فرایند پذیرش مقالات

  فرآیند پذیرش

1-  ارسال مقاله توسط نویسنده مسئول با رعایت فرمت نشریه و شرایط و ضوابط تهیه و ارسال مقاله که در سامانه الکترونیکی مجله به صورت online قابل دسترسی است.

2-   بررسی مقدماتی مقاله توسط سردبیر نشریه و عدم پذیرش مقاله به خاطر عدم انطباق با اهداف و زمینه های پذیرش مقاله (اسکوپ) نشریه.

3-   بررسی مقاله توسط اعضای هیئت تحریریه (دبیر تخصصی)  و معرفی داورها.

4- ارسال مقاله به داورها توسط سردبیر جهت ارزیابی.

5- ارزیابی مقاله توسط داورها و بررسی نظرات داورها توسط سردبیر (اعلام عدم پذیرش/بازنگری جزیی یا کلی).

6-  ارسال نظرات پیشنهادی داوران به مولف جهت اعمال در مقاله و عودت دادن نسخه اصلاح شده به دفتر مجله.

7-   ارسال نسخه نهایی مقاله پس از دریافت به یکی از داوران مقاله جهت تطبیق.

8-   پذیرش مقاله پس از تایید داور تطبیق کننده و سردبیر مجله.

9-  هیئت تحریریه مجله در رد یا پذیرش و ویرایش و اصلاح مقاله در چهارچوب سیاست های مصوب خود آزاد است.

10-  بازه زمانی مراحل فوق الذکر (از دریافت تا پذیرش) با توجه به میزان همکاری داوران مقالات حدود 3-2 ماه است.

11- ارسال پروف به نویسنده مسئول، اصلاح پروف توسط نویسنده و شروع فرایند انتشار مقاله توسط نشریه.