ارزیابی آزمایشگاهی پودر، اسانس و عصاره میخک هندی Syzygium aromaticum روی بید سیب زمینی Phthorimaea operculella در مقایسه با حشره‏کش کلرانترانیلی‏پرول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

بید سیب زمینی Phthorimaea operculella  به عنوان یکی از مهمترین آفات خانواده Solanaceae در نظر گرفته شده است. استفاده بی‏رویه از سموم شیمیایی موجب بروز مشکلاتی از قبیل آلودگی محیط زیست، توسعه مقاومت در آفات و اثرات سوء روی انسان و موجودات غیر هدف گردیده است. ترکیبات گیاهی به عنوان یکی از جایگزین‏های مناسب ترکیبات شیمیایی معرفی شده‏اند که کمترین خطر را برای محیط زیست دارند. در پژوهش حاضر سمیت حشره‏کش کلرانترانیلی‏پرول با اثر پودر، اسانس و عصاره میخک Syzygium aromaticum روی مراحل مختلف زیستی بید سیب‏زمینی مقایسه شد. همچنین تاثیر این ترکیبات روی درصد نفوذ لاروهای نئونات و ترجیح تخم­ریزی حشرات کامل مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز پروبیت داده‏ها نشان داد که حساس‏ترین مراحل به حشره‏کش کلرانترانیلی‏پرول، اسانس و عصاره میخک هندی به ترتیب لارو با LC50: 39/3 میلی‏گرم بر لیتر، حشرات کامل با LC50: 43/0 میکرولیتر بر لیتر هوا و حشرات کامل با LC50: 54/241 میلی‏گرم بر لیتر می‏باشند. حشره‏کش کلرانترانیلی‏پرول با وجود اینکه روی کاهش درصد نفوذ لاروها بسیار موثر بود، اثر معنی‏داری روی ترجیح تخم­ریزی حشرات کامل نداشت. طبق نتایج حاصل اسانس، عصاره و پودر گیاه میخک پتانسیل خوبی برای محافظت سیب‏زمینی‏های انبار شده در برابر بید سیب‏زمینی دارند و می‏توان از آنها در برنامه‏های مدیریت تلفیقی آفت استفاده کرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory assessment of powder, essential oil and plant extract of clove, Syzygium aromaticum on the potato tuber moth, Phthorimaea operculella in comparsion with chlorantraniliprole insecticide

نویسندگان [English]

  • Asma Soltanpour 1
  • Orouj Valizadegan 1
  • Asmar Soleymanzade 2
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University. Urmia, Iran.
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University. Urmia, Iran.
چکیده [English]

Potato tuber moth, Phthorimaea operculella is considered as one of the most serious insect pests infesting plants in the family Solanaceae. The indiscriminate utilization of chemical pesticides has caused problems such as environmental pollution, development of resistance in insect pests and undesirable effects on human and non-target organisms. Plant-based materials are one of the appropriate candidates as an alternative to synthetic chemical compounds that have the lowest risk to the environment. In this research, the insecticidal toxicity of chlorantraniliprole on different biological stages of P. operculella was compared with powder, essential oil and extract of Syzygium aromaticum. Oviposition-preference activity of adults and larval penetration rate were also studied. Based on probit analysis, the most sensitive stages to chlorantraniliprole, essential oil and extract of S. aromaticum were larvae (LC50= 3.39 mg/l), adults (LC50= 0.43 µl/l air) and adults (LC50= 241.54 mg/l), respectively. Although, chlorantraniliprole was effective in reducing the larval penetration rate, it did not have a significant effect on oviposition preference of adults. The results of this study showed that powder, essential oil and extract of S. aromaticum have a good potential to protect stored potatoes from P. operculella infestation and can be used for management programs of this pest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical insecticide
  • Botanical insecticide
  • Soxhlet
  • Clevenger
  • Oviposition-preference