دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 265-365 
The impact of host plant on biological parameters of Diuraphis noxia

صفحه 399-411

10.22034/arpp.2023.16895

حمیده طبسیان؛ شیلا گلدسته؛ غلامحسین مروج؛ الهام صنعتگر؛ محمد قدمیاری