مطالعه‌ی فونستیک مگس‌های جنس Megaselia Rondani, 1856 (Diptera: Phoridae) در استان آذربایجان‌شرقی به همراه 11 گزارش جدید برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حشره‌شناسی کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

2 استاد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

3 استاد، بخش جانورشناسی دانشگاه کمبریج، کمبریج، بریتانیا.

4 استادیار، بخش انگل‌شناسی، انستیتو پاستور ایران، تهران.

چکیده

چکیده
مگس‌های خانواده‌ی Phoridae، با بیش از 4000 گونه‌ی توصیف شده و 260 جنس در چهار زیرخانواده، یکی از بزرگ‌ترین خانواده‌های راسته‌ی دوبالان می‌باشد. طی سال‌های 1397-1388، بررسی‌هایی به‌منظور شناسایی مگس‌های Phoridae جنس Megaselia Rondani, 1856 (Diptera: Phoridae) در مناطق مختلف مرتعی و جنگلی استان آذربایجان‌شرقی انجام شد. نمونه‌‌‌های مورد مطالعه با استفاده از تور حشره‌گیری استاندارد از روی انواع گیاهان و همچنین از طریق تله‌ی مالیز جمع‌آوری شدند. در طی این مطالعه، تعداد 14 گونه Megaselia albicaudata (Wood, 1910)، *M. albocingulata (Strobl, 1906)، *M. angustiata Schmitz, 1936، *M. bovista (Gimmerthal, 1848)، *M. brevior (Schmitz, 1924)، *M. curvicapilla Schmitz, 1947، *M. longiseta (Wood, 1909)، *M. oxybelorum Schmitz, 1928، *M. posticata (Strobl, 1898)، M. rufipes (Meigen, 1804)، *M. stichata (Lundbeck, 1920)، *M. styloprocta (Schmitz, 1921)، *M. tama (Schmitz, 1926) و M. xanthozona (Strobl, 1892) از این جنس شناسایی گردیدند. از این تعداد، 11 گونه که با علامت ستاره مشخص شده‌اند برای اولین­بار از ایران گزارش می‌شوند. کلید تفکیک گونه‌های شناسایی شده، پراکنش جغرافیایی و همچنین تصاویر گونه‌های مربوطه نیز آورده شده‌اند.  
 

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faunistic Study of the Genus Megaselia Rondani 1856 (Diptera: Phoridae) from East Azerbaijan Province Including 11 New Records for Iran

نویسندگان [English]

  • Roya Namaki 1
  • Samad Khaghania 2
  • Henry Disney 3
  • Naseh Maleki 4
1 Ph. D. Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.
2 Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.
3 Professor, Department of Zoology. University of Cambridge, Downing. Street, Cambridge CB2 3E1. UK.
4 Assistant Prof., Department of Parasitology, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Phoridae is considered as one of the largest families of order Diptera. This family includes about 4,000 known species in more than 260 genera belongs to four subfamilies. Faunistic study on phorid flies of the genus Megaselia Rondani 1856 (Diptera: Phoridae), was conducted on different grasslands and forests of East Azerbaijan province during 2009-2018. Specimens were collected using sweeping net on various plants and Malaise trap. Totally 14 species Megaselia albicaudata (Wood, 1910), *M. albocingulata (Strobl, 1906), *M. angustiata Schmitz, 1936, *M. bovista (Gimmerthal, 1848), *M. brevior (Schmitz, 1924), *M. curvicapilla Schmitz, 1947, *M. longiseta (Wood, 1909), *M. oxybelorum Schmitz, 1928, *M. posticata (Strobl, 1898), M. rufipes (Meigen, 1804), *M. stichata (Lundbeck, 1920), *M. styloprocta (Schmitz, 1921), *M. tama (Schmitz, 1926) and M. xanthozona (Strobl, 1892) belonging to this genus have been identified. Among the identified species 11 species which are marked with an asterisk (*), are recognized to be new for the Iranian fauna. Moreover, an identification key, geographical distribution and supplementary figures of the studied species are presented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Iran
  • East Azerbaijan province
  • New record
  • Phoridae
  • Megaselia
زمانی ع، طالبی ع الف، محمدی گل‌تپه الف و فتحی‌پور ی، 1383. بررسی خصوصیات مورفولوژیک و بیولوژیک Megaselia scalaris (Diptera: phoridae) آفت مهم قارچ خوراکی دکمه‌ای در کرج. مجله علمی کشاورزی، جلد 27، شماره 2. صفحه‌های 45 تا 58.
طالبی ع الف، زمانی ع و محمدی گل‌تپه الف، 1382. شناسایی و توصیف تعدادی از دوبالان زیان آور قارچ خوراکی دکمه‌ای Agaricus bisporus  در منطقه کرج. مجله آفات و بیماری‌های گیاهی، جلد 71، شماره 1. صفحه‌های 91 تا 102.
طالبی ع الف، زمانی ع، محمدی گل‌تپه الف، محرمی پور س و فتحی‌پور ی، 1384. بررسی خصوصیات بیولوژیک مگس (Megaselia halterata (Dipt.,: Phoridae، آفت قارچ خوراکی دکمه ای (Agaricus bisporus Lange) در کرج. مجله دانش کشاورزی، دوره 15، شماره 4. صفحه‌های 53 تا 62.
عبدی گودرزی م، محرمی م و کریمی غ، 1391. گزارش مگس مگاسلیا اسکالاریس.Megaselia scalaris (Diptera: Phoridae) از کلنی‌های زنبور عسل ایرانی(Apis mellifera meda)  در منطقه طالقان. دو فصلنامه علمی- ترویجی علوم و فنون زنبور عسل ایران، ، دوره 3، شماره 6. صفحه‌های 9 تا 13.
Disney RHL, 1989. Scuttle Flies - Diptera Phoridae Genus Megaselia. Handbooks for the Identification of British Insects 10(8): 1-155.  ISBN 0 901546 74 7.
Disney RHL, 1991. Family Phoridae. Pp. 143-204. In: Soós A and Papp L (eds.).  Catalogue of Palaearctic Diptera. Volume 7 (Dolichopodidae – Platypezidae). Akademiai Kiado, Budapest. 291 pp. ISBN 963 05 5763 0.
Disney RHL, 1993.  Notes on European Phoridae (Diptera). British Journal of Entomology and Natural History 6: 107-118.
Disney RHL, 1994.  Scuttle Flies: The Phoridae. London, Chapman & Hall. xii + 467 pp. ISBN 0 412562520 X. [Archived by Springer Book Archives - https://www.springer.com]
Disney RHL, 2001. The scuttle flies (Diptera: Phoridae) of Buckingham Palace Garden. Supplement to the London Naturalist 80: 245-258.
Disney RHL, 2003. Tasmanian Phoridae (Diptera) and some additional Australasian species. Journal of Natural History37: 505-639.
Disney RHL, 2006. Revision of the Palaearctic members of the species complex resembling Megaselia brevior (Schmitz) (Diptera: Phoridae).  Fragmenta faunistica49: 41-51.
Disney RHL, 2009. Insects of Arabia scuttle flies (Diptera: Phoridae) Part II: the genus Megaselia. Pp 249-357 in Krupp, F. (Editor-in-Chief)Fauna of Arabia24. 405 pp. Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, Frankfurt A. M, Germany and King Abdulaziz City for Science and Technology, Ryadah, Kingdom of Saudi Arabia.  ISBN 978-3-929907-80-3.
Disney RHL and Aguiar AMF, 2008. Scuttle flies (Diptera: Phoridae) of Madeira. Fragmenta faunistica51: 23-62.
Disney RHL, Barzegar S, Zamani AA, Abbasi S and Vafaei Shoushtar R, 2012. Two new species of Megaselia Rondani (Diptera, Phoridae) reared from fungi in Iran. Fragmenta faunistica 55(1): 41-48.
Disney RHL and Bayram S, 1999. Recognition, biology and first Turkish record of Megaselia coaetanea Schmitz (Dipt., Phoridae). Entomologist’s Monthly Magazine 135: 233–236.
Disney RHL and Durska E, 2014. A new species of Megaselia Rondani (Diptera: Phoridae) and two newly found species from Poland. Fragmenta Faunistica 51: 63-66.
Disney RHL, Kutasi C, Katona LJ and Tóth S, 2014. New records of scuttle flies (Diptera: Phoridae) from caves in the Bakony Mountains, Hungary. Fragmenta faunistica57: 57-62.
Disney RHL, Prescher S and Ashmole NP, 2010. Scuttle flies (Diptera: Phoridae) of the Canary Islands. Journal of Natural History 44: 107-218.
Disney RHL, and Mostovski MB, 2018. Phoridae (Platypezoidea). Manual of Afrotropical Diptera. In press.
Disney RHL, Zvereva EL and Mostovski MB, 2001. A scuttle fly (Diptera: Phoridae) parasitizing a beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) in Russia. Entomologica Fennica 12: 59- 63.
Ebrahimi S, Karimi J, Modarres Awal M and Fekrat L, 2014. A newly recorded genus and species of Megaseliini (Diptera: Phoridae), a parasitoid of ladybird pupae (Coleoptera: Coccinellidae), from Iran. Entomofauna 35(19): 425-432.
Ghahari H and Disney RHL, 2007. Megaselia scalaris (Loew) (Diptera, Phoridae) invading insect cultures in Iran. Entomologist’s Monthly Magazine 143- 164.
Karapazarlioglu K and Disney RHL, 2015. First record of forensic species Conicera similis (Haliday, 1833) (Diptera: Phoridae) on exhumed rabbit carcasses in Turkey. European Scientific Journal 11(9), 1857–7881.
Machkour-M’Rabet S, Dor A and He´naut Y, 2015. Megaselia scalaris (Diptera: Phoridae): an opportunistic endoparasitoid of the endangered Mexican redrump tarantula, Brachypelma vagans (Araneae: Theraphosidae). The Journal of Arachnology 43:115–119.
Mostovski MB and Disney RHL, 2002. A new species of Megaselia (Dipt., Phoridae) from donkey dung in Turkey.  Entomologist’s Monthly Magazine138: 135–137.
Namaki Khameneh R, Khaghaninia S and Disney RHL, 2019a. Scuttle flies (Diptera: Phoridae) from Ardabil province in Iran, with description of a new species of Megaselia Rondani. Zoology in the Middle East 65(1): 70-74. DOI: 10.1080/09397140.2018.1540155
Namaki Khameneh R, Khaghaninia S and Disney RHL, 2019b. Records of species of Megaselia Rondani 1856 (Diptera, Phoridae) from West Azerbaijan province including new records for Iran. Journal of Crop Protection, in press.
Özsisli T and Disney RHL, 2011. First records for Turkish fauna: Megaselia brevissima (Schmitz, 1924) and Megaselia scalaris (Loew, 1866) (Diptera: Phoridae). Türkiye Entomoloji Bülteni 1: 31–33.
Polidori C, Disney RHL and Andrietti F, 2001. Some behavioural observations on Megaselia oxybelorum (Diptera: Phoridae), a new kleptoparasite of Cerceris arenaria (Hymenoptera: Sphecoidea: Philanthidae). British Journal of Entomology and Natural History 14: 93-95.
Polidori C, Papadia C, Disney RHL and Andrietti F, 2006.  Behaviour andactivity patterns of the scuttle fly Megaselia oxybelorum Schmitz (Diptera:Phoridae) at nest aggregation of two host digger wasps (Hymenoptera: Crabronidae). Journal of Natural History 40: 1969-1982.
Rabieh MM, Prescher S, Alikhani M and Arkani T, 2013. Review of scuttle flies (Diptera: Phoridae) from Iran, with first records for Iran and Asia. Studia dipterologica 20(1): 23-30.
Rocha UF, Belo M, Moraes JRE, Sogorb A and Baruch A, 1984. Tick ecology VI The influence of environmental moisture on the invasion of engorged females of Boophilus microplus (Canestrini) (Acari, Ixodidae) by larvae of Megaselia scalaris Loew (Diptera, Phoridae) and upon the prolificness of such arthropods, Naturalta, Sao Paulo 9:93-100.
Sadeghi S, Weber G, Fallahzadeh M and Dousti AF, 2013. Introduction to the Scuttle flies fauna (Diptera: Phoridae) of Fars province, Iran. Linzer Biologische Beiträge 45(2): 2019-2024.