بررسی ریخت شناسی و تغییرات صفات شکل شناسی مراحل نابالغ زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) روی میزبان Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)

نویسندگان

1 دانش آموخته ی دکتری حشره شناسی، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج.

2 دانشیار بخش حشره شناسی، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج.

3 استاد بخش حشره شناسی، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج.

چکیده

چکیده
با وجود افزایش پژوهش­های کاربردی در خصوص خانواده­ی Trichogrammatidae، مطالعه­ی ریخت­شناسی مراحل رشدی نابالغ گونه­های این خانواده اندک و ضروری به نظر می­رسد. یکی از عوامل کنترل زیستی مهم علیه آفات متعددی از بالپولکداران Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae) است. در مطالعه­ی حاضر، صفات زیست­شناسی شامل طول دوره­ی رشدی نابالغ و صفات شکل­شناختی شاخص در هر مرحله­ی رشدی نابالغ این پارازیتویید (لارو، پیش­شفیره و شفیره) شامل میانگین طول و عرض بدن و فاصله­ی چشم­های مرکب  از طریق تشریح تخم­های پارازیته شده میزبان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج ارزیابی صفات بیولوژیک نشان داد که در 1±25 درجه­ی سیلسیوس، میانگین طول دوره­ی لاروی کمی بیش از دو روز، دوره­ی پیش شفیرگی 5/2 روز و دوره­ی شفیرگی 4- 5/3 روز بود. لارو نئونات (جوان)، با بدنی غیرشفاف که فاقد هرگونه صفت شکل­شناختی معین است، دارای میانگین بیشترین طول (0.98± 0.002SEM) و عرض (068±0.001SEM) بدن در مقایسه با سایر مراحل رشد و نمو نابالغ در این پارازیتویید بود. ظهور دیسک­های اورات، نویدبخش شروع مرحله­ی پیش شفیرگی، تقریبا 52 ساعت بعد از تخمگذاری ظاهر می­شدند. شفیره­ی زنبور، از نوع آزاد و فاقد پیله بود. با توجه به مطالعات بسیار اندک روی مراحل رشدی نابالغ پارازیتویید Trichogramma brassicae نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند به عنوان پایه­ای برای سایر مطالعات آتی مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological Study and Its Changes in Immature Stages of Parasitoid Wasp Trichogramma brassicae (Hymenoptera:Trichogrammatidae) on Ephestia kuehniella (Lepidoptera :Pyralidae)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Farsi 1
  • Jamasab Nozari 2
  • Vahid Hossein Naveh 3
1 Graduated Ph. D. of Entomology, Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Associate Professor of Entomology, Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Professor of Entomology, Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Abstract
In spite of increasing the use of applied research in Trichogrammatidae family, study the morphology of the immature stages of the species seems to be necessary and important. One of the important biological control agents against numerous pests of Lepidoptera is Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae). In the present study, biological traits including the lengths of the developing period of the immature stages, morphological traits were measured in each immature stages of Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae) including larvae, prepupae and pupae, as well as mean body length and width and compound eyes spacing by dissecting of parasitized host egg. At 25± 1°C, an average of the larval stage lasted a bit more than two days, the pre-pupa stage was 2.5 days and the pupa stage was 3.5- 4 days. Neonate Larvae, with an opaque body, which is lack of external morphological characters had the highest mean length ((mean= 0.98± 0.002 SEM) and width (mean= 068±0.001 SEM) of the body in comparison with other immature stages of development. The emergence of urate disks, promising the being the prepupa stage, appeared approximately 52 hours after egg-laying. Pupa was exarate and without cocoon. As there are very few studies on the immature stages of Trichogramma parasitoid, the results of this study can be used as the basis for other future studies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Egg parasitoid
  • Immature stage
  • Morphological trait
  • Trichogramma brassicae
شجاعی م، 1376. حشره شناسی اتولوژی، زندگی اجتماعی، دشمنان طبیعی"مبارزه بیولوژیک". انتشارات دانشگاه تهران. 550 صفحه.
Abdel-Galil FA, Mousa SE, Rizk MM, El-Hagag GHA, and Hesham AEL, 2018. Morphogenetic traits of the egg parasitoid Trichogramma for controlling certain date palms lepidopteran insect pests in the New Valley Governorate. Egyptian Journal of Biological Pest Control 28(1): 88-98.
Bigler F, Bosshart S, Waldburger M and Ingold M, 1990. Dispersal of Trichogramma evanescens Westw. And its impact on parasitism of eggs of Ostrinia nubilalis Hbn. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 63: 381-388.
Dahlan AN and Gordh G, 1996. Development of Trichogramma australicurn Girault (Hymenoptera: Trichogrammatidae) on Helicoverpa armigera (Hubner) Eggs (Lepidoptera: Noctuidae). Australian Journal of Entomology 35(4): 337-344.
Ehtashamul H, and Mohammad Y, 2007. First record of Trichogramma plasseyensis Nagaraja (Hymenoptera: Trichogrammatidae), from Central India, and its morphometric & additional diagnostic characters. Indian Journal of Entomology 69(1): 58-62.
Flanders SE, 1937. Notes on the life history and anatomy of Trichogramma. Annals of theEntomological Society of America 30(2): 304-308.
Gatenby JB, 1917. The embryonic development of Trichogramma evanescens Westw. monembryonic egg parasite of Donacia simplex Fab. Quarterly Journal of Microscopical Science 2(2): 149-187.
Jarjees E, Merritt DJ and Gordh G, 1998. Anatomy of the mouthparts and digestive tract during feeding in larvae of the parasitoid wasp Trichogramma australicum Girault (Hymenoptera: Trichogrammatidae). International Journal of Insect Morphology and Embryology 27(2): 103-110.
Jarjees EA and Merritt DJ, 2002. Development of Trichogramma australicum Girault (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in Helicoverpa (Lepidoptera: Noctuidae) host eggs. Australian Journal of Entomology 41(4): 310-315.
Khan Salman and Yousuf Mohd, 2017. Morphometric analysis of Trichogramma achaeae Nagaraja and Nagarkatti, an important biological control agent of agriculture and forestry. Journal of Biological Control 31(2): 90-94.
Khan S, Yousuf M and Ikram M, 2018. Morphometric Studies of Two Species of Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae). In Proceedings of the Zoological Society (pp. 1-10). Springer India.
Knutson A, 1998. The Trichogramma Manual. Bulletin/Texas Agricultural Extension Service; no. 6071.
Moos-Nuessli E, 2001. Wenn die Männchen vor lauter Duft die Weibchen nicht mehr finden. LID Mediendienst 2505: 3-5.
Nenon JP, Boivin G, Le Lannic J and van Baaren J, 1995. Functional morphology of the mymariform and sacciform larvae of the egg parasitoid. Anaphes victus.
Pak GA and Oatman ER, 1982. Biology of Trichogramma brevicapillum. Entomologia experimentalis et applicata 32(1): 61-67.
Querino RB and Zucchi RA, 2004. Morphometric analysis in Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae) species. Neotropical Entomology 33(5): 583-588.
Tanaka M, 1985. Early embryonic development of the parasitic wasp, Trichogramma chilonis (Hymenoptera, Trichogrammatidae). Recent Advances in Insect Embryology in Japan” (H. Ando and K. Miya, Eds.). ISEBU Co. Ltd., Tsukuba.
Wu ZX, Cohen AC and Nordlund DA, 2000. The feeding behavior of Trichogramma brassicae: new evidence for selective ingestion of solid food. Entomologia experimentalis et applicata 96(1): 1-8.