تعیین پاتوتیپ‌های قارچ Verticillium dahliae عامل بیماری پژمردگی ورتیسلیومی در باغات زیتون طارم با استفاده از تکنیک Nested-PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

2 کارشناس ارشد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرمدره

3 دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

پژمردگی ورتیسیلیومی یکی از بیماری­های مهم زیتون می­باشد که توسط گونه   Verticillium dahliaeایجاد می شود. عامل بیماری با تخریب آوندها باعث خشکیدگی شاخه­ها، کاهش عملکرد و در نهایت مرگ درختان بیمار می­شود. جدایه­های قارچ عامل بیماری، با وجود تشابه ظاهری، از نظر علایم و شدت بیماری­زایی در دو گروه متمایز تحت عنوان پاتوتیپ­های برگ­ریز (Defoliating) و غیر برگ­ریز (Non-defoliating) دسته بندی می­شوند. شناخت پاتوتیپ­های قارچ  V.dahliaeدارای اهمیت زیادی در تعیین استراتژی کنترل بیماری با استفاده از ارقام مقاوم می­­­باشد. برای شناسایی پاتوتیپ­های این قارچ، از درختان زیتون مشکوک به پژمردگی ورتیسیلیومی در منطقه طارم در استان زنجان نمونه برداری شد. با استفاده از روش­های معمول کشت و خالص سازی قارچ­ها، تعداد 12 جدایه قارچ ورتیسیلیوم از ساقه­های آلوده درختان زیتون جداسازی گردید. متعاقباً DNA کل از میسلیوم و نیز از نهال­های مایه­زنی شده با جدایه قارچی استخراج گردید و واکنش­های PCR معمولی و Nested-PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی طراحی شده برای دو نوع پاتوتیپ انجام شد. با توجه به طول قطعات  DNA تکثیر یافته، از بین 12 جدایه قارچ ورتیسیلیوم جداسازی شده بیشتر آنها (تعداد 11 جدایه) از نوع پاتوتیپ غیر برگ­ریز و تنها یک جدایه از نوع برگ­ریز تعیین شد. براین اساس پاتوتیپ غیر برگ­ریز از بیشترین فراوانی و توزیع در مناطق ‍‍زیتون­کاری طارم برخوردار است. نتایج این تحقیق نشان داد که به دلیل حساسیت بالای روش  Nested-PCRدر فاصله زمانی کوتاهی پس از مایه زنی می­توان قارچ عامل بیماری را در روی ریشه نهال­های آلوده زیتون ردیابی و پاتوتیپ آن را تعیین نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of pathotypes of Verticillium dahliae, the causal agent of olive Verticillium wilt in olive orchards of Tarom using Nested-PCR technique

نویسندگان [English]

  • Hossein Jafary 1
  • Sahar Khanmohammadi 2
  • Nastaran Mehri 3
1 Agricultural and Natural Resources Research Center of Zanjan Province
2 Agriculture Jihad office of Khorramdareh, Zanjan province
3 Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Zanjan University
چکیده [English]

Verticillim wilt is one of the most important olive vascular diseases caused by Verticillium dahliae Kleb. This fungal pathogen prompts wilting, yield loss and eventually death of the infected trees by devastating of their vascular system. The isolates of V. dahliae are grouped, based on the disease symptoms, in two distinct defoliating and non-defoliating pathotypes, although they are morphologically identical. Detection of the pathotype is an important step forward for selecting proper management strategies, especially for screening of resistant cultivars. In this study we used a PCR-based method to detect the pathotype of different isolates of the fungus, collected from Tarom region in Zanjan province. The wood samples collected from the infected olive trees were cultured and purified on solid medium using conventional methods. Total DNA was extracted both from mycelia and from artificially inoculated olive saplings. A nested-PCR assay was performed using specific primer pairs developed for detection of both pathotypes. Based on the size of the PCR products seperated on the agarose gel, most of the isolates (11 out of 12) belonged to the ND pathotype and only one isolate belonged to D pathotype. The results of this research showed that the ND pathotype is probably the most predominantly distributed pathotype of V. dahliae in Tarom region. Because of the high sensitivity of the nested –PCR, it is possible to survey and to detect the fungus Verticillium on olive, shortly after inoculation of the saplings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olive
  • verticillium wilt
  • pathotypes
  • defoliating and non-defoliating isolates
  • nestted-PCR technique