اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر موسی صابر

حشره شناسی کشاورزی (سم شناسی آفتکش‌ها) استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8263756100
moosabergmail.com
041-33392002

h-index: 20  

سردبیر

دکتر مهدی ارزنلو

بیماری شناسی گیاهی (قارچ‌شناسی و بیماریهای قارچی گیاهی) استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

arzanloutabrizu.ac.ir
041-33392048
0000-0001-6159-3629

h-index: 22  

مدیر داخلی

دکتر رقیه کریم زاده

حشره شناسی کشاورزی (مدیریت آفات) دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

r_karimzadehtabrizu.ac.ir
04113392039
0000-0002-2962-8614

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه

دکتر میرجلیل حجازی

حشره شناسی کشاورزی (سم شناسی آفتکش‌ها) استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35589077500
mjhejazitabrizu.ac.ir

h-index: 16  

دکتر رسول زارع

قارچ شناسی استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

www.iripp.ir
simplicilliumyahoo.com
0000-0002-5931-4560

h-index: 26  

دکتر قدیر نوری قنبلانی

حشره شناسی کشاورزی (اکولوژی حشرات) استاد گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه محقق اردبیلی

nooriyahoo.com
0000-0001-9032-9042

h-index: 15  

دکتر شهزاد ایرانی پور

حشره شناسی کشاورزی (اکولوژی حشرات) استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

shiranipourtabrizu.ac.ir
0000-0002-1987-4758

h-index: 9  

دکتر غلام خداکرمیان

بیماری شناسی گیاهی (پروکاریوت های بیماری زای گیاهی) استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه بوعلی سینای همدان

khodakaramianyahoo.com
0000-0002-9500-5888

h-index: 10  

دکتر آرش زیبایی

حشره شناسی کشاورزی (فیزیولوژی حشرات) دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه گیلان

arash.zibaeeguilan.ac.ir

h-index: 19  

دکتر رضا طلایی حسنلویی

حشره شناسی کشاورزی (پاتولوژی حشرات) استاد گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

rtalaeiut.ac.ir
0000-0002-2960-7135

h-index: 14  

دکتر صمد خاقانی نیا

حشره شناسی کشاورزی (سیستماتیک حشرات) استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

skhaghaniniatabrizu.ac.ir
0000-0002-9787-098X

h-index: 6  

دکتر حسین جعفری

بیماری شناسی گیاهی دانشیار پژوهش، رییس مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

www.iripp.ir
hjafaryirgmail.com
0000-0002-2053-6932

h-index: 8  

دکتر کریم حداد ایرانی نژاد

حشره شناسی کشاورزی (کنه شناسی) استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

khaddad1000yahoo.com
0000-0003-1801-0330

h-index: 8  

دکتر نعمت سخندان بشیر

بیماری شناسی گیاهی (ویروس شناسی) دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26021555400
sokhandantabrizu.ac.ir
0000-0003-1246-2619

h-index: 9  

دکتر علی اسکندری

بیماری شناسی گیاهی (نماتد شناسی) دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشگاه زنجان

eskandari.aznu.ac.ir
0000-0003-3902-7422

h-index: 5  

دکتر رقیه کریم زاده

حشره شناسی کشاورزی (مدیریت آفات) دانشیار، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

r_karimzadehtabrizu.ac.ir
0000-0002-2962-8614

h-index: 6  

دکتر حسین لطفعلی زاده

حشره شناسی کشاورزی (سیستماتیک حشرات) دانشیار پژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجانشرقی

hlotfalizadehgmail.com
0000-0002-7927-819X

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سنگوتایان سنتیل-ناتهان

حشره شناسی کشاورزی (سم شناسی-آفتکش های زیستی) مرکز مطالعات علوم محیطی، دانشگاه مانونمانیام ساندرانار، تامیل نادو، هندوستان

senthilmsuniv.ac.in
0000-0003-0839-2021

h-index: 38  

دکتر ایوان دوبوسکی

حشره شناسی کشاورزی (فیزیولوژی حشرات) ازمایشگاه حفاظت بیولوژیک گیاهان و بیوتکنولوژی، دانشگاه کشاورزی ایالتی نووسیبیرسک، روسیه

nsau.edu.ru/en/research/research/labo/laboratory-of-biological-plant-protection-and-biotechnology/
dubovskiy2000yahoo.com
0000-0001-9691-3960

h-index: 19  

دکتر آنا داسیلوا سانتوس

بیماری شناسی گیاهی (قارچ‌شناسی و بیماریهای قارچی گیاهی) استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه فدرال پرنامبوکو، برزیل

buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4449404H0
ana.carla.biohotmail.com
https://orcid.org/00

h-index: 7  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر علی بنده حق

دانشیار گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز

bandehhaghtabrizu.ac.ir
0000-0002-6846-7534

h-index: 2  

دکتر رضا قادری

بیماری شناسی گیاهی (نماتد شناسی) استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه شیراز

rghaderishirazu.ac.ir
0000-0001-7647-1413

h-index: 7  

دکتر علی ویانی

استادیار، بیماری شناسی گیاهی (مدیریت بیماری های گیاهی) گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

vianitabrizu.ac.ir
viani@tabrizu.ac.ir

کارشناس نشریه

لیلا زنگنه

حشره شناسی (اکولوژی و کنترل بیولوژیک آفات) دانشگاه تبریز

arppirutgmail.com
(251)-041-36378734
0000-0002-1399-1929

h-index: 2