پی‌جویی مقاومت به علف‌کش کلودینافوپ ‌پروپارژیل در توده‌های یولاف وحشی Avena ludoviciana مزارع گندم در برخی مناطق غرب و جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

بروز مقاومت به علف‌کش‌ها در علف‌های هرز یکی از عوامل تهدید کننده کاهش عملکرد در مزارع گندم ایران است. یک مطالعه گلخانه‌ای، در سال‌ 1401 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان به‌منظور بررسی مقاومت علف‌های هرز به علف‌کش‌های رایج در مزارع گندم آبی در برخی از شهرستان‌های غرب و جنوب غرب کشور شامل کامیاران، دهگلان، سقز، سنندج، شوشتر، ایلام و کرمانشاه انجام گردید. در پایان فصل رشد در مزارعی که کشاورزان از کارایی علفکش‌ها در کنترل علف‌های هرز ناراضی و مشکوک به مقاومت بودند، اقدام به جمع‌آوری بذر گردید، نتایج انجام غربال اولیه نشان داد که از 44 توده مورد بررسی سه توده یولاف وحشی به علفکش کلودینافوپ‌ پروپارژیل، مقاوم بودند. نتایج حاصل از بررسی تاثیر شش علف‌کش‌ مورد کاربرد در گندم روی توده‌های مقاوم به کلودینافوپ ‌پروپارژیل نشان داد که همه آن‌ها به‌طور قابل توجهی به دو علف‌کش سولفوسولفورون و مزوسولفورون+ یدوسولفورون+ دیفلوفنیکان حساس‌تر بودند که نشان دهنده وجود مقاوت عرضی منفی در این توده‌ها می‌باشد. از دلایل وجود مقاومت عرضی منفی در توده‌های مقاوم به کلودینافوپ شایستگی به مراتب کمتر این توده‌ها، نسبت به توده‌های حساس است. از پدیده مقاومت عرضی منفی در علف‌های هرز مقاوم به کلودینافوپ می‌توان به‌عنوان یک نقطه ضعف در اتخاذ استراتژی‌های مدیریت علف‌های هرز مقاوم به این علف‌کش بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing resistance to Clodinafop-propargyl herbicide in wild oat Avena ludoviciana populations in wheat fields of some western and southwestern regions of Iran

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Moradi 1
  • Sirwan Babaei 1
  • Iraj Tahmasebi 1
  • Iraj Nosratti 2
1 Department of Plant Production and Genetic, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
2 Department of Plant Production & Genetics, The Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The emergence of herbicide resistance in weeds is one of the factors threatening yield reduction in wheat fields in Iran. A greenhouse study was conducted in 1401 in the research greenhouse of the Faculty of Agriculture of the University of Kurdistan in order to investigate the resistance of weeds to common herbicides in wheat fields in some western cities of the country, including Kamyaran, Dehgolan, Saqqez, Sanandaj, Shushtar, Ilam and Kermanshah. At the end of the growing season, seeds were collected in fields where farmers were dissatisfied with the effectiveness of herbicides in controlling weeds and suspected resistance. Results showed that out of 44 examined stands, three populations of Avena ludoviciana showed resistance to Clodinafop propargyl. The results of investigating the effect of six herbicides used in wheat on clodinafop-propargyl resistant masses showed that all of them were significantly more sensitive to the two Sulfosulfuron and mesosulfuron + iodosulfuron + diflufenican, indicating a negative cross-resistance in these populations. One of the reasons for negative cross-resistance in clodinafop-resistant stands is that these stands are far less competent than sensitive stands. Negative cross-resistance in clodinafop-resistant weeds can be considered a weakness in adopting strategies for managing weeds resistant to this herbicide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dose-response
  • Clodinafop propargyl
  • Resistance
  • Herbicide
  • Negative cross-resistance