هزینه انتشار مقالات

هزینه پذیرش مقاله و ارسال مقاله جهت چاپ برای مقاله کامل مبلغ  چهار میلیون ریال (4000000) و برای مقاله کوتاه مبلغ  دویست میلیون ریال (2000000) می باشد. چاپ گزارش علمی بدون هزینه می باشد. نحوه پرداخت و شماره حساب به شرح زیر می باشد:

  • واریز به شبای حساب IR620100004001072203019567 درآمد اختصاصی دانشگاه تبریز نزد بانک مرکزی و شماره شناسه 10400801333247887 (ارائه شماره شناسه در هنگام واریز وجه در بانک الزامی می باشد) به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه تبریز نزد بانک مرکزی صورت پذیرد و رسید بانکی به همراه فایل های مقاله از طریق سامانه نشریه ارسال شود.
  •  پرداخت آنلاین از طریق سامانه پرداخت اینترنتی وجوه دانشگاه تبریز به آدرس http://portal.tabrizu.ac.ir/payment در قسمت واحد دانشکده (کتابخانه مرکزی- نام نشریه) امکان­پذیر است.
  • مولفین محترم، در صورت پذیرش نهایی مقاله، مبلغ انتشار  با مراجعه به لینک https://portal.tabrizu.ac.ir/payment انتخاب گزینه کتابخانه مرکزی از قسمت واحد و سپس انتخاب گزینه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی از قسمت نوع درآمد، واریز و رسید بانکی را به همراه فایل های مقاله از طریق سامانه نشریه ارسال نمایند.