ارزیابی جمعیت نماتد ریشه‌ی مرکبات ( Tylenchulus semipenetrans Cobb, 1913) و شبه‌قارچ فیتوفترا ( Phytophthora nicotianae Breda de Hann, 1896) در درختان سالم و مبتلا به بیماری زوال مرکبات در جنوب استان کرمان

نویسندگان

1 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت.

2 بخش تحقیقات نماتدشناسی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران.

چکیده

چکیده
مرکبات (Citrus spp.) در جنوب استان کرمان نقش بسیار مهمی از نظر اقتصادی ایفا می‌کند. در سال­های اخیر شیوع بیماری جدید زوال درختان مرکبات  تهدید جدی برای مرکبات این منطقه به شمار می­رود. درختان آلوده ظاهری ضعیف و رنگ‌پریده نشان می‌دهند. علائم پوسیدگی شدید ریشه‌ها در تمامی درختان آلوده دیده می‌شود. در این تحقیق، پراکنش نسبی بیماری زوال مرکبات و وضعیت آلودگی درختان سالم و در حال زوال به نماتد ریشه‌ی مرکبات (Tylenchulus semipenetrans) و شبه‌قارچ فیتوفترا (Phytophthora nicotianae) موردبررسی قرار گرفت. درصد وقوع بیماری زوال مرکبات در منطقه 76 درصد تعیین گردید. نتایج نشان داد نمونه‌های موردبررسی دارای آلودگی متوسط تا شدید به نماتد ریشه‌ی مرکبات و شبه قارچ فیتوفترا بودند. میانگین دو سال (92 و 93) جمعیت لارو سن دو نماتد ریشه در 200 سانتی‌متر مکعب خاک درختان آلوده و سالم به ترتیب 2572 و 183 شمارش شد. میانگین ماده‌ی بالغ در یک گرم ریشه‌ی درختان آلوده و سالم به ترتیب 210 و 11 عدد شمارش شد. میانگین تعداد زادمایه‌ی قارچ فیتوفترا در یک گرم خاک ریزوسفر درختان آلوده و سالم به ترتیب 5/13 و چهار عدد شمارش گردید. مایه‌زنی گیاهچه‌های بکرایی با نماتد و قارچ فیتوفترا، منجر به بروز پوسیدگی ریشه و مرگ گیاهچه شد. نتایج نشان داد که اگرچه نماتد و فیتوفترا نمی‌توانند به‌عنوان عامل اصلی بروز زوال ناگهانی مرکبات در جنوب کرمان باشند ولی ترکیبی از نماتد ریشه‌ی مرکبات و شبه‌قارچ فیتوفترا، می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل همراه و تشدیدکننده‌ی بیماری زوال ناگهانی مرکبات در منطقه‌ی جنوب کرمان باشد.
 

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Population of Citrus Root Nematode (Tylenchulus semipenetrans Cobb, 1913) and semi fungus Phytophthora nicotianae (Breda de Hann, 1896) in Healthy and Declining Citrus Trees in South of Kerman Provine

نویسندگان [English]

  • Mousa Najafinia 1
  • Mehdi Azadvar 1
  • Farhnaz Zanhanshahi Afshar 2
1 Plant Protection Research Department, South Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Jiroft.
2 Nematology Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, AREEO, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Citrus production is very important in term of economical and productivity in south of Kerman province, Iran. During recent years, occuring a new decline disease caused sever threat in citrus orchards in south part of Iran. The disease symptoms starting with significant growth retardation of infected plants. Sever  root rot can be seen easily on infected trees. In this research, the partial distribution of citrus declining disease, the population of citrus root nematode (Tylenchulus semipenetrans) and Phytophthora nicotiana were counted in bouth healthy and infected trees. The partial distribution of citrus decline was 76 percent. The results showed that the investigated samples were infected to citrus root nematode moderate to sever level. The mean of female nematode population per gram root of infected and healthy plant reported 210 and 11 respectively. The mean of 2nd larva populations per 200cm3 soil samples of infected and healthy plants were calculated 2573 and 183 respectively. The numbers of propogules of P. nicotiana in one gram soil rhizosphere of infected and healthy trees reported 13.5 and four respectively. Inoculations of bakraee seedling (rootstock) with nematode and Phyophthora showed sever root rot and nematode infection and finally death of plants. Based on the results of this research, a complex of Phytophthora and citrus nematode are involved in citrus decline disease and can affect the disease severity in south of Kerman.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Fungus
  • Jiroft
  • Nematode
  • Root rot
  • Sudden Decline
 آزادوار م، علیزاده ح، صفرنژاد م، نجفی نیا م و پیرو آتیلیو برانکو، 1398. سبب‌شناسی بیماری زوال درختان مرکبات با پایه بکرایی در جنوب استان کرمان. نشریه دانش گیاه‌پزشکی ایران. جلد 50 شماره 1 صفحه های 87 تا 98.
ایازپور ک،  ابوطالبی ع و پاک‌نیت م، 1388. ارزیابی مقاومت برخی از پایه‌های مرکبات به نماتد مرکبات Tylenchulus semipenetrans در استان فارس. فصلنامه گیاه‌پزشکی. جلد 1 شماره 3 صفحه های 289 تا 297.
باروتی  ش، 1377. فون نماتدهای گیاهی خاک های زراعی آذربایجان شرقی، اردبیل و مغان. آفات و بیماریهای گیاهی. شماره 66 صفحه های 79 تا 98.
پورجم ا،  و نساج حسینی م، 1384. پیدایش Radopholus Thorne, 1949 در ایران. بیماریهای گیاهی. جلد 41 صفحه های 304 تا 305.
تنها معافی ز،  و  خیری ا، 1369. نماتد مرکبات (Tylenchulus semipenetrans) در استان هرمزگان. نشریه بیماری‌های گیاهی ایران. جلد 3 صفحه های 27 تا 42.
تنها معافی  ز، ابراهیمی ز، و انوری ف، 1379. ارزیابی مقاومت برخی از پایه‌های مرکبات به نماتد Tylenchulus semipenetransدر استان مازندران. نشریه بیماری‌های گیاهی ایران. جلد 36 صفحه های 189 تا 196.
علیان م ی، بنی‌هاشمیان س ن، گل محمدی م، بنی‌هاشمیان س م  و بشیری س، 1396. ارزیابی تحمل برخی پایه‌های مرکبات به نماتد مرکبات (Tylenchulus semipenetrans) در گلخانه. نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی).  جلد 31  شماره 4 صفحه های 700 تا 705.
قادری ر، و کارگر بیده  ا، 1397. نماتدهای خانواده­های Pratylenchidae.  صفحه های 419 تا 458. در:  قادری ر، کاشی نهنجی ل،  و کارگر بیده ا. نماتدهای انگل گیاهی ایران. انتشارات مرجع علم با همکاری انجمن نماتدشناسی ایران.
میناسیان و،  و مؤدب ح، 1369. پراکنش و شیوع نماتد ریشه مرکبات Tylenchulus semipenetrans در خوزستان، ایران. نشریه بیماری‌های گیاهی ایران. جلد 5 صفحه های 6 تا 7.
Abivardi C, Izadpanah K, Saffarian A and Sharafeh M, 1970. Plant parasitic nematodes associated with citrus decline in southern Iran. Plant Disease Reporter 54: 339-342.
Ahmad MS, Mukhtar T and Ahmad R, 2004. Some studies on the control of citrus nematode (Tylenchulus semipenetrans) by leaf extracts of three plants and their effects on plant growth variables. Asian Journal of Plant Science 36: 544-548.
 Alizadeh H, Quaglino F, Azadvar M, Kumar S, Alizadeh A, Bolboli F, 2017. First report of a new Citrus decline disease (CDD) in association with double and single infection by ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ and ‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ related strains in Iran. Plant Disease 101 (12): 2145-2145.
Alessandro P, Alizadeh H, Azadvar M, Fabio Quaglino, Alizadeh A, Paola Casati and Piero AB, 2018. Studies of microbiota dynamics reveals association of “Candidatus Liberibacter asiaticus” infection with Citrus (Citrus sinensis) decline in South of Iran. International Journal of Molecular Sciences. 2018, 19, 1817; doi: 10.3390/ijms19061817.
Ann PJ, KO WH, Su HJ, 2004. Interaction between Likubin bacterium and Phytophthora parasitica in citrus hosts. Europian Journal of Plant Pathology 110:1-6.
Bassanezi RB, Bergamin Filho A, Amorim L, Gimenes- Fernandes N, Gottwald TR, and Bové JM, 2003. Spatial and temporal analyses of citrus sudden death as a tool to generate hypotheses concerning its etiology. Phytopathology 93:502-512.
Cobb N A, 1914. Citrus root nematode. Journal of Agricultural Research,. 2(3): 217-230.
Duncan LW and Cohn E, 1990. Nematode parasites of citrus.pp. 246-321 in: M. Luc., R. A, Sikora. and J. Bridge (eds). Plant parasitic nematodes in sub tropical and tropical agriculture. Wallingford. UK, CAB International.
El Borai FE, Duncan LW, and Graham JH, 2002. Infection of Citrus roots by Tylenchulus semipeneterans reduced root infection by Phytophthora nicotianae. Journal of Nematology 34(4): 384-389.
Graham J, and Feichtenberger E, 2015. Citrus Phytophthora diseases: Management challenges and successes. Journal of Citrus Pathology. iocv_journalcitruspathology_27203.
Graham JH, Johnson E, Gottwald TR, Irey MS, 2013. Presymptomatic fibrous root decline in citrus trees caused by Huanglongbing and potential interaction with Phytophthora spp. Plant Disease 97:1195-1199.
Grech NM and Rijkenberg FHJ, 1992. Injection of electrolytically generated chlorine into citrus microirrigation systems for control of certain water born root pathogens. Plant Disease 76: 461-457.
 Jeffers. SN, and Martin, SB, 1986. Comparison of two media selective for Phytophthora and Pythium species. Plant Disease 70: 1038-1043.
Kotze JM, 1982. Root rot of citrus. Citrus and subtropical fruit journal 5: 583-583
 Ippolito A, Decicco V, Cicco E, and Salerno M, 1990. Role of Phytophthora spp. in citrus decline in Apulia and Basilicata, Italy. Bulletin EPPO 20 (1):91-94.
Le Roux HF, Pretorius MC, and Huisman L, 2000. Citrus nematode IPM in Southern Africa. Proceeding of the International Society of Citriculture (2): 29-33.
Machon JE, and Bridge J, 1996. Radopholus citri n. sp. (Tylenchida: Pratylenchidae) and its pathogenicity on citrus. Fundamental applied Nematology 19 (2): 127-133.
Mitchell DJ, Kannwischer –Mitchell ME and Zentmyer GA, 1986. Isolation, identification, and producing inoculums of Phytophthora spp. In methods for evaluating pesticides for control of plant pathogens. Ed. K D Hickey. Pp -63-66APS, St. Paul, MN.
 Monica FD and Menge JA, 2002. High temperatures are not responsible for lack of infection of citrus roots by Phytophthora citrophthora during the summer, but suppressive soil microorganisms may inhibit infection by P. citrophthora. Plant and soil 241:243-249.
 Najafiniya M, and Azadvar M, 2015. Citrus J blight a new disease from Iran. Asian Mycological Congress, 7-10 October, 2015. Goa University, Goa, India. P.123.
Najafiniya M. and Azadvar M, 2016. Citrus sudden decline disease in Iran. Indian Phytopathology 69(4s): 41-43.
Philis J, 1989. Yield loss assessment caused by the citrus nematode on Valencia orange in Cyprus. Nematology Mediteranian 17: 5-6.
Rehman A and Haq IU, 2012. Survey and investigation of different citrus growing areas for citrus sudden death syndrome. Pakistan Journal of Phytopathology.  (2)22: 71-78
 
Safdar A, Javed N, Khan SA, Khan HU, Rehman A, Haq IU, 2010. Survey and investigation of different citrus growing areas for citrus sudden death syndrome. Pakistan Journal of Phytopathology 22:71-78.
Sharafeh M, 1972. A preliminary study on population dynamics of the citrus nematode, Tylenchulus semipenetrans Cobb, in Khafr an important citrus growing region of Fars. Entomologie et Phytopathologie Appliquées 33: 9-14.
Spina S, Coco V, Gentile A, Catara A and Cirvilleri G, 2008. Association of Fusarium solani with rolabc and wild type Troyer citrange. Journal of Plant Pathology 90 (3): 479-486.
Tanha Maafi Z, and Damadzadeh M, 2008. Incidence and control of the citrus nematode, Tylenchulus semipenetrans Cobb, in the north of Iran. Nematology 10(1): 113-122.
Verdejo-Lucas S and Mc kenry MV, 2004. Managment of the citrus nematode Tylenchulus semipenetrans. Journal of Nematology 36: 424-43.
Westerdahl BB, 2000. Citrus nematodes, management guidelines for nematods on citrus. http://www.ipm.uc.davis.edu.
Whitehead AG, Hemming JR, 1965: A comparison of some quantitative methods of extracting some small vermiform nematodes from soil. Annual Applied. Biology 55: 25-38.
Wu J, Johnson EG, Bright DB, Gerberich KM, and Graham JH, 2017. Interaction between Phytophthora nicotianae and Candidatus Liberibacter asiaticus damage to citrus fibrous roots. Journal of Citrus Pathology iocv_journalcitruspathology_35789.