دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 239-363 
تاثیر تیمار بذر با قارچکش های مختلف درکنترل بیماری های فوزاریومی ذرت

صفحه 335-350

10.22034/arpp.2023.16374

حسن مومنی؛ حسین براری؛ حجت الله ربانی نسب؛ همایون کاظمی؛ حسین کربلایی خیاوی