بررسی بیواکولوژی زنجره‌ی مو Psalmocharias alhageos (Kol.) در شرایط صحرایی در ملایر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان.

2 دانشیار بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

3 کارشناس ایستگاه تحقیقات انگور ملایر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان.

چکیده

چکیده
این پژوهش در دو باغ انگور آلوده در شهرستان ملایر، روستاهای بابا رییس و میشن با بافت خاک متفاوت و یک باغ بدون آلودگی در ایستگاه انگور ملایر انجام شد. جهت بررسی زیست شناسی آفت، در ایستگاه مذکور تعداد 15 درخت هم سن انگور بدون آلودگی با قفس توری‌دار‌ پوشانده شده و پنج جفت زنجره‌ی نر و ماده در هر قفس رها شد. تاریخ ظهور پوره‌ها، اوج ظهور، تغییرات جمعیت و میزان آلودگی با شمارش پوستک‌ها و سوراخ خروجی پوره‌ها بررسی شدند. نتایج نشان داد، که میانگین عمر حشره‌ی ماده، 11 روز، دوره‌ی تفریخ تخم‌ها یک ماه و اولین تاریخ خروج پوره‌ها نیمه اول مرداد ماه بود. پرواز حشرات کامل اواخر خرداد تا اواخر مرداد ماه و اوج خروج پوره‌ها اوایل مرداد بود. در باغ با بافت خاک سبک آلودگی کمتر و در خاک سنگین بیشتر بود. بررسی تاثیر عوامل آب و هوایی روی بیولوژی آفت نشان داد هنگاهی که دمای هوا و دمای عمق 30 سانتیمتری خاک در نیمه اول مرداد بیشترین میزان یعنی 34 درجه‌ی سانتیگراد بود، خروج پوره‌ها به اوج خود ‌رسید. هنگامی که مجموع درجه- روز در نیمه­ی اول خرداد ماه به حدود 408 درجه‌ی سانتیگراد رسید، خروج پوره‌ها از خاک شروع و در نیمه­ی اول مرداد ماه که مجموع درجه- روز حدود 1342 درجه‌ی سانتیگراد رسید. خروج پوره‌ها به اوج خود ‌رسید. اوج خروج پوره‌ها از خاک با میزان تبخیر رابطه‌ی مستقیم و با درصد رطوبت نسبی هوا رابطه‌ی معکوس داشت. میزان پارازیتیسم تخم‌ها در منطقه‌ی بابارییس و میشن به ترتیب 16/1 و 78/0 درصد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Bio ecology of Psalmocharis alhageos (Kol.) in the Field Conditions in Malayer

نویسندگان [English]

  • Hormoz Soltani 1
  • Hosein Farazmand 2
  • Ali Reza Barati 3
1 Research Instructor, Plant Protection Division, Agricultural Research, Education, and Natural Resources Center of Hamedan.
2 Assosiate Professor, Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran. Iran.
3 Malayer Grape Research Station, Agricultural Research and Education and Natural Resources Center of Hamedan.
چکیده [English]

Abstract
In this study, two grape orchards infected by vine cicada were selected in Baba-raees and Mishen villages of  Malayer, with different soil structure and an uninfected one in Malayer station. The biology of the pest studied by encaging 15 grape trees in the uninfected orchard and releasing five mature male and females of the vine cicada in each cage. The developmental stages of the insect thus onset and the peak of emerging nymphs, the trends of population fluctuation and infection rate were determined observing exuviae and emerging holes. The adult longevity was 11 days and the hatching duration of eggs was about one month. The adult cicadas flied late June to late August and the nymphs were emerged from the soil late August. Compared to the orchards with relatively heavy texture, the severity of infection was higher in orchards with relatively light texture soil. It was found that the peak of the nymph emergence was happened when both air and soil temperatures at the depth of 30 cm, reached to maximum of, 34°C. Moreover, the onset and peak of the nymph emergence Occurred when 408 and 1342 Growth Degree Day (GDD) was accumulated for vine trees respectively. In addition, the peak had a negative and a positive correlation with relative humidity and evaporation, respectively. Furthermore, the rate of egg parasitism was 1.16% and 0.78% in Baba-raees and Mishen respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Grape
  • Bio ecology
  • Growth degree Day (GDD)
  • Soil texture
  • Nymph
منابع
ابراهیم نسبت ف، 1341. زنجره مو. پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران: 62 صفحه غیر چاپی.
اسماعیلی م،  میرکریمی آ، آزمایش فرد پ،. 1375. حشره شناسی کشاورزی ( حشرات، کنه ها، جوندگان و نرمتنان زیان آور). مبارزه با آنها، چاپ 3، نشر دانشگاه تهران.
امامی م س، 1383. شناسایی و تعیین کارایی عوامل بیولوژیک کنترل کننده زنجره مو. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان: 9 صفحه.
بابایی ح، 1346. زنجره مو. نشریه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی، شماره 27: 97-69.
قربانی ه، کریمیان اقبال م و سیدالاسلامی ح، 1387. تاثیر برخی خصوصیات خاک بر شدت فعالیت زنجره مو. مجله پژوهش وسازندگی در زراعت و باغبانی، سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، (3)81 : 97-69.
شکاریان ب و رضوانی ع، 1375. بررسی بیواکولوژی زنجره مو Psalmocharias alhageos در استان لرستان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان.
گل‌محمدی غ ر، سلطانی ه و فرازمند ح، 1394. بررسی تاثیر حشره کش­های ایمیداکلوپرید، کارتاپ و فرمولاسیونهای مختلف فیپرونیل روی زنجره مو  Psalmocharias alhageos (Kol.) در شرایط مزرعه­ای. مجله پژوهش‌های کاربردی در گیاهپزشکی، (2)4: 200-191.
مصلی نژاد ه م. نوروزیان و و محمد بیگی ا، 1381. فهرست آفات، بیماری های گیاهی، علف‌های هرز مهم و سموم توصیه شده. نشر آموزش کشاورزی.
ولی‌زاده ح و فرازمند ح، 1388. مطالعه‌ی کارائی روش‌های کنترل زنجره مو Psalmocharias alhageos در استان قم. فصلنامه تخصصی حشره‌شناسی دانشگاه آزاد واحد اراک، (3)1: 268-261.
Hole FD, 1981. Effects of animals on soil. Geoderma, 25: 75-112.
Hughie VK and Passey HB, 1963. Cicada and their effect upon soil genesis in certain soils in southern Idaho, northern Utah and northeastern Nevada. Proceedings of ‌Soil Science Society of America. 27: 78-82.
Maier CT, 1982. Observations on the seventeen-year periodical Cicadas Magicicada septendecim. Annals of the Entomological Society of America. 75:14-23.
Williams A and Simon M, 1995. Ecology, behavioral evolution of periodical cicads. Annual. Review. Of Entomology, 40: 269-295.