مطالعه بیماری لکه سیاه (آنتراکنوز) گردو در استان زنجان و ارزیابی مقاومت نسبی برخی ژنوتیپهای برتر داخلی و ارقام خارجی گردو نسبت به بیماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان.

2 گروه گیاهپزشکی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران.

3 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان


عنوان مقاله [English]

Study of Walnut Black Spot (Anthracnose) Disease in Zanjan Province and Evaluation of Partial Resistance of Some Local and Exotic Walnut Genotypes Against the Disease

نویسندگان [English]

  • Shamsallah Najafi 1
  • Hossien Jafary 1
  • Heshmatollah Aminian 2
  • Ali Reza Marefat 3
  • Hasan Reza Etebarian 2
1 Agricultural and Natural Resources Research Center of Zanjan province, Zanjan, Iran.
2 Dept. of Plant Protection, Aboreihan Pardis of Tehran University, Tehran, Iran.
3 Dept. of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran.