تخمین آستانه پایین دما و نیاز گرمایی رشد و نمو کرم ساقه خوار ذرتSesamia cretica (Lep., Noctuidae) با استفاده از مدلهای خطی "روز- درجه" و "ایکموتو و تاکایی"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد

2 استادیار، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش تحقیقات کنترل بیولو‍‍ژیک، تهران

3 استاد، گروه گیاه پزشکی، دانشگاه شاهد

4 استادیار، گروه گیاه پزشکی، دانشگاه شاهد


عنوان مقاله [English]

Estimation of Lower Temperature Threshold and Thermal Requirements for Development of Sesamia cretica (Lep., Noctuidae) Using "Degree-days" and "Ikemoto and Takai" Linear Models

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Soltani Orang 1
  • Hossein Ranjbar Aghdam 2
  • Habib Abbasipour 3
  • Ali Reza Askarianzadeh 4
1 Graduated MSc Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahed University.
2 Assistant Professor, Biological Control Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection.
3 Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahed University.
4 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahed University.