کارایی نماتد بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora در کنترل زیستی نماتد گره ریشه Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیماری شناسیگیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استاد بهنژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

در سال‌های اخیر، کنترل زیستی نماتدهای بیمارگر گیاهی با استفاده از نماتدهای بیمارگر حشرات مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق تاثیر لاروهای آلوده‌کننده زنده و مرده نماتد بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora Poinar در غلظت‌های 5، 10، 25، 50 و 100 لارو در هر میلی‌لیتر را به‌طور جداگانه و در ظرف‌های 24 چاهکی روی مرگ ومیر لارو وتفریخ تخم نماتد گره ریشه Meloidogyne javanica Treub در غلظت‌های 50 تخم، 50 لارو و مخلوط 50 تخم و لارو به ازای هر چاهک در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار داد. آزمایش با شش تیمار در قالب طرح کرت‌های خرد‌شده در زمان و چهار تکرار برای هر تیمار انجام شد. کل آزمایش‌ها دو بار تکرار گردید. یادداشت‌‌برداری نتایج بعد از 48، 72، 96 و120 ساعت نشان داد که تاثیر لارو زنده یا مرده نماتد بیمارگر حشرات در مرگ‌ومیر لاروهای سن دوم و تفریخ تخم نماتد گره ریشه معنی‌دار است. بیش‌ترین مرگ‌ومیر در غلظت100 لارو آلوده‌کننده در هر میلی‌لیتر و در 120ساعت و بیش‌ترین بازدارندگی از تفریخ تخم با غلظت 100 لارو آلوده‌کننده در هر میلی‌لیتر و در 48 ساعت مشاهده شد. در حالت مخلوط 50 تخم و لارو نماتد گره ریشه، تاثیر لاروهای زنده H. bacteriophora در مرگ‌ومیر لارو نماتد گره ریشه در بین زمان‌ها اختلاف معنی‌داری بروز نداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Entomopathogenic Nematode Heterorhabditis bacteriophora asBiological Control of Root Knot Nematode Meloidogyne javanicaUnder Laboratory Conditions

نویسندگان [English]

  • Rahimeh Ghaffarpoor Teimurloii 1
  • Gholam Reza Niknam 2
  • Mahmoud Toorchi 3
1 Former MSc. Student of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Dept of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Professor, Dept of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Antagonism of entomopathogenic nematodes (EPNs) on plant – parasitic nematodes (PPNs) has gained interest over the recent years. Therefore, the efficacy of live and dead infective juveniles of entomopathogenic nematode, Heterorhabditis bacteriophora Poinarwith concentrations of 5, 10, 25, 50 and 100 IJs/ml in 24 well plates was evaluated on egg hatching inhibition and second stage juveniles (J2) mortality of the root knot nematode Meloidogyne javanica Treub in concentrations of 50 eggs, 50 larvae and a combination of 50 eggs and larvae. The experimental design was split plot with six treatments and four replications. The whole experiments were replicated twice. The data recorded after 48, 72, 96 and 120 hours showed that both live and dead entomopathogenic nematodes have significant difference on root knot second stage juveniles (J2) mortality and egg hatching inhibition. The highest mortality was achieved in 100 IJs/ml and after 120 hours and the most inhibition of hatching in concentration of 100 IJs/ml and after 48 hours. Concerning the mixture of 50 eggs and larvae, the results indicated that the effect of live juveniles of H. bacteriophora on second stage juveniles (J2) mortality have no significant difference among the various time treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entomopathogenic nematodes
  • Root knot nematode
  • Heterorhabditis bacteriophora
  • Meloidogyne javanica
Adams BJ and Nguyen KB, 2002. Toxonomy and systematyics.pp.1-34In: Gaugler, R. (ed.), Entomopathogenic nematology. New York. CABI.
BirdA and Bird J, 1986. Observations on the use of insect parasitic nematodes as a means of biological control of root-knot nematodes. International Journal for Parasitology 10: 511-516.
Gouge DH, Otto AA, Schirocki A and Hague NGM, 1994. Effects of steinernematids on the root-knot nematode Meloidogynejavanica. Annals of Applied Biology 124 (Suppl): 135-143.
Fallon DJ, Kaya HK, Gaucler R and Sipes BS, 2002. Effect of entomopathogenic nematodes on Meloidogyne javanica on tomatoes and soybeans. Journal of Nematology 34: 239-245.
Ferreira Tde F, Souza RM and Dolinski C, 2011. Assessing the influence of the entomopathogenic nematode Heterorhabditis baujardi LPP7 (Rhabiditina) on embryogenesis and hatching of the plant-parasitic nematode Meloidogyne mayaguensis (Tylenchina). Journal of Invertebrate Pathology 107: 164-167.
Forst S and Keneth N, 1996. Molecular biology of the symbiotic-pathogenic bacteria Xenorhabdus spp. and Photorhabdus spp. American Society for Microbiology60: 21-43.
Grewal PS, Lewis EE and Venkatachari S, 1999. Allelopathy: a possible mechanism of suppression of plant-parasitic nematodes by entomopathogenic nematodes. Journal of Nematology 1: 735-743.

Grewal PS, Martin WR, Miller RW and Lewis EE, 1997. Suppression of plant-parasitic nematode populations in turfgrass by application of entomopathogenic nematodes. Biocontrol Science and Technology 7: 393-399.

Hu KJ, LiJ and Webster JM, 1999. Nematicidal metabolites produced by Photorhabdus luminescens, bacterial symbiont of entomopathogenic nematodes. Nematology1: 457-469.
Hunt DJ, 2007. Overview of taxonomy and systematics. Pp.27-57. In: Nguyen KB and Hunt DJ (eds.) Entomopathogenic nematodes: Systematic, phylogeny and bacterial symbionts. Nematology Monographs and Perspectives Vol. 5. Brill Leiden, The Netherlands.

Ishibashi N and  ChoiDR, 1991. Biological control of soil pests by mixed application of entomopathogenic and fungivorous nematodes. Journal of Nematology 23: 175-181.

IshibashiN and Kondo E, 1986. Steinernema feltiae (DD-136) and S. glaseri: persistence in soil and bark compost and their influence on native nematodes. Journal of Nematology 18: 310-316.
Ishibashi N and Kondo E, 1987. Dynamics of the entomogenous nematode Steinernema feltiae applied to soil with and without nematicide treatment. Journal of Nematology 19: 404-412.
Jagdale GB, Somasekhar N and GrewalPS, 2002. Suppression of plant-parasitic nematodes by application of live and dead infective juveniles of an entomopathogenic nematode, Steinernema carpocapsae, on boxwood (Buxus spp.). Biological Control24: 42-49.
Jagdale GB andGrewal PS, 2008. Influence of the entomopathogenic nematode Steinernema carpocapsae infected host cadavers or their extract on the foliar nematode Aphelenchoides fragariae on Hosta in the greenhouse and laboratory. Biological Control 44: 13-23.
Khan SA,Javed N,Kamran M and Atif HM, 2010. Suppression of Meloidogyneincognita by live and dead entomopathogenic nematodes in tomato. Pakistan Journal of Nematology 28: 135-141.
Lewis EE and Grewal PS, 2005. Interactions with plant parasitic nematodes. Pp. 349-360 In: Grewal PS, Ehlers RU and Shapiro-Ilan DI (eds.) Nematodes as biocontrol agents. CABI Publishing.
Lewis EE, Grewal PS and Sardanelli S, 2001. Interaction between Steinernema feltiaeXenorhabdus bovienii insect pathogen complex and root-knot nematode Meloidogyne incognita.Incognita. Biological Control 21:55-62.
MolinaJP, Dolinski C, Souza RM and Lewis EE, 2007. Effect of entomopathogenic nematodes (Rhabditida: Steinernematidae and Heterorhaditidae) on Meloidogyne mayaguensis Rammah and Hirschemann (Tylenchida: Meloidogynidae) infection in tomato plants. Journal of Nematology39: 338-342.
Nyczepir AP, Shapiro-Ilan DL, Lewis LL and Hando ZA, 2004. Effect of entomopathogenic nematodes on Mesocriconema xenoplax populations in peach and pecan. Journal of Nematology 36:181-185.
Perez EE and Lewis EE, 2004. Suppression of Meloidogyne incognita and Meloidogyne hapla with entomopathogenic nematodes on greenhouse peanuts and tomatoes. Biological Control 30: 336-341.
Perez EE and Lewis EE, 2002. Use of entomopathogenic nematodes to suppress Meloidogyne incognita on greenhouse tomatoes. Journal of Nematology 34:171–174.
Perry RN, Hominick WM, Beane J and Briscoe B, 1998. Effect of entomopathogenic nematodes, Steinernema feltiae and S. carpocapsae, on the potato cyst nematode, Globodera rostochiensis, in pot trials. Biocontrol Science and Technology 8:175–180.
Samaliev Hy, Andreoglou FI, Elawad SA, HagueNGM and Gowen SR, 2000. The nematicidal effect of the bacteria Pseudomonas oryzihabitans and Xenorhabdus nematophilus on the Meloidogyne javanica. Journal of Nematology 2: 507-514.
Shapiro-Ilan DI, Nyczepir AP and Lewis EE, 2006. Entomopathogenic nematodes and bacteria applications for control of the pecan root-knot nematode, Meloidogyne pratityla, in the greenhouse. Journal of Nematology 38: 445-449.
SmitleyDR, Wander FW, and BirdGW, 1992. Influence of irrigation and Heterorahbditis bacteriophora on plant–parasitic nematodes in truf. Journal of Nematology 24: 637-641.
White G F, 1927. A method for obtaining infective nematode larvae.Science 66: 302-303.
WoodringJL, Kaya HK, 1988. Steinernematid and heterorhabditid nematodes: A handbook of biology and techniques. Southern Cooperative Series Bulletin 331. Arkansas Agricultural Experiment Station, Fayetteville, Arkansas Pp. 1-39.