تعیین پاتوتیپهای قارچ عامل لکه‌برگی سپتوریایی گندم (Mycosphaerella graminicola) در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیماریشناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.

2 استادیار، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج.

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

4 استادیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز


عنوان مقاله [English]

Pathotype Determination of the Mycosphaerella graminicola Cause of Septoria Leaf Blotch of Wheat in Iran

نویسندگان [English]

  • Somayeh Fallahi Motlagh 1
  • Ramin Roohparvar 2
  • Hamid Reza Zamanizadeh 3
  • Ali Bandehhagh 4
1 Former M.Sc. Student, Dept. of Plant Pathology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 2 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Dept. of Cereal Research, Cereal Pathology Unit, , Tehran, Iran
3 Associate Professor, Dept. of Plant Pathology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Dept. of Plant Breeding and Biotechnology. University of Tabriz, Tabriz, Iran