پرسش‌های متداول

اگر مقاله مطابق فرمت مجله قید شده در بخش "راهنمای نویسندگان مجله" تهیه نشده باشد روند بررسی مقاله به چه صورتی خواهد بود؟

مقاله جهت تنظیم مطابق فرمت مجله به نویسنده مسئول بازپس داده می شود تا پس از تظیم مقاله مطابق فرمت مجددا ارسال نمایید.

نحوه ارتباط نویسندگان مقاله (مکاتبات، پیگیری روند داوری، اعمال اصلاحات و ...) با مجله به چه صورت است؟

 کانال ارتباطی نویسندگان مقاله با مجله نویسنده مسئول می باشد و پیگری روند داوری،  بازنگری و ویرایش مقاله  تنها از طریق نویسنده مسئول امکان پذیر است. 

اگر مقاله از نظر موضوعی با اهداف و زمینه های پذیرش مقاله مجله که در قسمت اهداف و چشم انداز ذکر گردیده قرار نداشته باشد چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد؟

 نویسندگان مقاله قبل از ارسال مقاله، مقاله خود را با اهداف و زمنیه های پذیرش مقاله قید شده در بخش اهداف و چشم انداز مجله مطابقت دهند. سردبیر پس از بررسی مقاله و در صورت نیاز مشاوره گرفتن از شورای دبیران  نتیجه را در اسرع وقت (سه الی چهار روز) به نویسنده مسئول اطلاع خواهد داد.

مدت زمان بین ارسال مقاله و نتیجه ارزیابی (داوری اولیه) چقدر است؟

سیساست شورای دبیران مجله تسریع ورند داوری مقالات دریافت شده می باشد.  فاصله زمانی بین دریافت مقاله و داوری اولیه مقاله معمولا 4 الی 6 هفته می باشد.

نحوه و زمان انصراف از انتشار مقاله ارسال شده (چاپ نشده) توسط نویسندگان به چه صورت است؟

 انصراف از انتشار مقاله  فقط توسط نویسنده مسئول و قبل از مرحله پروف امکان پذیر است.

نحوه پرداخت هزینه چاپ مقاله در مجله پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی به چه صورت می باشد؟

 مجله پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی برای ارسال مقاله  هزینه ای دریافت نمی کند. هزینه چاپ مقاله در مجله پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی بعد از پذیرش علمی مقاله دریافت می گردد.  برای مقالاتیکه که مورد پذیرش قرار نمی گیرند هزینه ای دریافت نمی شود.


هزینه پذیرش مقاله و ارسال مقاله جهت چاپ برای مقاله کامل مبلغ  چهار میلیون ریال (4000000) و برای مقاله کوتاه مبلغ  دویست میلیون ریال (2000000) می باشد. چاپ گزارش علمی بدون هزینه می باشد.


نحوه پرداخت و شماره حساب به شرح زیر می باشد:  • واریز به شبای حساب IR620100004001072203019567 درآمد اختصاصی دانشگاه تبریز نزد بانک مرکزی و شماره شناسه 10400801333247887 (ارائه شماره شناسه در هنگام واریز وجه در بانک الزامی می باشد) به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه تبریز نزد بانک مرکزی صورت پذیرد و رسید بانکی به همراه فایل های مقاله از طریق سامانه نشریه ارسال شود.

  •  پرداخت آنلاین از طریق سامانه پرداخت اینترنتی وجوه دانشگاه تبریز به آدرس http://portal.tabrizu.ac.ir/payment در قسمت واحد دانشکده (کتابخانه مرکزی- نام نشریه) امکان­پذیر است.

  • مولفین محترم، در صورت پذیرش نهایی مقاله، مبلغ انتشار  با مراجعه به لینک https://portal.tabrizu.ac.ir/payment انتخاب گزینه کتابخانه مرکزی از قسمت واحد و سپس انتخاب گزینه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی از قسمت نوع درآمد، واریز و رسید بانکی را به همراه فایل های مقاله از طریق سامانه نشریه ارسال نمایند.