پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی (ARPP) - واژه نامه اختصاصی