نوسان جمعیت‌های متعلق به بخش‌های فلاوی و نیگری قارچ آسپرژیلوس روی میوه پسته در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش و کارشناس بخش گیاه‌ پزشکی، مؤسسه تحقیقات پسته کشور.

2 کارشناس ارشد بخش گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد.


عنوان مقاله [English]

Population Density of Aspergillus Species Belong to Section Flavi and Nigri on Pistachio Nut in Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Moradi 1
  • Seyed Reza Fani 2
  • Heydar Masoumi 1
1 Department of Plant Protection Pistachio Research Institute, Iran.
2 Department of Plant Protection Agriculture and Natural Resources Research Centre, Yazd, Iran.