دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، آذر 1393، صفحه 1-106 
تعیین پاتوتیپهای قارچ عامل لکه‌برگی سپتوریایی گندم (Mycosphaerella graminicola) در ایران

صفحه 17-28

سمیه فلاحی مطلق؛ رامین روح پرور؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ علی بنده حق