اثر دوره های عدم دسترسی به میزبان در رفتار پارازیتیسم زنبور انگل واره تخم سن گندم Trissolcus grandis Thomson (Hym.: Scelionidae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حشره شناسی، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

2 دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

3 استادیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.


عنوان مقاله [English]

Effect of Host Unavailability Durations on Parasitism Behavior of Trissolcus grandis (Hymenoptera: Scelionidae) Egg Parasitoid of Sunn Pest

نویسندگان [English]

  • Arezou Bazavar 1
  • Shahzad Iranipour 2
  • Roghayeh Karimzadeh 3
1 Former MSc Student, Dept. of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Associated Prof, Dept. of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Assistant Prof, Dept. of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.