نشوونما و تولیدمثل زنبور پارازیتویید Trissolcus grandis (Thomson) روی تخم¬های دو گونه میزبان Graphosoma lineatum (L.) و (F.) G. semipunctatum در سه دمای ثابت آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

چکیده

زنبور پارازیتویید Trissolcus grandis (Thomson) یکی از مهم­ترین پارازیتوییدهای تخم سن گندم است که به­راحتی در آزمایشگاه و در طبیعت روی تخم برخی سن­های دیگر از جمله گرافوزوما پرورش می­یابد. در مطالعه­ حاضر دو میزبان Graphosoma lineatum (L.)  و (F.)  G. semipunctatum از نظر تأثیری که در دماهای مختلف بر نشوونما و زادآوری زنبور پارازیتویید تخم سن گندم T. grandis دارند، مقایسه شده­اند. این تحقیق در شرایط دمایی ۲۳، ۲۶ و ۱±۲۹ درجه­ سانتی­گراد، ­رطوبت نسبی ١٠±۵٠ درصد و دوره­ نوری ١٦ ساعت روشنایی در شبانه­روز انجام شد. آستانه­ دمایی و ثابت دمایی زنبورها روی تخم­های G. semipunctatumبرای افراد نر به­ترتیب C˚١۷/۱۱ و  ٩۷/۰٩ درجه- روز و برای افراد ماده­ C˚٨۲/16 و ٨٩/۱۰٩ درجه- روز  و روی تخم­های G. lineatum  برای افراد نر به­ترتیب C˚82/18 و 33/76 درجه- روز و برای افراد ماده­ C˚47/18 و ۷۴/٩١ درجه- روز به­دست آمد. اندازه­گیری محتوای پروتئین کل تخم این دو میزبان و سن گندم نشان داد که مقدار پروتئین موجود در تخم­های G. lineatumبیش از تخم­های G. semipunctatum  و آن هم بیش از سن گندم می­باشد. همین متغیر به­تنهایی بیش از 99 درصد تغییرات نشوونمایی این حشره را در بین میزبان­ها توجیه کرد. خطوط رگرسیون سرعت نشوونمای زنبور در سه میزبان در حدود 5/26 درجه سانتی­گراد باهم تلاقی نمودند که ممکن است نشان دهنده­ دمای بهینه­ نشوونما باشد که در آن اثر میزبان حذف شده و پارازیتویید در تمام میزبان­ها سرعت رشد مساوی دارد. بیشترین زادآوری این زنبور روی تخم­های G. semipunctatum، 65/12  ± 4/109 تخم بود که در C˚۲٦ به­وقوع پیوست. بیشترین زادآوری روی تخم­های G. lineatum نیز 36/۱۰ ± ٩/٩۱ بود که در C˚۲٩ اتفاق افتاد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Trissolcus grandis (Thomson) (Hymenoptera: Scelionidae) on Two Factitious Hosts Graphosoma lineatum (L.) and G. semipunctatum (F.) (Hemiptera: Scutelleridae) at Three Constant Temperatures

نویسندگان [English]

  • Zahra Nozad Bonab 1
  • Shahzad Iranipour 2
1 PhD Student of Agricultural Entomology, Dept of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Dept of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Trissolcus grandis (Thomson) is the most important egg parasitoid of sunn pest, Eurygaster integriceps Puton in Iran that easily reared on some other pentatomid eggs such as Graphosoma spp. both in laboratory and field conditions. In this study, two factitious hosts, G. lineatum (L.) and G. semipunctatum (F.) were compared in their effect on development and fecundity of T. grandis under three constant temperatures 23, 26 and 29 ± 1 ºC, 50 ± 10% RH, and 16L: 8D h photoperiod. Thermal threshold of the wasp was estimated 17.11 and 16.82 ºC for males and females reared on G. semipunctatum, and 18.82 and 18.47 ºC for those reared on G. lineatum, respectively. Moreover, thermal constant was obtained as 97.09, 109.89, 76.33 and 91.74 day-degrees for the same treatments, respectively. Titration total protein contents of the eggs in these hosts as well as target host, E. integriceps revealed that more than 99% of variations in thermal requirements of T. grandis among the hosts can be attributed to the protein content of eggs alone. Regression lines of developmental rate of the parasitoid met on temperature around 26.5ºC that may imply this temperature provides the highest fitness for the parasitoid, as the effect of host disappears and no advantage remains among the hosts. In this temperature, the parasitoid develops by the same rate in all three hosts. The highest value of fecundity was revealed 109.4 ± 12.65 on G. semipunctatum and 91.9 ± 10.36 on G. lineatum that obtained at 26 and 29C˚, respectively.