اهداف و چشم انداز

نشریه علمی- پژوهشی "پژوهش ­های کاربردی در گیاه­پزشکی" مقاله های تحقیقی و اصیل در تمامی زمینه های علوم گیاهپزشکی و موضوعات مرتبط با آن را در قالب مقاله  کامل پژوهشی، مقاله کوتاه، گزارش علمی کوتاه  پذیرش و چاپ می کند.

 

محورهای اصلی پذیرش مقاله: 

 • مدیریت بیماری های گیاهی
 • مدیریت آفات گیاهی
 • مدیریت علف های هرز (با تاکید بر کنترل شیمیایی و زیستی)
 • حفاظت گیاهان
 • تشخیص عوامل بیماری زای گیاهی (قارچ ها، پروکاریوت ها، ویروس ها، نماتودها، گیاهان عالی انگل و ...).
 • کنترل زیستی عوامل بیماری زا گیاهی، آفات گیاهی و علف های هرز
 • مدیریت تلفیقی آفات (شامل مهره‌داران، بی‌مهرگان، میکروارگانیسم‌ها و علف‌های هرز)

 • زیست‌شناسی، رفتارشناسی، ژنتیک، بیوشیمی، سیستماتیک، فیزیولژی و اکولژی آفات و عوامل مفید
 • عوامل تنش‌زای غیرزنده در گیاه‌پزشکی
 • تنوع زیستی و برهم‌کنش‌ها در گیاه‌پزشکی

 • روابط متقابل گیاهان، آفات و دشمنان طبیعی

 • کنترل بیولژیک و میکروبیولژیک، امنیت غذایی و گیاه‌پزشکی

 • فناوری‌های نوین در مدیریت آفات

 • کاربرد آفت­کش‌ها و اثرات زیست محیطی آنها

 • گیاه‌پزشکی و کشاورزی پایدار

 • اثرات اقتصادی و اجتماعی مدیریت آفات

 • گیاه‌پزشکی و کشاورزی دقیق