پرسش‌های متداول

اگر مقاله مطابق فرمت مجله قید شده در بخش "راهنمای نویسندگان مجله" تهیه نشده باشد روند بررسی مقاله به چه صورتی خواهد بود؟

مقاله جهت تنظیم مطابق فرمت مجله به نویسنده مسئول بازپس داده می شود تا پس از تظیم مقاله مطابق فرمت مجددا ارسال نمایید.

نحوه ارتباط نویسندگان مقاله (مکاتبات، پیگیری روند داوری، اعمال اصلاحات و ...) با مجله به چه صورت است؟

 کانال ارتباطی نویسندگان مقاله با مجله نویسنده مسئول می باشد و پیگری روند داوری،  بازنگری و ویرایش مقاله  تنها از طریق نویسنده مسئول امکان پذیر است. 

اگر مقاله از نظر موضوعی با اهداف و زمینه های پذیرش مقاله مجله که در قسمت اهداف و چشم انداز ذکر گردیده قرار نداشته باشد چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد؟

 نویسندگان مقاله قبل از ارسال مقاله، مقاله خود را با اهداف و زمنیه های پذیرش مقاله قید شده در بخش اهداف و چشم انداز مجله مطابقت دهند. سردبیر پس از بررسی مقاله و در صورت نیاز مشاوره گرفتن از شورای دبیران  نتیجه را در اسرع وقت (سه الی چهار روز) به نویسنده مسئول اطلاع خواهد داد.

مدت زمان بین ارسال مقاله و نتیجه ارزیابی (داوری اولیه) چقدر است؟

سیساست شورای دبیران مجله تسریع ورند داوری مقالات دریافت شده می باشد.  فاصله زمانی بین دریافت مقاله و داوری اولیه مقاله معمولا 4 الی 6 هفته می باشد.

نحوه و زمان انصراف از انتشار مقاله ارسال شده (چاپ نشده) توسط نویسندگان به چه صورت است؟

 انصراف از انتشار مقاله  فقط توسط نویسنده مسئول و قبل از مرحله پروف امکان پذیر است.