کارایی نانوامولسیون اسانس دو گیاه دارویی در تلفیق با پوشش پلیمری کتیرا جهت مهار پوسیدگی پنیسیلیومی پس از برداشت میوه گوجه فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران، ایران

2 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

چکیده

کاربرد اسانس گیاهان دارویی، به عنوان جایگزین قارچ­کش ­های شیمیایی خطرناک، به دلیل حلالیت کم در آب، پایداری شیمیایی ضعیف و طبیعت فرار آنها، بسیار محدود است. برای رفع این مشکل، اخیرا کپسوله‌سازی در مقیاس نانومتری اسانس ­ها و همراه کردن آن با پوشش ­های پلیمری پیشنهاد شده است. در این مطالعه ابتدا نانوامولسیون اسانس ­های مرزه خوزستانی (حاوی کارواکرول %4/87) و نعناع­ فلفلی (حاوی منتون %6/33 و منتول %3/35) به ترتیب با میانگین اندازه ذره 295 و 186 نانومتر تهیه شد و پس از اثبات کارایی آنها در مهار و کشتن قارچ Penicillium expansum، در مخلوط با پوشش پلی ساکاریدی کتیرا (5%/0 و %1)  برای مهار پوسیدگی پنِیسیلیومی میوه گوجه فرنگی و بهبود شاخص­ های فیزیکوشیمیایی آن طی دوره 10 و 20 روز نگهداری در دمای 10 درجه سلسیوس بررسی شد. تیمارهای نانوامولسیون اسانس مزره %1/0 در ترکیب با کتیرا %5/0 و %1 بیشترین تاثیر را در مهار پوسیدگی پنیسیلیومی میوه گوجه فرنگی نشان داده و از ایجاد پوسیدگی ممانعت کردند. تیمار نانوامولسیون اسانس نعناع ­فلفلی در ترکیب با کتیرا در مرتبه بعدی قرار گرفت. علاوه براین اثر تیمارهای برتر روی برخی شاخص­ های فیزیکوشیمیایی میوه نشان از تاثیر مثبت معنی ­دار آنها روی شاخص‌های سفتی میوه و مواد جامد محلول (TSS) میوه می ­باشد. علاوه براین، محتوای فنول کل میوه های تیمار شده بطور معنی داری بیشتر از میوه­ های شاهد سالم بود. به هرحال به نظر می­ رسد نانوکپسوله ­سازی اسانس­ های با فعالیت ضدقارچی و آنتی­اکسیدانی و ترکیب کردن آنها با پوشش پلیمری کتیرا، افزایش کیفیت و ماندگاری میوه در طی انبارداری را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of nanoencapsulated formulation of two different medicinal plants essential oil using tragacanth gum in control of post-harvest penicillium decay of tomato fruit

نویسندگان [English]

  • Simim Bahrami Nejad 1
  • Lachin Mokhtarnejad 2
  • Mohsen Farzaneh 1
1 Department of Agriculture, Medicinal Plants and Drugs Research Institute, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran, Iran.
2 Plant Protection Research Department, West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Urmia, Iran
چکیده [English]

The use of medicinal plants’ essential oils, as an alternative to chemical fungicides, is limited due to their low solubility in water, poor chemical stability, and their volatile nature. To solve this problem, encapsulation of essential oil on a nanometer scale and combining it with coating polymers has been suggested recently. In this study, nanoemulsions of Satureja khuzistanica (Khuzestani savory) essential oil (containing 87.4% carvacrol) and Mentha piperita (peppermint) essential oil (containing 33.6% menthone and 35.3% menthol) were prepared with an average particle size of 295 and 186 nm, respectively. After confirming their effectiveness against the fungus Penicillium expansum, they mixed with tragacanth coating polysaccharide (0.5% and 1%) to inhibit the penicillium decay of tomato fruit as well as improve fruit physicochemical indicators during storage at 10°C. Fruit treatments by nanoemulsion of essential oil (NEO) of S. khuzistanica 0.1% in combination with tragacanth 0.5% and 1% showed the greatest effect to inhibit the penicillium decay. The fruits treated with the NEO of peppermint was placed in the next statically group. Furthermore, the effect of the superior treatments on some physicochemical indicators of fruit showed a significant positive effect of them in terms of the fruit firmness and its total soluble solids (TSS). In addition, the total phenolic content of the treated fruits was significantly higher than non-treated healthy fruits. However, it seems that nanoencapsulation of antifungal and antioxidant essential oils compounds and combining them with the tragacanth, caused to increases the shelf life of the fruit during storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penicillium expansum
  • fruit storage decay
  • disease management
  • essential oil nanocapsulation
  • shelf-life