بررسی باقی مانده چند آفت‏کش‏ در برخی محصولات باغی استان خراسان رضوی با روش کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2 کارشناس ارشد حشره شناسی آزمایشگاه تخصصی سموم پارس طراوت

3 مربی پژوهش بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

4 کارشناس ارشد زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

5 کارشناس شیمی، بخش تحقیقات آفت کش ها موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور


عنوان مقاله [English]

Investigation on Residue of Pesticides in Some Horticultural Crops with Gas Chromatography Method (GC /MS) in Khorassan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hagian Shahri 1
  • Azadeh Sonei 2
  • Esfandyar Zohour 3
  • Reza Khoshbazm 4
  • Mohammad Reza Tagbakhsh 5
1 Research Assistant Professor, Dept. of Plant Protection, Khorasan Razavi Agriculture & Natural Research Center, Iran.
2 MSc of Entomology, Pars-Taravat Pesticides Laboratory.
3 Research Lecturers, Dept. of Plant Protection, Khorasan Razavi Agriculture & Natural Research Center, Iran.
4 MSc of Crop Science, Dept. of Crop Science, Organization of Jihade-Sazandegi Khorasan Razavi
5 BSc of Chemistry, Dept. of Pesticides, Iranian Research Institute Plant Protection.