بررسی اثر نانوذرات نقره و اکسید روی بر نماتد مولد سیست چغندرقند (Heterodea schachtii) در شرایط گلخانه

نویسندگان

1 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد.

چکیده

چکیده
نماتد مولد سیست، یکی از بیمارگرهای مهم چغندرقند می‌باشد که مطالعات زیادی جهت کنترل موثر آن صورت گرفته است. اکثر روش‌های کنترل نماتد سیست با مشکلات فراوانی همراه می‌باشد. در سال‌های اخیر با گسترش موارد استفاده از نانوذرات در جنبه‌های مختلف زندگی انسان، استفاده از نانوتکنولوژی در کشاورزی و به‌ویژه در گیاهپزشکی مورد توجه قرار گرفته است. با این حال بررسی دقیقی درباره اثر نانوذرات عناصری همچون روی و نقره بر نماتد مولد سیست انجام نشده­است. لذا جهت بررسی امکان کنترل این نماتد، اثر نانوذرات روی و نقره بر مراحل مختلف زندگی نماتد سیست چغندر­قند (H. schschtii) در شرایط آزمایشگاهی و اثر مواد مذکور بر بیماریزایی و خسارت نماتد در شرایط گلخانه انجام پذیرفت. در ازمایشگاه اثر غلظت های مختلف نانوذرات روی تخم و لارو، و در گلخانه اثر اضافه کردن غلظت های مذکور به خاک بعد از مایه‌زنی گیاهان با نماتد بررسی شد.  نتایج حاصل از آزمون‌های آزمایشگاهی نشان‌دهنده‌ی افزایش مرگ و میر لاروها وممانعت از تفریخ تخم در اثر استفاده از نانو ذرات نقره و اکسید روی بود. مقایسه میانگین نانوذرات مورد استفاده نیز بیانگر تأثیر بیشتر نانو ذره نقره بر مرگ و میر لارو و بازداری از تفریخ تخم نماتد بود. نتایج حاصل از بررسی تاثیر نانو ذرات بر بیماری‌زایی نماتد سیست چغندرقند در شرایط گلخانه مؤید تاثیر نانو ذرات در کاهش بیماری‌زایی و خسارت نماتد سیست چغندر بود. براساس نتایج بدست آمده، نانو ذره نقره با غلظت 100 میلی‌گرم در لیتر مخلوط با خاک در کنترل نماتد مؤثرتر از تیمارهای دیگر بود. با توجه به نتایج آزمایشگاهی و گلخانه‌ای، احتمالا بخش عمده­ی کنترل نماتد سیست چغندرقند در تیمار مذکور، ناشی از اثر مستقیم سمیت نانوذرات بر نماتد بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Silver and Zinc Oxide Nanoparticles on Sugar Beet Cyst Nematode (Heterodera schachtii)

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Fadei Tehrani 1
  • Zbideh Fati 2
1 Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Sharekord.
2 MSc. Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Sharekord.
چکیده [English]

Abstract
The cyst nematode is one of the major pathogens of sugar beet, which, many studies has been done for its effective control. The most of existing control methods of cyst nematode are troublesome. Recently, the use of nanoparticles in various aspects of human life, the application of nanotechnology in agriculture and especially in the plant protection has also been considered. However, a detailed study on the effect of zinc and silver nanoparticles on cyst nematode has not been done. In order to examine the possibility of nematode control, the effect of zinc and silver nanoparticles on different life stages of sugar beet cyst nematode (H. schachtii) in vitro and the effect of the nanoparticles on the nematode pathogenicity and damages were assessed under greenhouse conditions. The results of laboratory tests showed increased mortality of larvae, and reduced egg hatching, due to the use of silver and zinc oxide nanoparticles. Mean comparisons of nanoparticles were revealed the more effective of nano silver on the inhibition of the hatching egg and larvae mortality. Results of the effect of nanoparticles on nematode pathogenicity under greenhouse conditions revealed that the nanoparticles reduce the cyst nematode damages. The results showed that silver Nano Silver at a concentration of 100 mg/l mixed with soil were more effective than other treatments. According to the results, probably the toxicity of nanoparticles had been more effective to control of cyst nematode in 100 mg/l nanoparticles in soil mixed method.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cyst nematode
  • Nanoparticles
  • Silver
  • Zinc oxide
دامادزاده م و احمدی ع، 1385. تأثیر گردش زراعی در کاهش جمعیت نماتد سیست چغندرقند در اصفهان. مجله آفات و بیماریهای گیاهی، جلد 74، شماره 1. صفحات 1 تا 15.
فیضی ح، رضوانی مقدم پ و برهمند ع ، 1389. بررسی عملکرد و صفات کیفی ریشع چغندرقند تحت تأثیر میدان مغناطیسی و کاربرد نانوذره نقره. نشریه پژوهش های زراعی ایران، جلد 9، شماره 1. صفحات 88 تا 94.
مهدیخانی مقدم ع و جعفرپور ب، 1375. شناسایی و تعیین پراکندگی گونه هایHeteroderaدر مزارع چغندرقند منطقه مشهد. مجله علوم و صنایع غذایی، جلد 22، شماره 1. صحات 3 تا 16.
مهدیخانی مقدم ع، روحانی ح و فلاحی رستگار م، 1388. کنترل بیولوژیکی نماتود سیستی چغندر قندHeterodera schachtiiبه وسیله قارچ تریکودرما در آزمایشگاه و گلخانه. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 13، شماره 48. صفحات 301 تا 312.
صالحی م و تمسکنی ف، 1387. تأثیر نانونقره در تیمار بذری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم تحت تنش شوری. خلاصه مقالات اولین همایش علوم و تکنولوژی بذر در ایران، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان، گرگان. صفحه 358.
Beyer EM, 1976. A potent inhibitor of ethylene action in plants. Plant Physiology, 58 (3): 268-271.
Bhattacharyya A, Bhaumik A, Rani PU, Mandal S and Epidi TT, 2010. Nano-particles, a recent approach pest control. African Journal of Biotechnology, 9 (24): 3489-3493.
Chow J C, 2005. Nanoparticles and environment. Journal of the Air and Waste Management Association, 55: 706-707.
Cromwell W. A. Joopil Y, Starr   J L, and Young K, 2014. Nematicidal effects of Silver nanoparticles on root-knot nematode in Bermudagrass. Journal of Nematology, 46(3):261–266.
Dibrov P, Dzioba J, Gosink K K and Hase C C, 2002. Chemiosmotic mechanism of antimicrobial activity of Ag+ in Vibrio cholerae. Antimicrobial Agents Chemotherapy, 46: 2668–2670.
Grunlder F M W, Sobczak M and Iange S, 1997. Defense responses of Arabidopsis thaliana during invasion and feeding site induction by the plant parasitic nematode Heterodera glycines. Physiological Molecular Plant Pathology, 50: 419-429.
Fenwick K N, 1940. Method for recovery and counting of cyst of Heterodera schachtii from soil. Journal of Helminthology, 18: 155-177.
Heydari R, Pourjam E and Mohammadi Goltapeh E, 2006.  Antagonistic effect of some species of Pleurotus on the root-knot nematode, Meloidogyne javanica in vitro. Plant Pathology, 5 (2): 173-177.
Kim SW, Jung J H, Lamsal K, Kim Y S, Min J S and Lee Y S, 2012.  Antifungal effects of silver nanoparticles (AgNPs) against various plant pathogenic fungi. Mycobiology, 40 (1): 53-58.
Kucharska K, Tumialis D, Pezowicz E and Skrzecz I, 2011.  The effect of gold nanoparticles on the mortality and pathogenicity of entomopathogenic nematodes from Owinema biopreparation. Insect Pathogens and Entomopathogenic Nematodes, 66 (1): 347-349.
Kumar V, Parvatam G and Ravishankar G A, 2009.  AgNo3-a potential regulator of ethylene activity and plant growth modulator. Electronic Journal of Biotechnology, 12 (2): 1-15,
Lopez-Moreno M L, Rosa G, Hernandez-Viezcas J A, Castillo-Michel H, Botez C E, Peralta-Videa J R and Gardea-Torresdey J L, 2010.  Evidence of the differential biotransformation and genotoxicity of ZnO and CeO2 nanoparticles on soybean (Glycine max) plants. Environmental Science and Technolology, 44 (19): 7315–7320.
Lubick N, 2008. Nanosilver toxicity: ions, nanoparticles or both?  Environmental Science and Technology, 42 (23): 8617–8617
Minton N A, Parker M B and Sumner D R 1985.  Nematode control to Fusarium wilt in soybean and root rot and zinc deficiency in corn. Journal of Nematology, 17 (3): 314-32.
Ruffini Castiglione M, Giorgetti L, Geri C and Cremonini R, 2010. The effects of nano TiO2 on seed germination, development and mitosis of root tip cells of Vicia narbonensis L. and Zea mays L.  Journal of Nanoparticle Research, 6: 2443-2449.
Saravanan V S, Kalaiarasan P, Madhaiyan M and Thangaraju M, 2006. Solubilization of insoluble zinc compounds by Gluconacetobacter diazotrophicus and the detrimental action of zinc ion (Zn2+) and zinc chelates on root knot nematode Meloidogyne incognita. Letters in Applied Microbiology, 44 (3): 235-241.
Scharf A, Piechulek A and Mikecz AV, 2013. Effect of nanoparticles on the biochemical and behavioral aging phenotype of the nematode Caenorhabditis elegans. ACS Nano, 7 (12): 1695-1703.
Van Assche F, Cardinaels C and Clijsters H, 1988. Induction of enzyme capacity in plants as a result of heavy metal toxicity: dose-response relations in Phaseolus vulgaris L., treated with zinc and cadmium. Environmental Pollution, 52: 103–115.
Whitney E D and Duffus J E, 1986. Compendium of Beet Diseases and Insects. American Phytopathological Society, Minnesota, 76 Pp.
Yong K j, Starr J L and Deng Y, 2013. Use of silver nanopartical for nematode control on the Bermudagrass putting green. Turfgrass and Environmental Research Online, 12(2): 22-23.