نوسانات جمعیت و توزیع فضایی گال های ایجاد شده توسط شته ی گالزای نارون، Tetraneura ulmi (Hem.: Pemphigidae) در منطقه میاندوآب، آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

چکیده
تراکم جمعیت و الگوی توزیع فضایی گال­های شته­ی گالزای نارون، Tetraneura ulmi (L.) (Hemiptera: Pemphigidae) روی درختان نارون چتری، Ulmus densa Litv. در منطقه­ی میاندوآب، استان آذربایجان غربی طی دو سال زراعی 1394 و 1395 مورد مطالعه قرار گرفت. از هر درخت در هر تاریخ نمونه­برداری، 20 نمونه در چهار جهت اصلی جغرافیایی که در یک سوم پایینی تاج قرار داشتند، به طور تصادفی انتخاب شد. یک برگ به عنوان واحد نمونه برداری، انتخاب شد. هر نمونه شامل 200 برگ جمع­آوری شده از 10 درخت است. نتایج نشان داد تراکم جمعیت گال­های آفت در جهت جنوبی درخت به­طور معنی­داری بیش­تر از سایر جهات بود. الگوی توزیع فضایی گال­های آفت بر اساس روش رگرسیونی تیلور، شاخص پراکندگی و شاخص میانگین ازدحام لوید، از نوع یکنواخت بود. همچنین بر اساس رگرسیون خطی بین میانگین تراکم گال­های شته و میانگین دمای روزانه یا رطوبت، رابطه­ی معنی­داری مشاهده نشد. همبستگی بین طول و عرض گال با تعداد شته­ی داخل آن محاسبه شد. نتایج نشان داد همبستگی مثبت و معنی­داری بین طول و عرض گال­ با تعداد شته­ ها وجود دارد.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population Fluctuations and Spatial Distribution of Galls Induced by Tetraneura ulmi (Hem.: Pemphigidae) in Miandoab, West Azerbaijan

نویسنده [English]

  • Roya Taghizadeh
Assistant Professor, Shahid Bakeri High Education Center of Miandoab, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Population density and spatial distribution pattern of Tetraneura ulmi (L.) (Hemiptera: Pemphigidae) galls on elm, Ulmus densa Litv. were determinedin Miandoab, West Azerbaijan during 2015-2016. 20 samples from every four cardinal directions in lower one third part of crown were randomly selected from each tree per sampling dates. One leaf was selected as a sampling unit. One data set including 200 leaves collected from 10 trees. Results showed that population density of aphid galls in the south of tree, was significantly higher than other directions. The spatial distribution pattern of aphid galls using Taylor's method, index of dispersion and Lloyd's mean crowding was regular. Moreover, there was no significant relationship using linear regression between the temperature and relative humidity with the number of galls. Correlation between length and width of galls with number of aphids was calculated. There was significant positive correlation between number of aphids and the length / width of galls. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sampling program
  • Gall
  • Tetraneura ulmi
  • elm
  • Population fluctuations
امینی ب و مددی ح، 1393. تعیین الگوی توزیع فضایی شته­ی مومی کلم Brevicoryne brassicaeو زنبور پارازیتوئید Diaeretiella rapae و ایجاد یک برنامه­ی نمونه برداری با سطح دقت ثابت. تحقیقات آفات گیاهی، جلد 4، شماره 1، صفحه­های 1 تا 10.
پورجواد ن، خواجه علی ج، حاتمی ب و معتمدی ع، 1393. بررسی ویژگی­های زیستی و نوسانات فصلی شته­ی نارون Tinocallis nevskyi (Hem.: Aphididae) در شهرستان شهرکرد. دانش گیاهپزشکی ایران، جلد 45، شماره 2، صفحه های 221 تا 227.
خدابنده ح و شاهرخی خانقاه ش، 1397. مدل نمونه برداری دنباله ای برای پایش شته­ی برگ ذرت Rhopalosiphum maidis (Fitch) در مزارع سورگوم جارویی منطقه­ی میانه. فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی. جلد 14، شماره 3، صفحه های 1 تا 10.
رضوانی ع، 1383. شته های درختان و درختچه های ایران. وزارت جهاد کشاورزی. موسسه­ی تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، 270 ص.
شجاعی م، استوان ه، مژدهی ح، زمانی زاده ح، نصرالهی ع، لبافی ی، ره جو و و شریفی ش، 1380. وابستگی­های زیستی قارچ بیماری­زای Ophiostoma ulmi (Buisman) با درختان میزبان و حشرات ناقل و نقش آن­ها در مدیریت تلفیقی مبارزه و پیشگیری بیماری هلندی نارون. علوم کشاورزی، جلد 7، شماره 2، صفحه های 1 تا 25.
عراقی م، رهنما ک و طاهری ع، 1387. ارزیابی مقاومت نارون چتری، ملج و نارون چینی به Ophiostoma novav-ulmi عامل بیماری مرگ هلندی نارون. مجله­ی پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، جلد 6، شماره 1، صفحه های 10 تا 19.
فارسی ا، کچیلی ف، مصدق م س، راسخ ا و طاوسی م، 1393. تغییرات فصلی و توزیع فضایی شته­ی کاهو Nasonovia ribisnigriMosely(Hem.: Aphididae)، در اهواز.تحقیقات آفات گیاهی، جلد 4، شماره 4، صفحه های 1 تا 12.
مدرس اول م، 1373. فهرست آفات کشاورزی ایران و دشمنان طبیعی آنها. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. شماره ١٤٧، 364 ص.
Afshari A and Dastranj M, 2010. Density, spatial distribution and sequential sampling plans for cereal aphids infesting wheat spike in Gorgan, Northern Iran. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture) 32 (2): 89-102.
Akhtar MS, Dey D and Usmain MK, 2010. Spatial distribution of mustard aphid Lipaphis erysimi (Kaltenbach) vis-a vis its parasitoid, Diaeretiella rapae (M'intosh). World Applied Sciences Journal 11(3): 284-288.
Alvarez R, Gonzalez-Sierra S, Candelas A and Martinez J, 2013. Histological study of galls induced by aphids on leaves of Ulmus minor: Tetraneura ulmi induces globosae gall and Eriosoma ulmi induces Pseudogalls. Arthropod-Plant Interactions 7: 643-650.
Blackman RL and Eastop VF, 1994. Aphids on the world's trees. An Identification and information guide. Cab international, London, 986 pp.
Damos P, 2018. Density invariant dispersion indices and fixed precision sequential sampling plans for the peach twig borer Anarsia lineatella (Lepidoptera: Gelechiidae), European Journal of Entomology 115: 642-649.
Darbemamieh M, Fathipour Y, and Kamali K, 2012. Seasonal activity and spatial distribution pattern of Eotetranychus frosti (Acari: Tetranychidae) in an unsprayed apple orchard of Kermanshah, Western Iran. Persian Journal of Acarology 1(2): 137-146.
El-Akkad SS, 2004. Biochamical changes included in Populus nigra leaves by galling aphid Pemphigous populi. International Journal of Agriculture and Biology 6: 650-664.
Forrest JMS, 1987. Galling Aphids [In:] Minks A. K. and Harrewijn P. (eds.) Aphids their biology, natural enemies and control. Elsevier, Vol. A. 341-353.
Haghani M, Fathipour Y, Hosseini A, Talebi AA, Moharramipour S and Bahrami F, 2004. Spatial distribution pattern of Brevicoryne brassicae (Hom.: Aphididae) and its parasitoid Diaeretiella rapae (Hym.: Aphidiidae). Proceeding of the 16th Iranian Plant Protection Congress. University of Tabriz. Iran. 11 pp.
Hillhouse TL, and Pitre HN, 1974. Comparison of Sampling Techniques to Obtain Measurements of Insect Populations on Soybeans. Journal of Economic Entomology 67: 411-414.
Holman J and Pintera A, 1977. Aphidoidea. In: Dlabola J. et al., Enumeratio insectorum Bohemoslovakiae. Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae 4: 101-116.
Huang MY, Huang WD, Chou HM, Chen CC, Chang Y and Yang CM, 2014. Herbivorous insects alter the chlorophyll metabolism of galls on host plants. Journal of Asia-Pacific Entomology 17: 431-434.
Iwao S, 1968. A New Regression Method for Analysing the Aggregation Pattern of Animal Populations. Researches on Population Ecology 10: 1-20.
Iwao S, 1970. Analysis of spatial patterns in animal population: Progress of research in Japan. Review of Plant Protection Research 3: 41-54.
Kemiec K and Kot I, 2007. Tetraneura ulmi (L.) (Hemiptera: Eriosomatinae) on elm as its primary host. Aphids and other hemipterous insects 13:145-149.
Kemiec K, Rubinowska K, Michalek W and Sytykiewicz H, 2018. The effect of galling aphids feeding on photosynthesis photochemistry of elm trees (Ulmus sp.). Photosynthetica 56(4): 989-997.
Kianpour R, Fathipour Y, Kamali K Naseri B, 2010. Bionomics of Aphis gossypii (Homoptera: Aphididae) and its predators Coccinella septempunctata and Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) in natural conditions. Journal of Agricultural Science and Technology 12: 1-11.
Larson KC and Whitham TG, 1997. Competition between gall aphids and natural plant sinks: plant architecture affects resistance to galling. Oecologia 109: 575-582.
Laszlo Z and Tothmeresz B, 2011. High host plant aggregation involves uniform gall distribution and high prevalence: the case of wild roses and badeguar gall wasps (Diplolepis rosae). North-Western Journal of Zoology. 7: 112-117.
Lincoln RJ, Boxshall GA and Clark PF, 1985. A dictionary of ecology, evolution and systematics. Cambridge University Press. New York, 298 pp.
Lloyd M, 1967. Mean crowding. Journal of Animal Ecology 36:1-30.
Meagher RL, Rosa WE and Deisi DRL, 1996. Sampling of Eoreuma loftini on Texas sugarcane. Environmental Entomology 25: 7-16.  
Naeimamini S, Abbasipour H and Aghajanzadeh S, 2014. Spatial distribution of the cottony Camellia scale, Pulvinaria floccifera (Westwood) (Hemiptera: Coccidae) in the tea orchards. Journal of Plant Protection Research 54: 44-52.
Patil GP and Stiteler WM, 1974. Concepts of aggregation and their quantification: A critical review with some new result and applications. Researches on Population Ecology 15: 238-254.
Rupajs AA, 1969. Atlas dendrofilnych tlej pribaltiki. Tli listievnych dierevev i kustarnikov. Izd. Zinatne, Riga. 362pp.
Suzuki DK, Fukushi Y and Akimoto S, 2009. Do aphid galls provide good nutrients for the aphids?: Comparisons of amino acid concentrations in galls among Tetraneura species (Aphididae: Eriosomatinae). Arthropod-Plant Interactions 3(4): 241-247.
Taylor LR, 1961. Aggregation, variance and the mean. Nature 189: 732-735.
Taylor LR, 1984. Assessing and interpreting the spatial distributions of insect populations. Annual Review of Entomology 29: 321-357.
Urban J, 2003. Bionomics and harmfulness of Tetraneura ulmi (L.) (Aphidinea, Pemphigidae) in elms. Journal of Forest Science 49: 159-181.
Wool D, 2004. Galling aphids: specialization: biological complexity and variation. Annual Review of Entomology 49: 175-192.