واکنش تابعی سن شکارگر ( Orius albidipennis (Reuter نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii ((Glover و کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae Koch

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان.

2 استادیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا.

3 دانشیار، گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.


عنوان مقاله [English]

Functional Response of Predatory Bug, Orius albidipennis (Reuter) to Melon Aphid, Aphis gossypii (Glover) and Two Spotted Spider Mite, Tetranychus urticae Koch

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Noruzi 1
  • Hossien Madadi 2
  • Reza Talaei Hassanloui 3
1 M.Sc. Student of Agricultural Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Zanjan University.
2 Assistant. Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University.
3 Associate Professors, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran.