بررسی کارایی قارچ کش های مختلف و تعیین بهترین زمان های سمپاشی در کنترل بیماری لکه طاووسی زیتون در منطقه طارم استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی و بیماری‌های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، زنجان، ایران.

2 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

4 گروه حشره‌شناسی و بیماری‌های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران.

چکیده

چکیده                                                         
بیماری لکه طاووسی زیتون ناشی از قارچ Fusicladium oleagineum  مهمترین بیماری قارچی درختان زیتون در جهان است که در مناطق با شدت بالای آلودگی، استفاده از قارچ کش­ ها برای کنترل خسارت آن اجتناب ناپذیر است. این تحقیق به منظور ارزیابی کارایی چند قارچ کش مختلف و تعیین بهترین زمان­های سمپاشی برای کنترل شیمیایی این بیماری در منطقه طارم استان زنجان در طی دو سال انجام شد. در سال اول کارائی سه قارچ­ کش شناخته شده گروه استروبیلورین­ (استروبی، فلینت و ناتیوو) در مقایسه با سه قارچ کش­ مسی (بردوفیکس، اکسی کلرور مس و نوردوکس) در سه تیمار زمانی 15 آبان، 15 اسفند و 15 فروردین در قالب آزمایش فاکتوریل مورد بررسی قرار گرفت. در سال دوم کارائی چهار قارچ کش ناتیوو، تیوفانات متیل، مانکوزب و نوردوکس با چهار مرتبه سمپاشی در تاریخ ­های 15 آبان، 15 آذر، 15 اسفند و 15 فروردین، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که قارچ کش­ های استروبیلورینی مورد بررسی از کارائی لازم برای کنترل خسارت بیماری لکه طاووسی در شرایط آلودگی شدید (بالای 70%) برخوردار هستند. در مقابل قارچ کش ­های مسی نتایج امیدبخشی نداشتند. قارچ کش ناتیوو در سال اول با 61 درصد و در سال دوم با 63 درصد کاهش وقوع بیماری نسبت به شاهد در کنترل بیماری بهترین عملکرد را داشت. سمپاشی­ آبان ماه بیشترین تاثیر و سمپاشی فروردین ماه کمترین تاثیر را در کاهش خسارت این بیماری داشت. با این وجود، حداقل سه مرتبه سمپاشی برای کنترل قابل قبول خسارت این بیماری لازم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effectiveness of different fungicides and determination of the best spraying times in the control of olive peacock spot disease in the Tarom region of Zanjan province

نویسندگان [English]

  • Shamsollah Najafi 1
  • Hossein Saremi 2
  • Hossein Jafary 3
  • Heshmatollah Aminian 4
1 Department of Entomology and Plant Pathology, Aburaihan Campus, University of Tehran, Pakdasht, Iran. Zanjan Agricultural and Natural Resources Research and Training Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Zanjan, Iran.
2 Department of Plant Protection, Agriculture & Natural resources Campus, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
4 Department of Entomology and Plant Pathology, Aburaihan Campus, University of Tehran, Pakdasht, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Olive peacock spot disease caused by Venturia oleaginea is the most important fungal disease of olive trees worldwide, which in areas with high levels of infection the use of fungicides for disease control is inevitable. This study was conducted to evaluate the effectiveness of several different fungicides and to determine the best spraying times for chemical control of the disease in the Tarom region of Zanjan province during two years. In the first year, the efficacy of three known strobilurin group of fungicides (Stroby®, Flint® and Nativo®) in comparison with three copper fungicides (Bordofix®, Mishocap® and Nordox®) in three-time treatments on November 6, March 6 and April 6 in factorial experiment was examined. In the second year, the effectiveness of four fungicides of Nativo, Thiophanate Methyl, Mancozeb® and Nordox with four spraying times on November 6, December 6, March 6 and April 6 was evaluated in a randomized complete block design. The results of this study showed that the studied strobilurin group of fungicides provided the necessary efficiency in control the damage of peacock spot disease in severe infection conditions. In contrast, copper fungicides did not have promising results. Nativo fungicide had the best performance in controlling the disease in the first year with 61% and in the second year with 63% reduction in the incidence of the disease compared to the control. November spraying had the maximum effect and April spraying had the least effect in reducing the damage of the disease. However, at least three sprays are required for acceptable control of the disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Copper fungicides
  • Leaf Spot
  • Management
  • Strobilurin fungicides
  • Venturia oleaginea
References
Ahmadi K, Ebadzade HR, Hatami F, Hoseinpoor R, Abdeshah H, 2020. Agricultural Statistics. Ministry of Agriculture. Office of statistic and Information Technology. Available at: http://www.agrijahad.ir/Dorsapax/userfiles/Sub65/Amarnamehj 3-1399-site.pdf.
Azimi H, Jafary H, Karbalaei khiavi H, 2016. Effects of trifloxystrobin + tebuconazole (Nativo®) fungicide on the control of apple scab disease. Journal of Applied Research in Plant Protection 5 (1): 1–15 (in Persian with English abstract).
Eskandari, F, 1964. A list of plant disease from northern and northern western pests of Iran. Iran Journal of Plant Pathology 1, 9–15 (in Persian).
Jones AL, 1981. Fungicide resistance: Past experience with benomyl and dodine and future concerns with sterol inhibitors. Plant disease 65:990–992.
Graniti, A. 1993. Olive scab: A review. EPPO Bull. 23:377–384.
Khabaz Jolfaei H, Karbalaei Khiavi H, Irani H, Nalbandi N and Abedi A, 2003. Investigation of the effect of Flint (WG 50%) and Strobe (WG 50%) against apple black spot. Information and Documentation Center of the Agricultural Research and Education Organization (ASIDC) (in Persian with English abstract).
Macdonald AJ, Walter M, Trought M, Frampton CM, Burnip G, 2000. Survey of olive leaf spot in New Zealand. Plant Protection 53:126–132.
Matheron ME, 2001. Modes of action for plant disease management chemistries. The 11th Annual Desert Vegetable Crop Workshop, Yuma Agricultural Center, University of Arizona, USA.
Najafi Sh, Saremi H, Jafary H, Arminian H, 2019. Epidemiology of olive leaf spot Disease in the weather condition of Tarom County of Zanjan Province. 1st Iranian Plant Pathology Congress, 31 August - 1 September 2019, Karaj, Iran. P. 237.
Obanor FO, Walter M, Jones EE, Jaspers MV, 2008a. Effect of temperature, relative humidity, leaf wetness and leaf age on Spilocaea oleagina conidium germination on olive leaves. European Journal Plant Pathology 120: 211–222.
Obanor FO, Jaspers MV, Jones EE, Walter M, 2008b. Greenhouse and field evaluation of fungicides for control of olive leaf spot in New Zealand. Crop Protection 27:1335–1342.
Obanor FO, Walter M, Jones EE, Jaspers MV, 2011. Effects of temperature, inoculum concentration, leaf age, and continuous and interrupted wetness on infection of olive plants by Spilocaea oleagina. Journal Plant Pathology 60:190–199.
Roubal C, Regis S, Nicot PC, 2013. Field models for the prediction of leaf infection and latent period of Fusicladium oleagineum on olive based on rain, temperature and relative humidity. Journal Plant Pathology 62: 657–666.
Shabi E, Birger R, Lavee S, 1994. Leaf spot (Spilocaea oleaginea) on olive in Israel and its control. Acta Horticulture 356: 390–39.
Sistani F, Ramezanpour SS, Nasrolla Nejad S, 2009. Field evaluation of different fungicides application to control olive leaf spot. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 3 (4): 3341–3345.
Teviotdale BL, Sibbett GS, Harper DH, 1989. Control of olive leaf spot by copper fungicides. Applied Agricultural Research 4: 185–189.
Wilson EE, Ogava JM, 1979. Fungal, and Certain Nonparasitic Diseases of Fruit and Nut Crops in California. Division of Agricultural Science, University of California, Berkeley. 190 p.