استفاده از روش های سری زمانی جهت پیش بینی بیان ژن های دفاعی گندم تلقیح شده با Zymoseptoria tritici و اسیدسالیسیلیک

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

2 استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران.

3 استادیاردانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

چکیده

چکیده
اندازه­گیری میزان بیان ژن­های دفاعی گیاهی روشی پرکاربرد و مفید برای بررسی مکانیسم مقاومت در گیاهان است، اما این روش در عین حال هزینه بر و زمان­بر نیز می­باشد. به منظور بررسی تأثیر اسیدسالیسیلیک بر تغییرات بیان بعضی از ژن­های دفاعی درگیر در مقاومت (NADPH اکسیداز، اگزالات اکسیداز، پروتئین Stress responsive، گلوتاتیون S ترانسفراز و سوپراکسید دیسموتاز) گندم­های تلقیح شده با بیمارگر  Z. triticiبه روش نوردرن­بلات معکوس بررسی شد. بر اساس اطلاعات به دست آمده از نوردرن بلات معکوس جهت پیش­بینی بیان ژن­های درگیر در مقاومت از روش­های میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک وزنی و هموار سازی نمایی استفاده شد. در  24 ساعت بعد از تلقیح بیمارگر در همۀ ژن­های مورد بررسی و در هر دو تیمار میزان بیان به بیشترین مقدار خود رسید و علی­رغم تفاوت در هر ژن روند کلی افزایشی بود. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از روش هموارسازی نمایی، با توجه به محاسبۀ و مقایسۀ شاخص‏های قدرت پیش­بینی، دارای دقت بالاتری نسبت به دو روش دیگر می­باشد. میزان بیان، در مورد سه ژن NADPH اکسیداز، گلوتاتیون S ترانسفراز و اگزالات اکسیداز روند مشابه داشتند، به عبارتی تا 24 ساعت بعد از تلقیح بیمارگر، اسیدسالیسیلیک باعث افزایش شد و سپس میزان بیان روند کاهشی در پیش گرفت. بررسی بیان ژن روش بسیار حساسی است، و باید تحت شرایط کنترل شده باشد، و فقط تیمار مورد نظر محقق، تأثیرگذار بر روی بیان ژن در گیاه باشد، در این شرایط، پیشنهاد می­شود اطلاعات بیان ژن­ها در طی دوره­هایی ابتدایی اندازه­گیری شود، سپس با استفاده از این اطلاعات و روش­های پیش‏بینی میزان بیان، برای زمان­های بعدی مورد پیش­بینی قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Time Series Methods to Predict the Process of Expression of Defense Genes in Wheat During Infection whit Zymoseptoria tritici

نویسندگان [English]

  • Jalal Gholamnejad 1
  • Forogh Sanjarian 2
  • Masoud Fehresti 3
1 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture & Natural Resources, Ardakan University, P.O. Box 184, Ardakan, 8951895491, Iran
2 Assistant Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
3 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture & Natural Resources, Ardakan University, P.O. Box 184, Ardakan, 8951895491, Iran
چکیده [English]

Abstract
The measurement of the level of defense genes expression is a useful method for investigating the resistance mechanisms of plants, but it is also time consuming and costly. In this study, it was investigated the effect of salicylic acid on the defense genes expression involved in the resistance of wheat inoculated with Z. tritici, by reverse northern blot method. In this research, the amount of genes expression was measured including NADPH oxidase, oxalate oxidase, stress responsive protein and glutathione S transferase superoxide dismutase was by reverse northern Blot method. In the next step, based on the information of reverse northern Blot method, it was predicted the rate of genes expression using prediction methods including simple moving average, weighted moving average and single exponential smoothing. The highest genes expression was observed at 24 hours after pathogen inoculation, in both treatments; however, there were differences for each gene, but the overall trend was incremental. The results of this study showed that the use of single exponential smoothing method, with regard to calculating and comparing predictive power indexes, has a higher accuracy than two simple and weighted moving averages. The expression of NADPH oxidase, glutathione S transferase and oxalate oxidase genes showed a similar trend, however salicylic acid increased the genes expression to 24 hours after inoculation, and then the rate of expression decreased. Examining gene expression is a very sensitive method, and should be under controlled conditions, and should be the only treatment the researcher can influence on gene expression in the plant. Then, using this information and methods of predicting the expression, predict the next time.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Gene expression
  • Reverse northern blot
  • Prediction
  • Wheat
  • Zymoseptoria tritici
Adhikari TB, Balaji B, Breeden J and Goodwin SB. 2007. Resistance of wheat to Mycosphaerella  graminicola involve early and late peaks of gene expression. Physiological and Molecular Plant Pathology, 71: 55-68.
Anders, S. and Huber, W. 2010. Differential expression analysis for sequence count data. Genome Biology, 11:R106.
Arraiano, L. and Brown, J. 2007. Genetic analysis of Septoria tritici blotch to improve resistance in European wheat breeding programmes. Wheat Production in Stressed Environments: 12: 109-112.
Cao SF, Hu ZC, Zheng YH and Lu BH. 2010. Synergistic effect of heat treatment and salicylic acid on alleviating internal browning in cold-stored peach fruit. Postharvest Biology and Technology, 58(2): 93-97.
Chartrain L., Berry ST and Brown JKM. 2004: Resistance of wheat line Kavkaz-K4500 L.6.A.4 to septoria tritici blotch controlled by isolate-specific resistance genes. Phytopathology, 95: 664–671.
Christensen AB, Cho BH, Næsby M, Gregersen PL, Brandt J, Madriz-Ordeñana K. 2002. The molecular characterization of two barley proteins establishes the novel PR-17 family of pathogenesis-related proteins. Molecular Plant Pathology, 3(3): 135-144.
Dunwell JM, Khuri S, Gane PJ. 2000. Microbial relatives of the seed storage proteins of higher plants: conservation of structure and diversification of function duringevolution of the cupin superfamily. Microbiol Molecul Biol Reviews; 64:153-79.
Esllahi M. R.,  Safaie, N. and Saidi, A. 2013. Study of resistant gene expression of wheat against to Mycosphaerella graminicola by cDNA-AFLP. PhD thesis, Tarbiat Modares university (in Persian with English abstract).
Eyal Z, Scharen A, Prescott J and Van Ginkel M. 1987. The Septoria diseases of wheat: concepts and methods of disease management. International Maize and Wheat Improvment Centre (CIMMYT), Mexico, DF.
Eyal, Z. 1999. Breeding for resistance to Septoria and Stagonospora diseases of wheat. Septoria on Cereals: A Study of Pathosystems. JA Lucas, P. Bowyer, and AM Anderson, eds .CAB International, Wallingford, UK: 115-130.
Gelper S, Fried R, Croux CH. 2010. Robust Forecasting with Exponential and Holt Winters Smoothing, Journal of forecasting, Vol. 29, No. 3, 285–300.
Gholamnejad  J, Etebarian HR,  Roustaee, A. Sahebani  N.  2009a. Biological control of apple blue mold by isolates of Saccharomyces cerevisiae.  Journal of Plant Protection research, 49: 270-275.
Gholamnejad J, Etebarian HR, Sahebani NA, and Roustaee A. 2009b. Characterization of biocontrol activity of two yeast strains from Iran against blue mould of apple in order to reduce the environmental pollution. Journal of International Environmental Application and Science, 4(1), 28-36
Gholamnejad J, Etebarian HR and Sahebani N. 2010. Biological control of apple blue mold with Candida membranifaciens and Rhodotorula mucilaginosa. African Journal of Food Science 4: 001-007.
Gholamnezhad J. 2016. Transcriptomics and useful techniques of defense gene expression evolution of plant. Applied biology, 6(4): 21-42.
Gholamnezhad J. 2017. Effect of plant extracts against apple gray mold caused by Botrytis cinerea. Applied Microbiology In Food Industries, 3(1): 53-66.
Gholamnezhad J. 2018. Effect of plant extracts on activity of some defense enzymes of apple fruit in interaction with Botrytis cinerea. Journal of Integrative Agriculture, 17(0): 1-10.
Gholamnezhad J, Sanjarian F, Mohammadi goltapeh E, Safaei N & Razavi Kh. 2016b. Effect of salicylic acid on enzyme activity in wheat in immediate early time after infection with Mycosphaerella graminicola. Scientia agriculturae bohemica, 47(1): 1-8.
Gholamnezhad J, Sanjarian F, Mohammadi goltapeh E, Safaei N and Razavi Kh. 2016c. Study of defense genes expression profile pattern of wheat in response to infection by Mycosphaerella graminicola, Iranian Journal of Plant Biology, 8(30): 43-55.
Goodwin SB. 2007. Back to basics and beyond: increasing the level of resistance to Septoria tritici blotch in wheat. Australasian Plant Pathology 36: 532-538.
Kawano, T., T. Furuichi and L.Shoshi Muto. 2004. Controlled Salicylicacid levels and corresponding signaling mechanisms in plants. Plant Biotechnology, 21:319 – 335.
Kia S and Torabi M. 2008. Effects of infection with septoria leaf blotch (Septoria tritici) at different growth stages on yield and yield components of wheat cultivars in Gorgan. Seed and Plant, 24: 237-250 (in Persian).
Makridakis S, Wheel wright SC, Hyndaman RJ. 1998. Forecasting Methods and Applications, New York, Wiley.
Miao Y, Zentgraf U. 2007. The Antagonist Function of Arabidopsis WRKY53 and ESR/ESP in Leaf Senescence Is Modulated by the Jasmonic and Salicylic Acid Equilibrium. The Plant Cell Online, 19: 819-830.
Ostertagova E, Ostertag O. 2011. The Simple Exponential Smoothing Model, Proceedings of the 4th International Conference on Modeling of Mechanical and Mechatronic Systems, Technical University of Koˇsice, Slovak Republic, 380–384.
Quaedvlieg W, Kema G H J, Groenewald JZ, Verkley GJM, Seifbarghi S, Razavi M, Gohari AM, Mehrabi R.  2011. "Zymoseptoria gen. Nov.: A new genus to accommodate Septoria-like species occurring on graminicolous hosts". Persoonia - Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi, 26: 57–69.
Rabbani MA, Maruyama K, Abe H, Khan M A, Katsura K, Ito Y, Yoshiwara K, Seki M, Shinozaki K and Yamaguchi-Shinozaki K. 2003. Monitoring expression profiles of rice genes under cold, drought, and high-salinity stresses and abscisic acid application using cDNA microarray and RNA gel-blot analyses. Plant Physiology, 133: 1755-1767.
Rezvani Moghaddam, P and A. Koocheki. 2001. Research history on salt affected lands of Iran: Present and future prospects – Halophytic ecosystem – International symposium on prospects of saline agriculture in the GCC Countries. Dubai, UAE.
Schröder P. 2000. Metabolism of Organic Xenobiotics in Plants: Conjugating Enzymes and Metabolic Endpoints. In: Intercost Workshop on Bioremediation, Italy.
Skinner E, Waterson M. 2001. Improvement of a standard MIRA method for urinary oxalate by elimination of reagent carry –over. Annal Clin Biochemistry, 38: 54-56.
Torres MA, Jones JDG and Dangl JL. 2005. Pathogen-induced, NADPH oxidase-derived reactive oxygen intermediates suppress spread of cell death in Arabidopsis thaliana. Nature genetics, 37: 1130-1134.
Van Ginkel, M and Rajaram, S. 1999. Breeding for resistance to the Septoria/Stagonospora blights of wheat. In: M. van Ginkel, A. McNab, and J. Krupinsky, ed. Septoria and Stagnospora Diseases of Cereals: A Compilation of Global Research. CIMMYT, Mexico, DF, pp. 117-126.
Yang F, Li W and Jorgensen H J L. 2013. Transcriptional reprogramming of wheat and the hemibiotrophic pathogen Septoria tritici during two phases of the compatible interaction. PLoS One, e81606.