شناسایی گونه‌های آسپرژیلوس سیاه همراه انگور و کشمش در نواحی جنوبی استان‌های آذربایجان‌شرقی و ‌غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بیماریشناسی گیاهی، گروه گیاهپزشگی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه گیاهپزشکی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه

چکیده

چندین گونه از جنس آسپرژیلوس از جمله Aspergillus nigerو گونه‌های مرتبط با آن از عوامل قارچی دخیل در پوسیدگی خوشه انگور و آلوده کننده فرآورده‌های آن به‌شمار می‌روند. این قارچ‌ها ضمن کاستن از کیفیت و کمیت انگور و فرآورده‌های آن با صدمه به حبه‌ها و تخریب آن‌ها، باعث تولید و تجمع اکراتوکسین آ می‌گردند. این تحقیق در سال‌های 1390 و 1391 برای شناسایی گونه‌های آسپرژیلوس همراه انگور و کشمش در نواحی جنوبی استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی شامل شهرستان‌های آذرشهر، بناب، عجب‌شیر، مراغه، ملکان و میاندوآب انجام گرفت. جداسازی و خالص­‌سازی گونه‌های قارچی با استفاده از روش‌های رایج در بیماری شناسی گیاهی انجام گرفت. از مجموع 231 نمونه، تعداد 167 جدایه از گونه‌های آسپرژیلوس جداسازی گردید. بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناختی کلیه جدایه‌های آسپرژیلوس در گروه گونه‌ای A. niger قرار گرفتند. توالی‌­یابی ژن بتاتوبولینبرای جدایه‌های منتخب از هر ناحیه جغرافیایی انجام گردید. بر اساس توالی ژن بتاتوبولین 94 درصد جدایه‌ها متعلق به گونه ‌A. tubingensis بوده و 2/1 درصد جدایه‌ها به گونه A. uvarum، 2/1 درصد جدایه‌ها به گونهA. welwitschiae و 6/3 درصد جدایه‌ها به گونه A. niger تعلق داشتند. این اولین گزارش گونه A. uvarumاز روی انگور در ایران و اولین گزارش گونه A. welwitschiae از روی انگور در دنیا می‌باشد. با شناسایی گونه‌های آسپرژیلوس شایع در انگور و فرآورده‌های آن در این ناحیه، اقدامات بعدی در جهت ردیابی تولید و تجمع اکراتوکسین آ در محصولات انگور میسر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of black Aspergilli species on grape and raisin in Southern regions of East and West Azerbaijan Provinces

نویسندگان [English]

  • Ali Khodaei 1
  • Mehdi Arzanlou
  • Asadollah babaiahari 2
  • Farshad Darvishi 3
1 PhD Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
2 Professor,respectively,Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz.
3 Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, University of Maragheh
چکیده [English]

Several species of the genus Aspergillus including Aspergillus niger and its segregates are involved in bunch rots of grapevine as well as contamination of grapevine products worldwide. These fungal agents reduce both yield and quality of grape and its products by damaging and destroying the berries and the production and accumulation of ochratoxin A.  This study was carried out in 2011 and 2012 in order to characterize black aspergilli species on grape and raisin in southern regions of East and West Azerbaijan provinces including Azarshar, Bonab, Ajabshir, Maragheh, Malekan and Miyandoab counties. The isolation and purification of fungal isolates was performed with commonly used methods in plant pathology. A total number of 167 Aspergillus isolates were recovered from 231 grape and raisin samples. Based on morphological characteristics, all of the isolates were identified as members of A. niger species complex. Sequence data for the β- tubulin gene were generated for the representative isolates for each geographical region. Based on the sequence data from β- tubulin gene, the identity of the isolates was determined as A. tubingensis (94%), A. niger (3.6%), A. welwitschiae (1.2%)and A. uvarum (1.2%). This study provides the first report on the occurrence of A. uvarum on grape from Iran and first report on the occurrence A. welwitschiae on grape in the world. With the identification of Aspergilllus spp. occurring of grapevines and its products in this region, it will be possible to further actions in monitoring the production and accumulation of ochratoxin A in grape vines products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • β-tubulin
  • Iran
  • Molecular identification
  • Morphology
  • Mycotoxin