اخبار و اعلانات

فرم تعهدنامه و فرم اظهارنامه تعارض منافع

نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله پر کردن فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع (موجود در قسمت راهنمای نویسندگان) و ارسال به همراه فایل مقاله الزامی می باشد.

مطالعه بیشتر

هزینه انتشار مقالات

هزینه پذیرش مقاله و ارسال مقاله جهت چاپ برای مقاله کامل مبلغ  چهار میلیون ریال (4000000) و برای مقاله کوتاه مبلغ  دویست میلیون ریال (2000000) می باشد. چاپ گزارش علمی بدون هزینه می باشد. نحوه پرداخت و شماره حساب به شرح زیر می باشد: واریز به شبای حساب IR620100004001072203019567 درآمد اختصاصی دانشگاه تبریز نزد بانک مرکزی و شماره شناسه 10400801333247887 (ارائه شماره شناسه در هنگام واریز وجه در بانک الزامی می باشد) به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه تبریز نزد بانک مرکزی صورت پذیرد و رسید بانکی به همراه فایل های مقاله از طریق سامانه نشریه ارسال شود.  پرداخت آنلاین از طریق سامانه ...

مطالعه بیشتر

...New New...

   Journal of Applied Research in Plant Protection (JARPP) has just started to publish research papers in English language. Please read "Guide for Authors of the Journal" to make a NEW submission

مطالعه بیشتر

موضوعات مصوب و زمینه های پذیرش مقاله (Scope)

موضوعات مصوب و زمینه‌های اصلی پذیرش مقالات برای چاپ در مجله"پژوهش‌های کاربردی در گیاه‌پزشکی" شامل عناوین زیر می­باشند:   مدیریت تلفیقی آفات (شامل مهره‌داران، بی‌مهرگان، میکروارگانیسم‌ها و علف‌های هرز)، روابط متقابل گیاهان، آفات و دشمنان طبیعی،  کنترل بیولژیک و میکروبیولژیک، امنیت غذایی و گیاه‌پزشکی، فناوری‌های نوین در مدیریت آفات، کاربرد آفت­کش‌ها و اثرات زیست محیطی آنها، گیاه‌پزشکی و کشاورزی پایدار، اثرات اقتصادی و اجتماعی مدیریت آفات، تنوع زیستی و برهم‌کنش‌ها در گیاه‌پزشکی، گیاه‌پزشکی و کشاورزی دقیق، زیست‌شناسی، رفتارشناسی، ...

مطالعه بیشتر