ارزیابی شایستگی و توان رقابت خردل وحشی Sinapis arvensis حساس و دارای مقاومت چندگانه به علفکش‌های تری بنورون متیل و تو‌فور‌دی+ام‌سی‌پی‌آ در رقابت با گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

این مطالعه جهت بررسی شایستگی نسبی در بیوتیپ­های حساس و مقاوم خردل وحشی جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان گیلانغرب واقع در استان کرمانشاه در سال 1397 انجام گرفت. مزارعی که سابقه­ی استفاده طولانی مدت از علفکش­های رایج پهن برگ کش را داشتند و کشاورزان از تأثیر علفکش­ها ناراضی بودند، انتخاب شدند. علفکش­ها مورد استفاده شامل: تری بنورون متیل (گرانستار) و تو­فور­دی+ ام سی پی آ (u 46 کمبی فلوید) بودند. نتایج نشان داد که یک بیوتیپ دارای مقاومت چندگانه به هر دو علفکش، تری بنورون متیل (گرانستار) و تو فور دی+ ام سی پی آ و یک بیوتیپ مقاوم به گرانستار بود. آزمایشات شایستگی نسبی در دو مرحله در گلخانه انجام شد. در بخش اول روند تغییرات وزن خشک اندام هوایی، سطح برگ و ارتفاع بیوتیپ­های مقاوم با بیوتیپ حساس در شرایط عدم رقابت با گندم بررسی شد و در بخش دوم رشد بیوتیپ­های حساس و مقاوم علف هرز خردل وحشی در رقابت با گندم بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در شرایط عدم رقابت با گندم، بیوتیپ حساس از نظر صفات مورد بررسی نسبت به بیوتیپ­های مقاوم دارای برتری بود و این بیوتیپ دارای وزن خشک، ارتفاع و سطح برگ بیشتری نسبت به بیوتیپ­های مقاوم بود. مشابه با حالت بدون رقابت؛ در شرایط رقابت با گندم بیوتیپ حساس نسبت به بیوتیپ­های مقاوم از نظر رشد برتری داشت و گندم در رقابت با بیوتیپ­های حساس نسبت به بیوتیپ مقاوم رشد کمتری داشت. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که بروز مقاومت سبب کاهش شایستگی نسبی خردل وحشی مقاوم در مقایسه با بیوتیپ حساس شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the fitness and competitive ability of wild mustard Sinapis arvensis susceptible and with multiple resistance to Tribenuron Methyl and 2,4-D+MCPA with wheat

نویسندگان [English]

  • Bahare Khamani 1
  • Iraj Nosratti 2
  • Alireza Bagheri 2
1 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

This study was carried out to determine the resistance and relative fitness of susceptible and resistant mustard biotypes collected from wheat fields of the Gilane-gharb region in Kermanshah province. Weeds had a long history of exposure to common broadleaf herbicides during the last five years. The herbicides studied included thribenurone methyl (Granstar) and 2,4-D+ MCPA. The result of preliminary studies identified one biotype had multiple resistance to both herbicides Granstar and 2,4-D+ MCPA and one biotype had resistance to Granstar only. Fitness studies were performed in two parts in the greenhouse. In the first part, plant dry matter, leaf area and plant height change of resistant and susceptible biotypes were compared under no competition with wheat condition and in the second part, the growth of susceptible and resistant biotypes of wild mustard weed in competition with wheat. Dry weight and height were measured in both plants. According to the results, the susceptible biotype was superior to the resistance biotypes in terms of the studied traits under no competition with wheat and susceptible biotype had higher dry weight, height, and leaf area rather than the resistant biotypes. Similarly, the susceptible biotype was superior to resistant biotypes in terms of growth under competition condition and, wheat had less growth in competition with susceptible biotype rather than resistant ones. Overall, the results of this study indicated that the emergence of resistance reduced the fitness of resistant wild mustard compared to the sensitive biotype.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition conditions
  • lack of competition
  • resistant biotype
  • sensitive biotype