مقایسه‎ی رشد قارچ Aspergillus parasiticus و Aspergillus flavus در شرایط مختلف دما، رطوبت و pH

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 37-47

سید مسلم موسویان؛ مصطفی درویش نیا؛ حشمت اله خسروی نیا


شناسایی و بررسی بیماری زایی قارچ های هیفومیستی مرتبط با ریشه و طوقه ی گندم در استان زنجان

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 37-52

لیلا عبدی پور اصل؛ رقیه همتی؛ رسول زارع؛ محمدطاهر هرکی نژاد؛ علیرضا علیزاده


شیوع گونه‌های Penicillium روی انگور و کشمش در استان‌های آذربایجان‌شرقی، غربی و قزوین

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 41-54

علی خدایی؛ اسدالله بابای اهری؛ مهدی ارزنلو


بررسی بیواکولوژی زنجره‌ی مو Psalmocharias alhageos (Kol.) در شرایط صحرایی در ملایر

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 41-55

هرمز سلطانی؛ حسین فرازمند؛ علیرضا براتی


ردیابی و شناسایی Candidatus phytoplasma trifolii از درختان سیب در ایران

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 41-50

10.22034/arpp.2021.13306

رضا برازنده آق کاریز؛ ناصر رادمان؛ محمودرضا کریمی شهری؛ مهدی پیرنیا؛ عبدالحسین طاهری؛ سیدمهدی فاطمی


تأثیر کیتوزان بر القای مقاومت در خیار علیه عامل بیماری ویروس موزائیک خیار

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 43-53

محسن عطارفدردی؛ محمد سالاری؛ منصور صلاتی؛ سیدکاظم صباغ؛ شاهو ولی زاده


شناسایی گونه‌های آسپرژیلوس سیاه همراه انگور و کشمش در نواحی جنوبی استان‌های آذربایجان‌شرقی و ‌غربی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 49-64

علی خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری؛ فرشاد درویشی


ارزیابی مقاومت برخی از ارقام رایج هلو و شلیل در ایران نسبت به قارچTaphrina deformans،عامل پیچیدگی برگ هلو

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 49-60

حسین خبازی جلفایی؛ ناصر بوذری؛ مینا غزاییان؛ شیما عظیمی؛ صدیقه زمانی


کمک به شناسائی برخی درون‌زیهای قارچی مرتبط با زیست‏بوم‏های خشن آبادان و اهواز

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 50-65

صدیقه خدادادی پور؛ مهدی مهرابی؛ رضا فرخی نژاد


کارایی نماتد بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora در کنترل زیستی نماتد گره ریشه Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 101-114

رحیمه غفارپور تمیورلویی؛ غلامرضا نیکنام؛ محمود تورچی


توانایی اکتینومیست¬ها در کنترل زیستی برخی قارچ¬های بیمارگر و نماتد مرکبات در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 41-51

سینا نوری زاده؛ سالار جمالی؛ مرتضی گلمحمدی؛ حسن پدرام فر