تماس با ما

آدرس: دانشگاه تبریز -  دانشکده کشاورزی -  گروه آموزشی گیاه­پزشکی  دفتر نشریه پژوهش‌های کاربردی در گیاه‌پزشکی

شماره تماس:  3356002-0411     فاکس: 6006 335-041

پست الکترونیکی: arpp@tabrizu.ac.ir;  arppirut@gmail.com


CAPTCHA Image