افزایش میزان تحمل خربزه به ویروس زردی شته زاد کدوئیان و ویروس کوتولگی زرد کدوئیان با استفاده از محرک‌های سیستم دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.

2 بخش تحقیقات ویروس شناسی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

خربزه (Cucumis melo) به ­عنوان یک محصول کشاورزی ارزشمند از نظر تغذیه‌ای و اقتصادی تلقی می‌شود. اما بیماری‌های ویروسی برای محصول خربزه تهدید جدی محسوب می‌شوند. تحقیق حاضر به بررسی اهمیت استفاده از محرک‌های سیستم دفاعی برای کاهش تأثیر ویروس‌ها بر عملکرد و کیفیت محصول خربزه می‌پردازد. در این تحقیق از الیسیتورها و مالچ پلی­اتیلن به عنوان تحریک­ کننده سیستم دفاعی گیاهی برای افزایش میزان تحمل گیاه به­ ویروس استفاده شد. بدین منظور زمین کشاورزی در منطقه آبروان شهرستان مشهد آماده و تیمارها شامل استفاده از مالچ و الیسیتورها در مراحل مختلف رشد گیاهان خربزه بودند. نمونه‌برداری از برگ‌های بوته‌های دارای علائم ویروسی صورت گرفت و RNA از بافت برگ‌ها استخراج شد. سپس از واکنش زنجیره‌ای پلی­مراز دوگانه (dRT-PCR) برای شناسایی همزمان ویروس زردی شته زاد کدوئیان (Cucurbit aphid-borne yellows virus, CABYV) و ویروس کوتولگی زرد کدوئیان (Cucurbit yellow stunting disorder virus ,CYSDV) استفاده شد. در انتها، آمارهای مربوط به درصد علائم ویروسی در بوته‌ها در سه خط وسط تیمارها تحلیل شد. نتایج نشان داد تیمار با الیسیتورها و مالچ پلی­اتیلن به طور همزمان در دو مرحله گیاهچه­ ای و مرحله 2 تا 4 برگی خربزه توانست شدت علائم موزائیک و زردی در گیاهان خربزه را به طور معنی‌داری کاهش دهد. همچنین، این تیمار موجب افزایش عملکرد محصول در هر هکتار شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ترکیب استفاده از الیسیتورها و مالچ پلی اتیلن می‌تواند به عنوان یک استراتژی مؤثر در کاهش علائم ویروسی و افزایش عملکرد محصول در کاشت خربزه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enhancing melon tolerance to Cucurbit aphid-borne yellows virus and Cucurbit yellow stunting disorder virus using defense activator

نویسندگان [English]

  • Mansour Salati 1
  • Kaveh Bananej 2
  • Sara Gharouni Kardani 1
  • Mohammad Reza Housseini 1
  • Zahra Gholampour 3
1 Plant Protection Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran.
2 Plant Virus Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
3 Plant Protection Department, Faculty of Sciences, University of Ferdowsi, Mashhad. Iran.
چکیده [English]

Melon (Cucumis melo) is considered a valuable agricultural crop in terms of nutrition and economy. However, viral diseases pose a serious threat to melon production. This study investigates the importance of using defense activator to reduce the impact of viruses on melon yield and quality. Elicitors and polyethylene mulch were used as defense activator to increase plant tolerance to viruses. Agricultural plots in the Abravan region of Mashhad were prepared, and treatments included the use of mulch and elicitors at different stages of melon plant growth. Leaf samples were collected from symptomatic plants, and RNA was extracted from the leaf tissues. Duplex reverse transcription polymerase chain reaction (dRT-PCR) was used to simultaneously identify Cucurbit aphid-borne yellows virus (CABYV) and Cucurbit yellow stunting disorder virus (CYSDV). The percentage of viral symptoms in the plants across the treatment groups was analyzed. The results showed the presence of CABYV and CYSDV in different treatments. Treatment with elicitors and polyethylene mulch significantly reduced the severity of mosaic and yellowing symptoms in melon plants at the seedling and 2-4 leaf stages. Additionally, this treatment increased crop yield per hectare and prevented infection by CABYV and CYSDV. The findings suggest that the combination of elicitors and polyethylene mulch can be an effective strategy to reduce viral symptoms and increase crop yield in melon cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elicitors
  • Management
  • Melon
  • Mulch
  • Polyethylene