دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-110 
شناسایی ویروس های آران ای دار همراه با زردی کدوئیان در جنوب شرق ایران و تنوع ژنتیکی ویروس شایع آن

صفحه 14-27

زهرا صادقی؛ سعید نصراله نژاد؛ میلاد لکزیان؛ سیداسماعیل رضوی؛ مجید جعفری