پارازیتیسم زنبور Ooencyrtus telenomicida روی تخم‌ سن گندم: تاثیر سن و پارازیتیسم قبلی توسط Trissolcus grandis

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

زنبورهای پارازیتوئید Ooencyrtus telenomicida وTrissolcus grandis  از جمله­ عوامل زنده‌ کنترل جمعیت سن گندم  Eurygaster integriceps  هستند. زنبورهای جنس Ooencyrtus به­ عنوان هیپر‌پارازیتوئید اختیاری تخم سن گندم یا تخم­ های پارازیته شده توسط زنبورهای Scelionidae عمل می­ کنند. ترجیح و انتخاب این زنبورها در بین مجموعه ­ای از میزبان­ های با کیفیت­ های مختلف (تخم‌های سالم تازه گذاشته شده، دوروزه و چهارروزه‌ سن گندم، تخم تازه پارازیته­ شده توسط T. grandis، و تخم‌های پارازیته­ شده‌ سه، هفت و 10 روزه) بررسی گردید. نتایج نشان داد که در تخم‌های چهار روزه‌ میزبان، میزان پارازیتیسم بالا بوده، اما زنبورها از تخم پارازیته­ 10روزه اجتناب کردند. در آزمایش واکنش تابعی، تراکم­ های مختلف تخم میزبان از  هر یک از هفت گروه مذکور، به مدت شش ساعت در اختیار زنبورهای ماده­72 ساعته­ بارور بی‌تجربه قرار گرفتند. واکنش زنبور به تمامی میزبان­ ها از نوع سوم بود ولی به تخم ­های پارازیته­ هفت روزه واکنشی نشان ندادند (پارامترهای غیر معنی ­دار). بالاترین نرخ پارازیتیسم بسته به تیمار از 7/25 تا 5/46% متغیر بود که در تراکم های پنج الی 9 مشاهده شد و بعد از آن، کاهش رخ داد. زمان دستیابی بین 61/0 تا 83/1 ساعت و حداکثر نرخ حمله  27/3 تا 85/9 تخم میزبان بود. سه تیمار تخم پارازیته شده‌ 10روزه، تخم تازه و تخم چهار روزه بیشترین پارازیتیسم را نشان دادند. نتایج آزمایش واکنش تابعی و ترجیح میزبانی تأیید کننده­ یکدیگر نبودند، لذا مطالعات بیشتر برای تعیین ترجیح و واکنش زنبور به تخم­ های با کیفیت­ های مختلف ضروری می­ نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parasitism of Ooencyrtus telenomicida on common sunn pest's eggs: effect of host age and previous parasitism by Trissolcus grandis

نویسندگان [English]

  • Niloofar Hatami Sadr
  • Shahzad Iranipour
  • Roghaiyeh Karimzadeh
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The parasitic wasps Ooencyrtus telenomicida and Trissolcus grandis are among the most common biocontrol agents of the common sunn pest (CSP), Eurygaster integriceps. The Ooencyrtus spp. act as facultative hyperparasitoids of CSP eggs, which may earlier have parasitized by Scelionidae. The preference and choice of these wasps among hosts of different quality (recently deposited eggs, 2-, and 4d-old eggs, as well as recently parasitized CSP eggs by T. grandis, 3-, 7-, and 10 d-old parasitized eggs) was studied. The results indicated that, unexpectedly, parasitism rate was the highest in 4d-old eggs, while the wasps significantly avoided 10d-old parasitized eggs. The functional response experiments were carried out with the same set of hosts. The 72h-old inexperienced fertile females were confined individually with different host densities for 6h. The response of the wasp to all kinds of the host was a type III response. No response to 7d-old parasitized eggs was evident (non-significant parameters). Depending on the treatment, the highest parasitism rate occurred at densities 5 to 9 which was between 25.7 and 46.5%. The handling time and maximum attack rate ranged between 0.61 - 1.83 h and 3.27-9.85 host eggs respectively. The maximim parasitism rates was observed in the 10d-old parasitized eggs, newly deposited eggs and 4d-old eggs. The results of the functional response and host preference experiments were not confirming, and therefore more studies are still required to reveal the impact of host quality on the parasitoid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Encounter rate
  • Functional response
  • Host preference
  • Parasitoid-host interaction