تاثیر نوع گرده در جیره غذایی مصنوعی بر برخی مؤلفه های زیستی و فیزیولوژیکی شب پره موم خوار بزرگ، Galleria mellonella

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، کرج، ایران

3 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

شب­پره موم­خوار بزرگ، Galleria mellonella از مهم­ترین آفات کندو و شان زنبور عسل در ایران و دنیا بوده و منجر به مرگ کلنی­های ضعیف زنبورعسل می‌شود. همچنین این حشره میزبان آزمایشگاهی مهمی برای جداسازی و تولید انبوه قارچ­ها و نماتدهای بیمارگر حشرات است. در این پژوهش، اثر چند رژیم غذایی مصنوعی حاوی گرده گل گیاهان مختلف شامل شقایق، کلزا، کلزای وحشی و سیب روی برخی مولفه­های فیزیولوژیکی و زیستی این حشره مورد بررسی قرار گرفت. بیش­ترین میزان پروتئین روده لاروهای سن آخر در رژیم غذایی حاوی گرده شقایق (22/20 میلی­گرم در میلی­لیتر) ثبت شد و بین بقیه تیمارها تفاوت معنی­داری مشاهده نشد. بیش­ترین فعالیت نسبی آنزیم­های آلفا-آمیلاز و پکتیناز گوارشی در روده لاروهای سن آخر مربوط به رژیم­ غذایی حاوی گرده شقایق (100%) بود و به نسبت آن کم­ترین فعالیت آنزیم­ها در رژیم­ غذایی حاوی گرده کلزا (به ترتیب 12/51 درصد و 35/76 درصد) ثبت شد. لارو­های تغذیه کرده از رژیم غذایی حاوی گرده شقایق و شفیره­های حاصل از آن­ها میانگین وزنی بیش­تری (به ترتیب 325 و 175 میلی­گرم) نسبت به بقیه رژیم­های غذایی داشتند. بیش­ترین درصد زنده مانی لارو و درصد شفیره شدن به ترتیب مربوط به رژیم­های غذایی حاوی گرده شقایق (5/77 و 5/77 درصد)، سیب (70 و 5/62 درصد)، کلزا (5/52 و 5/47 درصد) و کلزای وحشی (5/47 و 30 درصد) بود. با این وجود، درصد ظهور حشرات کامل در رژیم­های غذایی مختلف تفاوت معنی­داری نداشت. با توجه به نتایج، رژیم غذایی حاوی گرده کلزا و کلزای وحشی به نسبت شقایق و سیب، رژیم مناسبی برای پرورش شب­پره موم­خوار بزرگ نیستند و بهتر است در تهیه رژیم­ غذایی مصنوعی جهت پرورش انبوه این حشره از گرده گل شقایق استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different pollens in artificial diet on some biological and physiological parameters of the greater wax moth, Galleria mellonella

نویسندگان [English]

  • Abbas Doosti 1
  • Reza Farshbaf Pourabad 1
  • Shabnam Ashouri 2
  • Davood Mohammadi 3
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Nuclear Agriculture Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Karaj, Iran.
3 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz-Iran.
چکیده [English]

The greater wax moth, Galleria mellonella is one of the most important pests of beehives in Iran and the world. Which leads to the death of weak honey bee colonies. Also, this insect is an important laboratory host for the isolation and mass production of the entomopathogenic fungi and nematodes. In this research, the effect of pollens of different plants including poppy, wild rapeseed, rapeseed and apple in artificial diet, were evaluated on some physiological and biological parameters of this insect. The highest amount of the last instar larval gut protein was recorded in the diet containing poppy pollen (20.22 mg/ml) and no significant difference was observed between the other treatments. The highest relative activity of digestive alpha-amylase and pectinase in the last instar larval gut was related to the diets containing poppy pollen (100 %), and the lowest relative enzymes activity was recorded in the diet containing rapeseed pollen (51.12 and 76.35 %, respectively). Larvae fed with the diet containing poppy pollen and the resulting pupae had a higher weight than the other diets (325 and 175 mg, respectively). The highest percentage of larval survival and pupation was related to the diets containing poppy (77.5 and 77.5 %), apple (62.5 and 70 %), rapeseed (52.5 and 47.5 %) and wild rapeseed (47.5 and 30 %) pollens, respectively. However, there was no significant difference in the percentage of adult emergence in different diets. Consequently, the diets containing rapeseed and wild rapeseed pollens compared to poppy and apple, are not suitable diets for rearing G. mellonella and it is better to use poppy pollen in the preparation of artificial diet for the mass rearing of this insect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological parameters
  • diet
  • digestive enzymes
  • greater wax moth
  • protein