اثر تغذیه‌ سن شکارگر Macrolophus pygmaeusاز گیاه و استفاده از ترکیب دارای اسید آمینه آزاد روی فراسنجه‌های زیستی Trialeurodes vaporariorum و کارآیی Encarsia formosa

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum آفتی پلی‌فاژ و با اهمیت اقتصادی در سرتاسر جهان است. در این پژوهش اثر تغذیه‌ی سن شکارگر Macrolophus pygmaeus و استفاده از ترکیب دارای اسیدآمینه‌ی آزاد (دلفان پلاس) روی فراسنجه‌های زیستی سفیدبالک گلخانه روی لوبیا (رقم ازنا و گلی) و خیار (رقم کیش و سوپر استار) و نیز تاثیر این تیمارها روی میزان انگلی شدن توسط زنبور E. formosa مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه‌ میانگین‌‌ها نشان داد که بیشترین و کمترین درصد استقرار سفیدبالک در تیمارهای دارای شکارگر و دلفان‌پلاس به ترتیب مربوط در (کیش: شکارگر: 93/10 و دلفان: 59/1) بوده است و بیشترین کاهش استقرار روی لوبیا رقم ازنا (با دلفان: 75/0) و در خیار روی رقم سوپر استار (با دلفان: 81/0) به­دست آمد. همچنین ترکیب دلفان پلاس به طور معنی‌داری باعث کاهش درصد زنده‌مانی تخم سفیدبالک گلخانه روی هر دو واریته خیار و لوبیا نسبت به شاهد مربوطه و نیز کاهش تعداد پوره‌ به ازای هر ماده در تیمارها نسبت به شاهد شده است. علاوه بر این تعداد حشرات کامل ظاهر شده به ازای هر ماده در تیمارهای دارای دلفان پلاس در ارقام هر دو گیاه نسبت به شاهد کاهش پیدا کرده است. در ارتباط با اثر تیمارها روی میزان انگلی شدن هم اثرات دو جانبه گیاه-شکارگر، گیاه-دلفان پلاس و شکارگر-دلفان پلاس در مقایسه میانگین‌ها معنی دار به­دست آمد. به طور کلی تاثیر همه‌ی اثرات دوجانبه مذکور باعث افزایش درصد انگلی شدن پوره‌های سن سوم و چهارم سفید بالک بوسیله زنبور E. formosa در تیمارها نسبت به شاهد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of feeding the predatory bug Macrolophus pygmaeus on plant and using a combination of free amino acids on biological parameters of Trialeurodes vaporariorum and efficiency of Encarsia formosa

نویسندگان [English]

  • Arezu Vandshoaei 1
  • gholamhossein Gharekhani 2
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
چکیده [English]

Greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum is a polyphagous and economically important pest throughout the world. In this study effect of the feeding of predatory bug Macrolophus pygmaeus and spraying of a free amino acid (Delphan Plus®) on biological parameters of the greenhouse whitefly on two cultivars of bean (Azna and Guli cultivars) and cucumber (Kish and Super Star cultivars) as well as the effect of the treatments on parasitation rate by Encarsia formosa were evaluated. Mean comparisons showed that the highest and lowest percentages of whitefly establishment were related to the treatments with predator and Delphan Plus in (Kish: predator 10.93 and Delphan 1.59) respectively, while the highest reduction in establishment was obtained on the Azena bean variety (with Delphan: 0.75) and Super Star variety on the cucumber (with Delphan: 0.81). Also, Delfan Plus has significantly reduced the percentage of herbivore eggs survival on both cucumber and bean varieties compared to the corresponding control as well as reduced the number of nymphs per female in the treatments. In addition, the number of adults that appeared per female decreased in treatments with Delphin Plus in the cultivars of both plants compared to the control. Regarding the parasitization percentage, the interaction effects bilateral interactions of plant-predator, plant-Delphan plus and predator- Delphan plus were also observed. In general, the effect of all the mentioned bilateral intractins caused an increase in the percentage of parasitization of third and fourth instar nymphs by E. formosa in the treatments compared to the control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Whitefly
  • Predator
  • Parasitoid
  • Plant defense
  • free amino acid