گیری شده درج شود. برای میانگین ها، حدود خطای میانگین با ذکر مقادیر خطای استاندارد به­ صورت (mean±SE) ذکر شود.
 • اطلاعات مورد نیاز آزمون­ های آماری شامل مقدار آماره­ ی آزمون، درجه یا درجات آزادی و سطح احتمال خطای نوع اول (P-value) است.
 • مقادیر سطح احتمال خطای نوع اول (P-value) با سه رقم اعشار و برای موارد کوچکتر از 0.001 به­ صورت 0.001> درج شود.
 • اختصارات و علائم متن جدول با زیر نویس ج داده شود.
 • در متن جدول از خطوط افقی و عمودی استفاده نشود. تنها از خطوط افقی جدا کننده­ ی بالا و پایین جدول و سرستون استفاده شود.
 • نتایج فقط به یکی از صورت­های متن، یا جدول ارایه شوند و از تکرار مطالب جدول در متن خودداری شود.
 •  ابعاد جداول باید طوری تنظیم شود که در یک صفحه نشریه (طولی یا عرضی) جا بگیرد.

13- تمام انواع نمودارها، منحنی ­ها، شکل ­ها، تصویرها و ترسیم­ ها با نام شکل مورد ارجاع قرار می ­گیرند و باید ارجاع در متن داشته باشند. اشکال و یا ترسیم ها باید اصلی (توسط خود نویسنده تهیه شده باشند) و برگرفته شده از منابع دیگر نباشند. شرح و توضیح شکل باید کامل و گویا باشد، به نحوی که به صورت مستقل از متن قابل فهم باشد و به دو زبان فارسی و انگلیسی در زیر شکل نوشته شود. عنوان فارسی با قلم بی­ نازنین (B Nazanin) اندازه قلم 12 و عنوان انگلیسی (Times New Roman, Pt.11) نوشته شود. اسامی علمی در شرح شکل به صورت کامل ارائه شود. شماره گذاری شکل به ترتیب بوده و به صورت "شکل 1. شرح شکل." (در متن انگلیسی Figure 1. Title) نوشته شود. نوشته­ های داخل شکل (شامل نوشته ­های متن شکل، محورها و ...) به زبان انگلیسی (Times New Roman) و اندازه قلم10-9 نوشته شود.

14- در بخش سپاسگزاری (اختیاری) شایسته است از همکاری و مساعدت اشخاص حقیقی و حقوقی در انجام پژوهش سپاسگزاری شود.

15- درج منابع فارسی و انگلیسی در متن مقاله به زبان انگلیسی و با روش نام و سال (سبک هاروارد: Harvard Referencing Style) صورت گیرد. در این روش سال انتشار بعد از نام خانوادگی نویسندگان در داخل پرانتز به صورت نمونه­ های زیر آورده می ­شود.

در اول جمله

 

 • (Crous (1998  تنوع گونه ه­ای جنس Mycosphaerella  را روی میزبان های چوبی بررسی کرد.
 • (Gams & Crous et al. (2000 جنس جدید Phaeomoniella   را معرفی کردند.
 • (Iranipour et al. (2020  آستانه اقتصادی مگس مینوز سبزی و صیفی را روی خیار تعیین کردند.

در آخر جمله

 • فیلوژنی گونه ­های جنس Botryosphaeria  توسط محققین مختلف بررسی شده است (Pavlic et al.2009a,b; Phillips et al. 2013; Slippers et al. 2014, 2017). 

16- برگ مشخصات مقاله به صورت جداگانه شامل نام و نام خانوادگی نگارنده(گان)، مرتبه علمی، شناسه ارکید (ORCID) (در صورت موجود بودن)، محل خدمت و نشانی آن­ها به هر دو زبان فارسی و انگلیسی به همراه شماره تلفن (تا حد امکان تلفن همراه)، و آدرس پست الکترونیکی نگارنده مسئول، از طریق سامانه مجله بارگذاری شود. مسئولیت درست ­نویسی اسامی و نشانی ­ها به عهده نگارنده مسئول می­ باشد.

17- در آخر مقاله، فهرستی از منابعی که در متن مقاله مورد استفاده واقع شده ­اند آورده می ­شود. تمام منابع (حتی منابع فارسی) به انگلیسی تهیه و به ترتیب حروف الفبا و بدون شماره­ گذاری تنظیم شوند. نام نگارندگان با ترتیبی که در منبع اصلی ذکر شده ظاهر می­ شود و در مورد نام تمام نویسندگان، ابتدا نام خانوادگی با حرف اول بزرگ، سپس حروف اول نام با حرف بزرگ بدون نقطه و ویرگول بین آن­ها، بین نام مولفین ویرگول (,)،گذاشته شود و از ذکر and یا & برای نفر آخر پرهیز شود. بعد از نام نفر آخر ویرگول (,)، سپس سال انتشار، نقطه، عنوان، نقطه و آدرس دسترسی (نام ناشر، نشریه یا وب سایت و حدود صفحات) و در آخر نقطه مرقوم می ­شود. سایر نکات منبع نویسی:

 • برای منابعی که بیش از پنج نویسنده دارند، برای بعد از نفر پنجم از .et al به جای ذکر نام افراد بعدی استفاده شود.
 • منابعی که نویسندگان و سال انتشار مشترکی دارند با حروف کوچک انگلیسی a، b، c ... مشخص گردند. به مثال­ های زیر توجه فرمایید.
 • نام مجلات ایتالیک نوشته ­شود.
 • حروف اول عنوان کتاب یا نام مجله با حروف بزرگ نوشته شود.
 • برای مجلاتی که چند شماره در سال دارند و شماره گذاری صفحات هر شماره از صفحه 1 شروع می ­شود بعد از ذکر شماره جلد، شماره ­ی سالانه درون پرانتز ذکر شود و سپس دامنه ی صفحات با درج هایفن (–) مرقوم گردد. 
 • در مورد مقاله ای که زبان اصلی فارسی، روسی یا زبانی غیر از انگلیسی باشد، درون پرانتز ضمن اشاره به زبان اصلی مقاله (به صورت in Persian، in Russian و ...) چنانچه دارای چکیده انگلیسی باشد جمله with English abstract به آن افزوده شود.
 • استفاده از منابع اینترنتی توصیه نمی ­شود. در مواردی که ضرورت ایجاب کند باید تارنما و تاریخ دسترسی مطابق الگوی مذکور در مثال­های زیر ذکر شود.
 • از درج مقاله­ های ارایه شده به نشریه ­های علمی ولی فاقد پذیرش، شماره جلد و محدوده شماره صفحه­ ها در قسمت منابع  اجتناب شود. ارجاع به این نوع منابع در متن مقاله پس از ذکر نام صاحب اثر (یا منبع اطلاع) با قید عبارت "مکاتبه شخصی" داخل پرانتز خواهد بود. 
 • حتی ­الامکان از ارجاع به خلاصه مقالات ارایه شده در همایش ها و کنگره ها خودداری شود و به جای آن مقاله کامل چاپ شده مورد استناد واقع شود.

مقالات مندرج در مجلات:

منابع غیر انگلیسی (فارسی و ...)

Habibi R, Rahnama K, Taghinasab M, 2015. Evaluating the effectiveness of native Trichoderma species in production of extracellular enzymes during interaction with plant pathogenic fungus Fusarium oxysporum. Journal of Applied Research in Plant Protection 4(2): 73–85 (In Persian with English abstract).

منابع با حداکثر پنج نویسنده:

Ahmed AA, Fath-Allah MM, 2012. Double infections with cucumber mosaic virus and plum pox virus (Sharka) in apricot trees. International Journal of Virology 8(1): 50–60.

Crous PW, Gams W, Stalpers JA, Robert V, Stegehuis G, 2004. MycoBank: an online initiative to launch mycology into the 21st century. Studies in Mycology 50:19–22.

منابع با بیش از 5 نویسنده:

Videira SIR, Groenewald JZ, Kolecka A, van Haren L, Boekhout T, et al., 2015a. Elucidating the Ramularia eucalypti species complex. Persoonia 34: 50–64.

Videira SIR, Groenewald JZ, Verkley GJM, Braun U, Crous PW, 2015b. The rise of Ramularia from the Mycosphaerella labyrinth. Fungal Biology 119: 823–843. 

کتاب:

Agrios GN, 2005. Plant Pathology. 5th edition, Academic Press. 922 pp.

Alexopoulos CJ, Mims CW, Blackwell M, 1996. Introductory Mycology. 4th edition, Wiley, USA. 868 pp.

فصل کتاب:

White TJ, Bruns T, Taylor J, 1990. Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylognetics. In: Innis MA, Gelfand DH, Sninsky JJ, White JW (eds). A Guide to Molecular Methods and Applications. Academic Press, New York. Pp. 223-292.

مقالات چاپ شده در کنفرانس ها:

Hejazi MJ, Amizadeh A, Arzanlou M, 2014. Interaction between bacterial pathogen Bacillus thuringiensis and certain insecticides for management of Tuta absolutaXth European Congress of Entomology, August 3–8, London, United Kingdom.  P. 18.

منابع اینترنتی:

Noyes JS, 2011. Universal Chalcidoidea database - World Wide Web electronic publication. http://www.nhm.ac.uk/entomology/ chalcidoids.html. [Accessed on 23 March 2020].

پایان نامه:

Arzanlou M, 2008. Phylogeny, detection and mating behavior of Mycosphaerella spp. occurring on banana. PhD thesis, Plant Pathology, Wageningen University, The Netherlands.

ثبت اختراع و اکتشاف: (Patent)

Titcomb ST, Tuers AA, 1976. Reduced calorie bread and method of making same. USA Patent 3 979 323. Date issued: 7 September. 

 

18- هزینه پذیرش مقاله و ارسال مقاله جهت چاپ برای مقاله کامل مبلغ چهار میلیون ریال (4000000) و برای مقاله کوتاه مبلغ دو میلیون ریال (2000000) می باشد. چاپ گزارش علمی بدون هزینه می باشد. نحوه پرداخت و شماره حساب به شرح زیر می باشد: 

 • واریز به حساب شماره 8606912162 و شماره شناسه 110498021195 (ارائه شماره شناسه در هنگام واریز وجه در بانک الزامی می باشد) نزد بانک ملت به نام درآمدهای اختصاصی مجله دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز صورت پذیرد و رسید بانکی به همراه فایل های مقاله از طریق سامانه نشریه ارسال شود.
 •  پرداخت آنلاین از طریق سامانه پرداخت اینترنتی وجوه دانشگاه تبریز به آدرس https://portal.tabrizu.ac.ir/payment در قسمت واحد دانشکده (کتابخانه مرکزی- نام نشریه) امکان­پذیر است.  

 برای دریافت فرم تعهدنامه اینجا را کلیک نمایید.

 برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا را کلیک نمایید.