اثر ورمی واش روی کنه ی تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae Koch (Acari, (Tetranychidae و تاثیر آن بر میزان کلروفیل برگ و کارایی سیستم نوری II در لوبیا (Phaseolus vulgaris L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران.

2 استاد گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

3 دانشیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

4 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

چکیده

چکیده­
ورمی­واش،  غنی از عناصرمیکرو، ماکرو، هورمون­های رشد، اکسین­ها، سیتوکینین­ها  و ریزموجودات مفید می­باشد.  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ورمی­واش به عنوان آفت­کش زیستی بر دفع یا دور کنندگی آفت کنه ی تارتن دونقطه­ای (Tetranychus urticae (Koch))،  تاثیر آن بر میزان کلروفیل و کارایی سیستم نوری II در فتوسنتز گیاه لوبیا و مقایسه­ی آن با آفت­کش شیمیایی پروپال در سال 1392 انجام گرفت. آلودگی مصنوعی با کنه روی گیاهان ایجاد شده و تیمارهای مورد نظر شامل ورمی­واش استریل، ورمی­واش غیراستریل، پروپال و تیمارترکیبی از آنها بر روی گیاهان به صورت دستی اسپری شدند. 48 ساعت بعد از اسپری تیمارها، درصد تلفات آفت بوسیله ی ذره­بین دستی و فرمول هندرسون- تیلتون برآورد شد. 45 روز بعد از رشد گیاهان شاخص کلروفیل، کارایی سیستم نوری II و وزن خشک  اندازه­گیری گردید. برای آزمایش دورکنندگی از دستگاه الفاکتومتر (دریک مرحله برگ آغشته به ورمی­واش و در مرحله­ی دوم پنبه بهداشتی آغشته به ورمی­واش) استفاده شد. در هر دو مرحله تجزیه داده­های حاصل از اثر دور کنندگی ورمی­واش روی کنه ی تارتن دونقطه­ای معنی­دار بود (p=0.051 برای مرحله ی اول و p=0.024 برای مرحله ی دوم). پروپال با غلظت کامل و ترکیب پروپال با نصف غلظت اولیه با ورمی­واش (1:10) با نصف غلظت اولیه، میانگین تلفات 100% جمعیت کنه را داشتند. میزان کلروفیل،  کارایی فتوسیستم II و وزن خشک تمام تیمارها نسبت به شاهد افزایش معنی­داری داشت،  یعنی ورمی­واش توانسته بود با غلظتی برابر با پروپال در کنترل آفت عمل کند. استفاده از ورمی­واش می­تواند نیاز غذایی گیاه را تامین کرده، باعث افزایش مقاومت بیولوژیکی گیاه در مقابل آفات شده و از هجوم آفات نیز جلوگیری کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Vermiwash on Two Spotted Spider Mite, Tetranychus urticae Koch(Acari, Tetranychidae), and it̛s Effect on the Leaf Chlorophyll Index and Photosystem II Efficiency in Common Bean (Phaseolus vulgaris L.)

نویسندگان [English]

  • Zahra Aghamohammadi 1
  • Hossein Ali Alikhani 2
  • Jamasb Nozari 3
  • Ahmad Ali Pourbabaei 4
1 MSc Student, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran.
2 Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources,
3 Associate Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran.
4 Assistant Professor, Department of Plant Protection, University of Tehran.
رحمت­پور س. 1389. بررسی روش­های مختلف تهیه ورمی­واش و تاثیر آن بر روی شاخص­های رشد و مقدارعناصر آهن و روی گیاه گندم.  پایاننامه کارشناسی ارشد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
صبوری ع، فرجی ف، زاهدی گلپایگانی آ.1388. کنه های گلخانه(شناسایی، زیست شناسی و کنترل). انتشارات دانشگاه تهران. 289 صفحه.
طالبی جهرمی خ. 1386. سم­شناسی آفت­کش­ها. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران. 484 ­صفحه.                   
همتی آ. 1391. تاثیر اسید هیومیک حاصل از ورمی کمپوست غنی شده، اسید هیومیک تجاری و فیتوهورمون IAA بر روی شاخص های رشد کلزا. پایاننامه کارشناسی ارشد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک،  دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 Anand JA, Wilson, and Kale RD. 1995. Effect of vermiwash on seed germination and seedling growth. Journal of Soil Biology & Ecology, 15: 90-95.
Ansari AA, and Sukhraj K. 2010. Effect of vermiwash and vermicompost on soilparameters and productivity of okra (Abelmoschus esculentus) in Guyana. African Journal of Agricultural Research, 5: 1794- 1798.
Arancon NQ, Edwards CA, Yardim EN, Oliver TJ, Byrne RJ, and George K. 2007. Suppression of two-spotted spider mite(Tetranychus urticae), mealy bug (Pseudococcus sp) and aphid (Myzus persicae) populations and damage by vermicomposts. Crop Protection, 26: 29–39.
Buckerfield JC, Flavel KE, Lee, and Webster KA. 1999. Vermicompost soil and liquid form as plant growth promoter. Pedobiologia, 42: 753-759.
Edwards CA,  Arancon NQ, Vasco-Bennet M, Askar A, and Keeney G. 2010. Effect of aqueous axtracts from vermicomposts on attacks by cucumber beetles (Acalymma vittatum) on cucumbers and tobacco hornworm (Manduca sexta) (L.) on tomatoes. Pedobiologia, 53: 141-148..
Elumalai D, Kunyil Kaleena P, Fathima M, and Hemavati M. 2013. Influence of vermiwash and plant growth regulators on the Exomorphological characters of Abelmoschus esculentus (Linn.) Moench. African Journal of Basic & Applied Sciences, 5: 82-90.
George S, Giraddi R, and Patil R. 2007. Utility of vermiwash for the management of thrips and mites on chilli (Capsicum annuum L.) amended with soil organics. Karnataka Journal of Agriculture Science, 20: 657-659.
George S. 2006. Role of vermicompost, vermiwash and other organics in the management of thrips and mites in chilli. M.Sc. thesis, Department of Agricultural Entomology College of Agriculture University of Agricutural Sciences Dharwad-580005.
Hatti SS, Londonkar RL, Patil SB, Gangawane K, and Patil CS. 2010. Effect of Eisenia fetida vermiwash on the growth of plants. Journal of Crop Science, 1: 06-10.
Karuna K, Patil CR, Narayanswamy P, and Kale RD. 1999. Stimulatory effect of earthworm body fluid (vermiwash) on crinkle red varity of Anthurium andreanum lind. Journal of Crops Research, 17: 253-257.
Meenatchi R, Giraddi RS, Patil VS, Vastrad AS and Biradar, DP. 2011. Effect of vermitechnologies on jasmine insect pests. Journal of Agriculture  Science, 24: 312 - 315.
Nath G, and Singh K. 2011. Effect of foliar spray of biopesticides and vermiwash of animal, agro and kitchen wastes on soybean (Glycine max L.) crop. Botany Research International, 4: 52-57.
Quaik Sh, Singh R, and Hakimibrahim M. 2014. Growth impact, photosynthetic pigments and heavy metals content of coleus aromaticus: A vermiponic approach. Journal of Sustainability Science and Management. 9: 49-55.
Rajan MR, and Murugesan P. 2012. Influence of vermiwash on germination and growth of cow pea vigna ungiculata and rice oryza sativa. IOSR Journal of Pharmacy, 2: 31-34.
Rao RCB. 2005. Vermicomposting, IEC Cellkudcemp, Mysore.
Sobha R, Ganesh P, Mohan M, Saleem SS, and Laxmi GSV. 2003. Effect of vermiwash on the growth of black gram (Vigna mungo), IOSR Journal of Pharmacy 30: 77-79.
Weersinghe KL, Mohotti KM, Herath CN, Sanarajeewa A, Liyangunawardena V, and Hitinayake HMGSB. 2006. Biological and chemical properties of “Vermiwash” a natural plant growth supliment for tea, coconut and horticulture crops 12 September Forestry and Environment Symposium, University of Jayewardenepura, Sri Lanka.
Yadav AK, Kumar K, Singh S, and Sharma M. 2005. Vermiwash a liquid biofertilizer, Uttar Pradesh Journal of Zoology, 25: 97-99.
Yasmeen Y, Meon S, Ismail R, and Rahmani M. 2009. Bio-potential of compost tea from agro-waste to suppress Choancephora cucurbitarum L. the causal pathogen of wet rot of okra. Biological Control, 49: 38-44.