تاثیر چند نوع ویتامین در جیره غذایی شب‌پره مدیترانه‌ای آرد ‌Ephestia kuehniella بر شاخص‌های تغذیه‌ای و ایمنی در مقابل بیمارگرها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه گیاه‌پزشکی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

3 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

شب­پره مدیترانه­ای آرد Ephestia kuehniella به طور گسترده در پرورش انگل­واره­ها و شکارگرهای حشرات مورد استفاده قرار می­گیرد. بنابراین شاخص­های تغذیه­ای، ایمنی و قدرت دفاعی آن در مقابل بیمارگرها حائز اهمیت می­باشد. در این پژوهش تاثیر جیره غذایی استاندارد شامل مخلوط آرد گندم (68%)، سبوس گندم (29%) و مخمر (2%) در ترکیب با چهار نوع ویتامین­هایA ، C، E و D3 (1%) روی شاخص تغذیه­ای و ایمنی در مقابل بیمارگرها مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق اندازه­گیری شاخص تغذیه­ای روی لاروهای سن سوم و شمارش تعداد کل سلول­های خونی روی لاروهای سن دوم، سوم و چهارم تغذیه کرده از محیط غذایی مختلف انجام شد. همچنین حساسیت لاروهای سن سوم تغذیه کرده از محیط­های غذایی مختلف تیمار شده با غلظت­های مختلف قارچ­Beauveria bassiana ، باکتریBacillus thuringiensis و ویروس چند وجهی هسته­ایNPV با استفاده از شاخص­های  LC50 و LT50 به دست آمد. در ارزیابی شاخص­های تغذیه­ای روی لاروهای سن سوم بیش­ترین شاخص نرخ نسبی رشد در لاروهای تغذیه شده با رژیم غذایی غنی شده به وسیله ویتامین­های C و D3، و در رابطه با نرخ نسبی مصرف، کارآیی تبدیل غذای خورده شده و کارآیی تبدیل غذای هضم شده در لاروهای تغذیه شده در رژیم غذایی استاندارد به علاوه ویتامین C مشاهده گردید. در تاثیر تیمارها روی تعداد کل سلول­های خونی در سن دوم و چهارم لاروی بیش­ترین سلول­ خونی در محیط غذایی استاندارد به علاوه ویتامین C و D3 و در لارو سن سوم در محیط غذایی استاندارد به علاوه ویتامین­D3، C و E مشاهده شد. همچنین شاخص LC50 و LT50 حاصل از تاثیر غلظت­های مختلف قارچ B. bassiana، باکتری B. thuringiensis و ویروسNPV روی سن سوم لاروی شب­پره مدیترانه­ای آرد نشان داد که کم­ترین تاثیر در لاروهای تغذیه شده در رژیم غذایی استاندارد به علاوه ویتامین C و در مرتبه بعدی با ویتامین D3 می­باشد. بنابراین در تکثیر و پرورش این میزبان در تولید عوامل بیولوژیک استفاده از ویتامین­های C و D3 قابل توصیه می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of several types of vitamins in the diet of the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella on nutritional indicators and immunity to pathogens

نویسندگان [English]

  • Masoume Mostafazadeh Golezani 1
  • Shahram Mirfakhraei 1
  • Shahram Aramideh 1
  • Abbas Hosseinzadeh 2
  • Alireza Khalil Ariya 3
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
2 Department of Plant Protection, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran
3 Plant Protection Research Department, Agricultural and Natural Resources Research Center of West Azarbaijan Province, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Urmia, Iran.
چکیده [English]

The Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella is widely used in rearing parasitoids and predators. Therefore, it’s nutritional and immunity indicators and its defense potential against pathogenes are important. Therefore, in this research, the effect of a standard diet including a mixture of wheat flour (68%), wheat bran (29%) and yeast (2%) as well as the combination with four types of vitamins A, C, E and D3 (1%) on the nutritional and safety index for pathogenes were evaluated. In this research, by measuring the blood cells of second, third and fourth instar larvae fed with different diet, the sensitivity of third instar larvae to different concentrations of Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana and Nucleopolyhedrovirus (NPV) was obtained by LC50 and LT50 values. In the evaluation of nutritional index on third instar larvae of Mediterranean flour moth, the highest relative growth rate, relative consumption rate, efficiency of conversion of eaten food and efficiency of conversion of digested food were observed in larvae fed in standard diet with vitamin C. Also, the LC50 and LT50 values resulting from the effect of different concentrations of B. bassiana, B. thuringiensis and NPV virus on the third instar larvae of the Mediterranean flour moth showed that the least effect was on the larvae fed on the standard food dietincluding vitamin C followed by vitamin D3. Therefore, in the reproduction and rearing of this host in the production of biological agents, it is recommended to use food supplements containing vitamin C and D3.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ephestia kuehniella
  • Immunity
  • Pathogens
  • Nutrition indicators
  • Vitamin