تاثیر قارچ مایکوریز Rhizoglomus irregular در آلودگی گوجه فرنگی با ویروس کوتولگی بوته انبوهی گوجه فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران.

چکیده

ویروس ‌کوتولگی ‌‌بوته‌انبوهی ‌گوجه‌فرنگی ( TBSV-Tomato bushy stunt virus) از ویروس‌های مهم گوجه فرنگی در مزارع ایران و سراسر جهان است. در این پژوهش اثر مایکوریزا در آلودگی ویروس کوتولگی بوته انبوهی در گوجه فرنگی بررسی شد. به این منظور، مایه تلقیح مایکوریزا در زمان نشاکاری گوجه‌فرنگی در بستر کشت گیاه اضافه گردید و بعد از چهارهفته،  TBSVبصورت مکانیکی به گیاهان مایه‌زنی شد. میزان تکثیر ویروس در فاصله‌های زمانی 19، 25 و 31 روز بعد از مایه‌زنی مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارها شامل گیاهان شاهد (C)، گیاهان آلوده به TBSV (V)، گیاهان مایکوریزایی (M) و گیاهان مایکوریزایی مایه‌زنی شده با ویروس TBSV (MV) بودند. نتایج بررسی میزان غلظت نسبی ویروس توسط روش  Real-time PCRدر گیاهان، بیانگر کاهش معنی­دار آن در گیاهان MV در مقایسه با گیاهان V بود و این کاهش در بازه‌های زمانی بعدی بررسی بیماری مشخص‌تر بود. بررسی میزان بیان ژن‌های (Argonaute) AGO2  و  (Myeloblastosis) MYB33نیز مشخص نمود که این ژن‌ها در گیاهان MV نسبت به گیاهان V افزایش معنی­دار داشته‌اند. این افزایش نشان‌دهنده افزایش مقاومت گیاهان MV نسبت به گیاهان V بوده و همین‌طورتأیید‌کننده تکثیرکمتر ویروس در گیاهان گوجه‌فرنگی تلقیح شده با مایکوریزا می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از قارچ‌ مایکوریز به عنوان تحریک کننده سیستم دفاعی گیاه گوجه‌فرنگی ممکن است روش خوبی برای دفاع در برابر این بیماری ویروسی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of mycorrhizal fungus Rhizoglomus irregulare on the infection of tomato with Tomato bushy stunt virus

نویسندگان [English]

  • Neda Khoshkhatti
  • Omid EIni
  • Davoud KOOLIVAND
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Tomato bushy stunt virus (TBSV) is one of the important tomato viruses in Iran and all over the world. In this study, the effect of mycorrhizae in Tomato bushy stunt virus infection was investigated. For this purpose inoculum of mycorrhizal fungus Rhizoglomus irregulare was added to the plant growing medium at the time of tomato transplanting and after four weeks, TBSV was inoculated mechanically to the plants. The rate of virus multiplication was evaluated by Real-time PCR at time intervals of 19, 25 and 31 days after inoculation. The treatments included control plants (C), plants infected with TBSV (V), mycorrhizal plants (M) and mycorrhizal plants infected with TBSV (MV). The results of investigating the amount of virus accumulation in plants showed its decrease in MV plants compared to V plants, and this decrease was more obvious in more advanced stages of the disease. Investigating the expression level of AGO2 and MYB33 genes also revealed that these genes had a significant increase in MV plants compared to V plants. This increase indicates an increase in the resistance of MV plants to the virus compared to V plants and it also confirms the lower reproduction of the virus in tomato plants inoculated with mycorrhiza. The results of this research show that the use of mycorrhizal fungi as a stimulant of the plant's defense system may be a good way to defend against this viral disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gene expression
  • Mycorrhiza
  • Real-time PCR
  • Symbiosis
  • Tomato bushy stunt virus