موضوعات مصوب و زمینه های پذیرش مقاله (Scope)

موضوعات مصوب و زمینه‌های اصلی پذیرش مقالات برای چاپ در مجله"پژوهش‌های کاربردی در گیاه‌پزشکی" شامل عناوین زیر می­باشند:

 

مدیریت تلفیقی آفات (شامل مهره‌داران، بی‌مهرگان، میکروارگانیسم‌ها و علف‌های هرز)، روابط متقابل گیاهان، آفات و دشمنان طبیعی،  کنترل بیولژیک و میکروبیولژیک، امنیت غذایی و گیاه‌پزشکی، فناوری‌های نوین در مدیریت آفات، کاربرد آفت­کش‌ها و اثرات زیست محیطی آنها، گیاه‌پزشکی و کشاورزی پایدار، اثرات اقتصادی و اجتماعی مدیریت آفات، تنوع زیستی و برهم‌کنش‌ها در گیاه‌پزشکی، گیاه‌پزشکی و کشاورزی دقیق، زیست‌شناسی، رفتارشناسی، ژنتیک، بیوشیمی، سیستماتیک، فیزیولژی و اکولژی آفات و عوامل مفید، عوامل تنش‌زای غیرزنده در گیاه‌پزشکی